ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΜΠΘεσ 38741

  Η γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει εκτός γάμου των γονέων του ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα του. Αν ο πατέρας αναγνωρίσει εκούσια το τέκνο, αποκτά γονική μέριμνα, την οποία ασκεί (α) αν παύει η γονική μέριμνα της μητέρας λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή έκπτωσης, (β) αν η μητέρα αδυνατεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους να ασκήσει τη γονική μέριμνα και (γ) αν δικαστική απόφαση κρίνει ότι η ανάθεσή της στον πατέρα επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου.Η γονική μέριμνα συντίθεται από την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του. Αν η μητέρα είναι ανήλικη, διατηρεί μόνον την επιμέλεια του τέκνου και ο πατέρας, αν ο έχει αναγνωρίσει εκούσια, μπορεί να αναλάβει τις υπόλοιπες λειτουργίες της γονικής μέριμνας. Αν και ο πατέρας είναι ανήλικος, μπορεί να αναπληρώσει τη μητέρα μόνο στην επιμέλεια του τέκνου, ενώ, ως προς τις υπόλοιπες λειτουργίες της γονικής μέριμνας, πρέπει να διορισθεί επίτροπος.

 • ΜΠΚοζ 556

  Γονική μέριμνα. Προσδιοριστικός παράγων για την απόφαση των γονέων αλλά και του  δικαστηρίου σχετικά με την  ανάθεσή  της,  αποτελεί  το συμφέρον  του  τέκνου.  Κριτήρια εξειδίκευσης του συμφέροντος του  τέκνου.

 • ΜΠΜυτ 66

  Συναινετικό διαζύγιο. Μη επικύρωση της συμφωνίας για την ρύθμιση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους λόγω μη επακολουθήσεως β' συζητήσεως για την έκδοση του διαζυγίου. Κρίση ότι το συμφέρον των τέκνων απαιτεί να παραμείνουν αυτά στην επιμέλεια του καθού πατέρα τους, καθόσον η μητέρα τους διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις και ήταν ιδιόρρυθμο άτομο. 

 • ΜΠρΑθ 1454

  Αγωγή διαζυγίου που ασκείται πριν το Ν.1329/1983.Λόγοι και συνέπειες  διαζυγίου κρίνονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τον ανωτέρω νόμο (αρ. 65 ν.1329/1983). Αντισυνταγματικότητα αρ. 65 ν.1329/1983 και άρθρων 1454-1455 ΑΚ,λόγω παραβίασης της αρχής της ισότητας.Αγωγή διατροφής αναίτιας συζύγου,με βάση τις παραπάνω αντισυνταγματικές διατάξεις και μη δυνάμενη να στηριχθεί στο άρθρο 1442 ΑΚ

 • ΜΠρΑθ 2827

  Τεχνητή γονιμοποίηση. Πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν τεχνητή αναπαραγωγή. Τέτοιο δικαίωμα έχει και ο άγαμος άνδρας.

 • ΜΠρΑθ 4100

  Εκούσια δικαιοδοσία. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης. Τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου της περιφέρειας του ληξιάρχου. Η ρύθμιση δεν είναι δεσμευτική. Το δικαστήριο δέχθηκε τοπική αρμοδιότητα της κατοικίας των αιτούντων. Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Επιγενόμενος γάμος των γονέων και δήλωση των νεονύμφων ότι το επώνυμο των τέκνων τους θα είναι το επώνυμο του συζύγου.  Μη αναγνώριση των τέκνων από τον σύζυγο. Εσφαλμένα τα τέκνα εγγράφηκαν με το όνομα του συζύγου. Διατάσσεται η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

 • Νόμος 147/1914 (ΦΕΚ Α/25 /1-2-1914) «Νόμος 147 περί της εν ταις προσαρτωμέναις χώραις εφαρμοστέας νομοθεσίας και της δικαστικής αυτών οργανώσεως»

 • Νόμος 1920/1991 Κύρωση της από 24 Δεκ. 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (ΦΕΚ 182 Α)

  Άρθρο 5 - Καθήκοντα Μουφτή

  2. Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία μεταξύ μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών της περιφέρειάς του επί γάμων, διαζυγίων, διατροφών, επιτροπειών, κηδεμονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφ' όσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο.

 • Νόμος 2447/1996 (ΦΕΚ Α 278/30.12.1996 ) Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου "Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις"

  Άρθρο 7

  1. Η κοινωνική έρευνα, που προβλέπεται από το άρθρο 1557 του Αστικού Κώδικα και από το άρθρο 4 του παρόντος, θα πρέπει να αφορά κάθε θέμα που μπορεί να έχει σημασία για την υιοθεσία και ιδίως την προσωπικότητα και την υγεία των ενδιαφερομένων, τα κίνητρα και την περιουσιακή κατάσταση του υποψήφιου θετού γονέα, την αμοιβαία ικανότητα προσαρμογής αυτού που υιοθετεί και εκείνου που υιοθετείται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο μπορεί να διαγνωσθεί αν η υιοθεσία θα αποβεί προς το συμφέρον του ανηλίκου.

