ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αστικός Κώδικας - (Αρ. 1505,1511,1513)

  Άρθρο1505 -Επώνυμο των τέκνων

  ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

 • Αστικός Κώδικας - (Αρ. 1546,1550,1554,1571,1579,1584)

  Άρθρο 1546 - Υιοθεσία από έγγαμο

  Ο έγγαμος δεν μπορεί να υιοθετήσει χωρίς τη συναίνεση του συζύγου του, η οποία παρέχεται αυτοπροσώπως με δήλωση στο δικαστήριο. Αν ο σύζυγος έχει τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, η συναίνεσή του μπορεί να δοθεί και με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Το δικαστήριο όμως μπορεί να επιτρέπει την υιοθεσία και χωρίς αυτή τη συναίνεση, αν η παροχή της είναι αδύνατη για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν εκκρεμεί ανάμεσα στους συζύγους δίκη διαζυγίου.

 • Αστικός Κώδικας (Αρ. 1515) - Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους

  Άρθρο 1515 - Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους
 • Γνμδ ΝΣΚ 14

  Εάν για αλλοδαπή, η οποία μετά την τέλεση του γάμου της με Έλληνα, εφοδιάσθηκε από τη χώρα υπηκοότητάς της, με διαβατήριο στο οποίο αναφέρεται με το επώνυμο του Έλληνα συζύγου της, θα πρέπει να γίνει, αντίστοιχη, μεταβολή των στοιχείων εγγραφής της στο δημοτολόγιο και στην άδεια παραμονής της

 • ΕΔΑΔ 5/2/2004 Προσφυ-γή Αριθ. 60457/00Κοσμο-πούλου κατά Ελλάδας

  Δικαίωμα της μητέρας για επικοινωνία με το παιδί της. Αντίθετη επιθυμία του παιδιού.

 • Εφ Αθ 2192

  Στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου υπολογίζεται και το περιουσιακό στοιχείο που δόθηκε για την ανέγερση λαϊκής κατοικίας.

 • Εφ. Ροδόπης Κομ. 504

  Η συμβολή του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο και με την παραχώρηση αγροτικού κλήρου σε ακτήμονα λόγω της ιδιότητάς του ως εγγάμου. Κρίσιμος χρόνος για τη γέννηση της αξίωσης ο χρόνος λύσεως ή ακύρωσης του γάμου ή συμπλήρωσης τριετούς διάστασης. Επιτρέπεται η αυτούσια απόδοση περιουσιακών στοιχείων.

 • ΕφΑθ 11585

  Υιοθεσία. Επώνυμο υιοθετηθέντος από έγγαμη γυναίκα (ρύθμιση πριν και μετά  την  έναρξη ισχύος του Ν 1329/83).

 • ΕφΑθ 1559

  Γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου. Κάθε απόφαση των γονέων ή του δικαστηρίου πρέπει να έχει ως κριτήριο το συμφέρον του τέκνου. Το Δικαστήριο πρέπει να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων. Αν το περιβάλλον και των δύο γονέων είναι κατάλληλο για την ψυχοσωματική και ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του ανήλικου, το δικαστήριο πρέπει να επιλέξει το γονέα με τον οποίο ο ανήλικος έχει μεγαλύτερο ψυχικό δεσμό, σεβόμενο την επιθυμία αυτού.      

 • ΕφΑθ 3486

  Ονοματοδοσία ανήλικου τέκνου. Αποτελεί στοιχείο της γονικής μέριμνας, που είναι ανεξάρτητο από το επιμέρους δικαίωμα της επιμέλειας. Αν η επιμέλεια έχει ανατεθεί δικαστικά στον ένα γονέα, είναι απαραίτητο να αποφασίσουν και οι δυο γονείς για το όνομα του τέκνου. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων αποφασίζει το δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. 

 • ΕφΑθ 3743

  Ανάθεση γονικής μέριμνας στον ένα γονέα, λόγω διακοπής της συμβίωσης. Ανάθεση γονικής μέριμνας στον πατέρα. Προϋποθέσεις. Δικαίωμα γονέα για προσωπική επικοινωνία με το τέκνο. Κριτήρια για ρύθμιση επικοινωνίας από το δικαστήριο.

 • ΕφΑθ 5386

  Διαζύγιο. Διατροφή συζύγων. Έκδοση του διαζυγίου προ της ενάρξεως  ισχύος του Ν. 1329/1983. Εφαρμογή του προϊσχύσαντος του άνω νόμου δικαίου ως προς τις συνέπειες του διαζυγίου, μεταξύ των οποίων είναι και η υποχρέωση του υπαιτίου προς διατροφή του ανυπαιτίου συζύγου. Κρίση ότι οι προϊσχύσαντες διατάξεις (ΑΚ 1454 επ.) αντίκεινται στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Υποχρέωση του αναιτίου συζύγου προς  διατροφή του υπαιτίου για τον μετά την 1-1-1983 χρόνο, εφ` όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 1329/1983.    

