ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΕφΘεσ 2511

  Γονική μέριμνα. Η ρύθμιση της άσκησής της, σε περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, γίνεται από το δικαστήριο. Εάν το συμφέρον του τέκνου το επιβάλλει, τότε το Δικαστήριο έχει την εξουσία να κατατμήσει την άσκηση της γονικής μέριμνας και να αναθέσει μερικώς μόνο στον ένα γονέα την άσκησή της ως προς ορισμένο τομέα. Προσωρινή εκ περιτροπής ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας στον καθένα εκ των γονέων, οριστική ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου στον ένα μόνο γονέα και της διοίκησης της περιουσίας του, καθώς και της εκπροσώπησής του από κοινού σε αμφότερους τους γονείς.

 • ΕφΘεσ 3025

  Γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του. Αυτή ασκείται από τη μητέρα. Εκούσια αναγνώριση. Προϋποθέσεις άσκησης της γονικής μέριμνας και από τον πατέρα. Αφαίρεση της γονικής μέριμνας από γονέα με δικαστική απόφαση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1532 του ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας από τον πατέρα. Το δικαστήριο συνεκτιμά και τη γνώμη του ανηλίκου.

 • ΕφΘεσ 469

  Παραχώρηση της χρήσεως της οικογενειακής στέγης. Ειδικές συνθήκες δυνάμει των οποίων παραχωρείται η οικογενειακή στέγη. Η παραχώρηση δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Διαρκεί, όσο και η διάσταση. Κρίθηκε εν προκειμένω να παραχωρηθεί η χρήση της οικογενειακής στέγης στη σύζυγο μέχρι την αμετάκλητη λύση του γάμου. Μετοίκηση του συζύγου από το ακίνητο που ανήκει στην ιδιοκτησία του.

 • ΕφΘεσ 50

  Γονική μέριμνα : ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας στη μητέρα της ανήλικης. Κριτήρια για την ανάθεση συνιστούν το φύλο, η ηλικία, ο ψυχικός δεσμός με τη μητέρα, η ικανότητα της μητέρας για σωστή διαπαιδαγώγηση και φροντίδα, η προσπάθεια της μητέρας για διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας της ανήλικης θυγατέρας και η δημιουργία ενός οικογενειακού περιβάλλοντος που διακρίνεται από ηρεμία και ομαλότητα. Μόνον η σχέση της μητέρας με άλλον άνδρα δεν συνεπάγεται τη δημιουργία ακατάλληλων συνθηκών για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση της ανήλικης. Διατροφή ανηλίκου : το ανήλικο τέκνο δικαιούται να απαιτήσει διατροφή σε χρήμα από τους γονείς του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις, εφόσον το τέκνο στερείται εισοδημάτων από την περιουσία του ή την εργασία του. Στις μηνιαίες ανάγκες του τέκνου συγκαταλέγονται οι προσωπικές υπηρεσίες της μητέρας, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. Στις οικονομικές δυνάμεις του γονέα συνυπολογίζεται και το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ.

 • ΕΦΘεσ 564

  Γονική μέριμνα: περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση, δίκη ή δικαιοπραξία, η επιμέλεια του προσώπου περιλαμβάνει, ειδικότερα, την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την εκπαίδευση και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου, η γνώμη του οποίου ζητείται και συνεκτιμάται, ανάλογα με την ωριμότητα του, δεν είναι απαραίτητο στην απόφαση του δικαστηρίου να αναφέρεται η γνώμη του ανήλικου τέκνου, ούτε επιβάλλεται στο δικαστήριο να συμμορφωθεί με τη γνώμη του.Η ανάθεση του συνόλου της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα δικαιολογείται, μόνον όταν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος, αν δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει την από κοινού άσκηση των υπόλοιπων, πλην της επιμέλειας, λειτουργιών της γονικής μέριμνας, ώστε να μη δημιουργηθεί αίσθημα αποξένωσης του πατέρα από το ανήλικο τέκνο, να μην αποτραπεί η απόκτηση εμπράγματων δικαιωμάτων από το ανήλικο με γονική παροχή ή δωρεά από τον πατέρα του και τους γονείς του και να ενδυναμωθείτο αίσθημα συμμετοχής του πατέρα στην ανατροφή του ανήλικου τέκνου.