 • Νόμος 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50/10.4.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

  Άρθρο2 -Ορισμοί

  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

  α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

 • Νόμος 344/1976 (ΦΕΚ Α 143/1.6.1976) "Περί ληξιαρχικών πράξεων"

  Άρθρο21 -Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων

  1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι: α) ο πατήρ, β) ο ιατρός, γ) η μαία και δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν.

 • Νόμος 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄241/26-11-2008) «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»

  Άρθρο1 -Σύσταση

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

  Η συμφωνία δύο ενήλικων ετερόφυλων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

 • Νόμος 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄241/26-11-2008) «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»

  Άρθρο1 -Σύσταση

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

  Η συμφωνία δύο ενήλικων ετερόφυλων προσώπων με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

 • ΟλΑΠ 39

  Αποζημίωση κατά το άρθρο 929 εδ. β του ΑΚ. Σύζυγοι. Συνεισφορά από κοινού των συζύγων στην αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματά τους και την περιουσία τους. Αμοιβαία υποχρέωση των συζύγων για διατροφή τους και κοινή υποχρέωση αυτών για τη διατροφή των τέκνων τους. Αν τραυματιστεί ο ένας σύζυγος και καταστεί ανίκανος να προσφέρει τις προσωπικές τους υπηρεσίες, δικαιούται ο άλλος σύζυγος να απαιτήσει από τον υπαίτιο αποζημίωση για τη στέρηση των υπηρεσιών του τραυματισθέντος. Η αξίωση αυτή υπάρχει υπέρ του άνδρα αλλά και υπέρ της γυναίκας αν τραυματιστεί ο άνδρας.

 • ΟλΑΠ 9

  Διατροφή  συζύγου.  Υπολογισμός  της.  Λήψη  υπόψη  εισοδήματος  και  απρόσοδης  περιουσίας των συζύγων. Παράλειψη του δικαστηρίου να συνυπολογίσει την απρόσοδη  περιουσία της συζύγου υπέρ ης η διατροφή.

 • Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 15298

  Γαμικές διαφορές. Αγωγή διαζυγίου. Παράνομα αποδεικτικά μέσα. Δεν λαμβάνονται υπόψη επιστολές της συζύγου μέσω διαδικτύου τις οποίες προσκομίζει ο σύζυγος χωρίς τη συναίνεσή της. Ισχυρός κλονισμός του γάμου. Πιέσεις του συζύγου προς τη σύζυγο για εξακολούθηση προσπαθειών για τεκνοποιϊα παρά την κακή σωματική και ψυχολογική της κατάσταση μετά την αποτυχία των αρχικών προσπαθειών.

 • Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 2905

  Αγωγή αναγνώρισης της πατρότητας και στοιχεία αυτής. Πρόσωπα που δικαιούνται να ενάγουν για την αναγνώριση της πατρότητας και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος. Το τέκνο έχει αυτοτελές και ανεξάρτητο δικαίωμα, το οποίο ασκεί είτε μέσω της μητέρας του άν είναι ανήλικο είτε το ίδιο μετά την ενηλικίωσή του.

 • Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 41347/2006

  Προσβολή πατρότητας: γέννηση τέκνων κατά τη διάρκεια του γάμου-προσβολή της τεκμαιρόμενης πατρότητας από τη μητέρα, διότι ο σύζυγος της ήταν ανίκανος για τεκνοποίηση, ενώ αυτή διατηρούσε, κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης, ερωτικό δεσμό με άλλον άνδρα. Διορισμός επιτρόπου για να εκπροσωπήσει τα ανήλικα τέκνα στη δίκη προσβολής της πατρότητας.

  Άσκηση της αγωγής μετά την πάροδο έτους από τον τοκετό, αλλά προτού παρέλθει εξάμηνο από τη λύση του γάμου- η άσκηση της αγωγής από τη μητέρα μετά τη λύση του γάμου είναι δικαιολογημένη, διότι η αποκάλυψη της σύλληψης των τέκνων από σαρκικές επαφές με άλλον άνδρα κατά τη διάρκεια του γάμου είναι ηθικά επίμεμπτη και κοινωνικά αποκρουστέα συμπεριφορά.

 • Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας 145

  Προίκα. Μετά την έναρξη ισχύος του  Ν  1329/83  κάθε  περιουσιακή  επίδοση  που  αποτελεί   σύσταση   προίκας  καθίσταται  άκυρη.

 • Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 221

  Επώνυμο συζύγου. Μετά το διαζύγιο η τέως σύζυγος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το επώνυμο του συζύγου της, παρά μόνο άν είχε αποκτήσει μ΄ αυτό κάποια επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη που να δικαιολογεί τη χρησιμοποίησή του και μετά τη λύση του γάμου της