 • ΕφΑθ 6974

  Ανάθεση γονικής μέριμνας τέκνου γονέων που έχουν διακόψει την έγγαμη συμβίωση. Στοιχεία λαμβανόμενα υπόψιν κατά την ανάθεση αυτής αποκλειστικά στον ένα γονέα. Μη παραβίαση της αρχής της ισότητας με την ανάθεση της γονικής μέριμνας αποκλειστικά στον ένα γονέα. Δυνατή η  διαταγή συμβουλευτικής πραγματογνωμοσύνης για να κρίνει το δικαστήριο ποιο είναι το συμφέρον του τέκνου.

 • ΕΦΑθ 9050

  Γονική μέριμνα ανηλίκου. Ρύθμιση αυτής. Σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της δικαστικής κρίσεως πρέπει να θεωρείται η υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση αυτής. Σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης τέκνου, ο πατέρας τότε μόνο μπορεί να αποκτήσει τη γονική μέριμνα, όταν παύσει η αντίστοιχη της μητέρας ή άν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει. Μπορεί όμως το δικαστήριο και σε κάθε άλλη περίπτωση να αναθέσει και στον πατέρα τη γονική μέριμνα, εφ` όσον τούτο επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου. 

 • ΕφΑθ 9092

  Αποκτήματα γάμου. Συμμετοχή του συζύγου  στα  αποκτήματα.  Ποια εννοούνται  ως  αποκτήματα. Φύση της αξιώσεως. Προϋπόθεση για την άσκηση αυτής η λύση ή ακύρωση του γάμου. Δυνατή η επιδίκαση αυτουσίου του μέρους τον προσδιορισμό του ύψους της επαυξήσεως της περιουσίας του άλλου συζύγου και των εις χρήμα αποτιμωμένων υπηρεσιών.

 • ΕφΑθ. 4287

  Γονική μέριμνα. Διαφωνία γονέων για την ονοματοδοσία. Για κρίσιμα για τη ζωή του ανήλικου θέματα αποφασίζουν και οι δυο γονείς. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο. Η διπλή ονομασία εγκυμονεί κινδύνους για τη προσωπικότητα και το χαρακτήρα του ανηλίκου.

  Επιλογή για το τρίτο παιδί του ονόματος του παππού από τη μητρική γραμμή, αφού το πρώτο είχε πάρει το όνομα του παππού από την πατρική γραμμή και το δεύτερο το κοινό όνομα των δύο γιαγιάδων. 

 • ΕφΔυτ Μακ 293

  Διαδικασία διαφορών γονέων και τέκνων. Αγωγή για ανάθεση γονικής μέριμνας ανηλίκου τέκνου και καταβολή διατροφής για το τέκνο. Περιστατικά. Ανάθεση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου στην ενάγουσα μητέρα του, ενόψει και της μικρής ηλικίας του. Υποχρέωση του εναγομένου πατέρα για καταβολή διατροφής, αναλόγως της οικονομικής δυνατότητας των διαδίκων.

 • ΕφΘες 1690

  Κατοικία προσώπου. Η γυναίκα δεν έχει την ίδια κατοικία με το σύζυγό της όπως οριζόταν κατά το δίκαιο που ίσχυε πριν το ν. 1329/1983. Η κατοικία της συζύγου κρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΑΚ, έστω και αν δεν υπάρχει διακοπή της έγγαμης συμβίωσης.

 • ΕφΘεσ 1709

  Προσβολή πατρότητας. Βάσει  της σχετικής αγωγής. Αποσβεστική προθεσμία άσκησης  του εν λόγω δικαιώματος. Σπουδαίος λόγος για τη μη προσβολή  της πατρότητας από τη μητέρα   κατά την διάρκεια του γάμου. Αποτελούν οι απειλές  του συζύγου  κατά της ζωής και  σωματικής ακεραιότητας  με σκοπό  την αποτροπή της εγέρσεως  της σχετικής  αγωγής.

 • ΕΦΘΕΣ 2269

  Η ονοματοδοσία ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνεται στις εξουσίες της γονικής μέριμνας. Επί διαφωνίας των γονέων, αποφασίζει το Δικαστήριο, το οποίο δεν δεσμεύεται από τα αιτήματα των διαδίκων ή από το γεγονός ότι το ανήλικο είναι ήδη βαπτισμένο, αλλά λαμβάνει υπόψη του το συμφέρον του τέκνου