 • ΕΦΘεσ 671

  Ισότητα φύλων. Οι διατάξεις του Ν. 1329/1983 ισχύουν και για το διάστημα από 1-1-1983 μέχρι 17-2-1983, όπου υπήρχε νομοθετικό κενό. Διατροφή συζύγων, επί διακοπής της συμβιώσεως. Προϋποθέσεις. Υπό τον Ν.1329/1983, αόριστη η σχετική αγωγή, αφού δεν εκθέτει τις οικογενειακές  ανάγκες στη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης.

 • ΕφΘεσ 826

  Η ιδιωτική συμφωνία συζύγων σε διάσταση για παραχώρηση της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον ένα στον άλλον έναντι οικονομικού
  ανταλλάγματος είναι σύμβαση αιτιώδους αναγνώρισης χρέους- ακυρότητα της σύμβασης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη- απόρριψη αιτήματος για καταβολή του ανταλλάγματος λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού.

 • ΕφΘρακ 146

  Επιμέλεια τέκνων. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου. Το συμφέρον του τέκνου, ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, εξειδικεύεται από το Δικαστήριο της ουσίας. Η υπαιτιότητα των γονέων, ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, δεν ασκεί επιρροή, εκτός εάν η συμπεριφορά του υπαιτίου  έχει επιδράσει και στην άσκηση της γονικής μέριμνας - επιμέλειας, ώστε να ανακύπτει αντίθεση στο συμφέρον του τέκνου, λόγω της εκτάσεως και της βαρύτητας της συμπεριφοράς αυτής, δηλωτικής της δομής του χαρακτήρα του και της εν γένει προσωπικότητας του, έτσι ώστε και έναντι του τέκνου να αναμένεται από αυτόν η τήρηση της ίδιας συμπεριφοράς. Υποχρέωση του Δικαστηρίου να εξετάζει και το ίδιο το τέκνο, εφόσον αυτό κρίνεται ώριμο. Η κρίση περί την ύπαρξη ή μη τέτοιας ωριμότητας σχηματίζεται από την ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων και δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία, ούτε επιτρέπεται αναιρετικός έλεγχος. Κατ` έφεση ανάθεση της επιμέλειας 10χρονου άρρενος τέκνου στον πατέρα του. Προβλήματα ψυχικής υγείας της μητέρας

 • ΕφΙωαν 104

  Ειδική διαδικασία ρύθμισης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων. Προϋποθέσεις για την ανάθεση της οριστικής επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων στον ένα γονέα. Συνεκτιμάται από το δικαστήριο και η γνώμη των τέκνων, εφόσον είναι σε ηλικία που δύνανται να τη διατυπώσουν. Κριτήριο για την ανάθεση της επιμέλειας είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου. Το συμφέρον του τέκνου συνιστά αόριστη νομική έννοια. Συνέπειες. Στην προκειμένη περίπτωση η επιμέλεια των τέκνων ανατέθηκε στον πατέρα. 

 • ΕφΙωαν 439

  Αδικοπραξία. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης. Κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζεται το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης. Δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης υφίσταται και υπέρ της εγκύου που έχασε το κυοφορούμενο λόγω αδικοπραξίας, καθώς επίσης και υπέρ του συζύγου αυτής

 • ΕφΛαρ 689

  Επώνυμο έγγαμης γυναίκας. Κρίσιμος ο χρόνος τέλεσης του γάμου για την εφαρμογή ή μη του άρθρου 1388 ΑΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το ν. 1329/1983. Μετά τη λύση γάμου που είχε τελεσθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 1329/1983, η γυναίκα εγκαταλείπει το όνομα του συζύγου και φέρει το πατρικό επώνυμο. Αν όμως η γυναίκα απέκτησε επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη με το επώνυμο του συζύγου της, μπορεί να ζητήσει δικαστικά να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί και μετά τη λύση του γάμου. Ο σύζυγος μπορεί να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι από τη χρησιμοποίηση του δικού του επωνύμου βλάπτονται κάποια συμφέροντά του. Δεν απεδείχθη σοβαρή βλάβη των προσωπικών συμφερόντων του ενάγοντα που να οφείλεται στη χρησιμοποίηση του επωνύμου του από την πρώην σύζυγό του.

 • ΕφΠειρ 359

  Οικογενειακό δίκαιο. Προσβολή της πατρότητας του τέκνου από τη μητέρα. Η σχετική αγωγή στρέφεται κατά του τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου και του συζύγου. Στοιχεία της αγωγής για το ορισμένο αυτής. Η αγωγή είναι απαράδεκτη αν περάσει ένα έτος από τον τοκετό ή έξι μήνες αφότου λύθηκε ή ακυρώθηκε ο γάμος με το σύζυγό της.

 • Κληρονομικό Δίκαιο

  Άρθρο1757 -Διαθήκη αυτού που βρίσκεται σε αποκλεισμό

 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Αρ. 681)

  Άρθρο 681Γ

  1. Στις διαφορές της περίπτωσης β’ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 681Β εφαρμόζονται και τα άρθρα 598, 600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ. 3. Αν αυτές οι διαφορές ενωθούν με οποιαδήποτε από τις διαφορές των άρθρο 592 παρ.1 ή 614 παρ.1 εφαρμόζονται τα άρθρα 744 και 759 παρ.3

 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Αρ. 800,803)

  Άρθρο 800

  1. Αρμόδιο για την τέλεση υιοθεσίας είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχουν τη συνήθη διαμονή τους εκείνος που υιοθετεί ή εκείνος που υιοθετείται.

 • Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Αρ. 950)

  Άρθρο950

 • ΜΠΘεσ 1024

  Διακοπή έγγαμης συμβίωσης. Γονική μέριμνα. Κριτήρια επιλογής του κατάλληλου γονέα. Συμφέρον του τέκνου και εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων. Ανάθεση της γονικής μέριμνας εξ ολοκλήρου στον πατέρα. Κρίθηκε περισσότερο κατάλληλος για την ψυχοσωματική ανάπτυξη του ανηλίκου. Δικαίωμα επικοινωνίας της μητέρας

 • ΜΠΘεσ 13707

  Τεχνητή γονιμοποίηση. Προϋποθέσεις διενέργειας αυτής και χορήγησης της σχετικής δικαστικής άδειας. Προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικής αδείας για τεχνητή αναπαραγωγή και στον άγαμο μόνο άνδρα. Πραγμάτωση της ισότητα στην περίπτωση αυτή.

 • ΜΠΘεσ 1688

  Κατάργηση διατάξεων προίκας με το ν.1329/1983, η κατάργηση θεωρείται δεδομένη και για τις δίκες που άρχισαν πριν από την εισαγωγή του νέου νόμου, όταν η οριστική απόφαση εκδίδεται ενώ ισχύει ήδη ο νόμος αυτός. Η κατάργηση της εξαιρετικής νομιμοποίησης του προικολήπτη άντρα για τη διεξαγωγή δικών που αφορούν προικώα αντικείμενα προκαλεί βίαιη διακοπή της δίκης που εκκρεμεί ήδη πριν από την εισαγωγή του ν.1329/1983, η διακοπή επέρχεται αυτοδίκαια και δεν απαιτείται γνωστοποίηση του λόγου διακοπής προς τον αντίδικο, μετά τη διακοπή της κύριας δίκης δεν είναι δυνατό να ερευνηθεί η προσεπίκληση που άσκησε ο εναγόμενος ούτε η προσεπίκληση που άσκησε ο προσεπικληθείς.

 • ΜΠΘεσ 34

  Ονοματοδοσία τέκνου, το σχετικό δικαίωμα ανήκει στη μητέρα εφόσον έχει την επιμέλεια του τέκνου, αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρ. 25 ν. 344/76, που παρέχει το δικαίωμα αυτό στον πατέρα, έστω κι αν δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου.