ΝΟΜΟΣ
2447
Έτος
1996
ΦΕΚ
Α' 278
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 1546 ΑΚ, 1550,§2 ΑΚ, 1554 ΑΚ, 1571 ΑΚ, 1579 ΑΚ, 1584 ΑΚ
Αντικείμενο
Οικογένεια Υιοθεσία
Αρμόδιο υπουργείο
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, Κορίτσι-παιδί
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γάμος - Οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Γονείς (έγγαμος/άγαμος γονέας)
Παρατηρήσεις
Εκσυγχρονισμός δικαίου
Άρθρο 1546 - Υιοθεσία από έγγαμο

Ο έγγαμος δεν μπορεί να υιοθετήσει χωρίς τη συναίνεση του συζύγου του, η οποία παρέχεται αυτοπροσώπως με δήλωση στο δικαστήριο. Αν ο σύζυγος έχει τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, η συναίνεσή του μπορεί να δοθεί και με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. Το δικαστήριο όμως μπορεί να επιτρέπει την υιοθεσία και χωρίς αυτή τη συναίνεση, αν η παροχή της είναι αδύνατη για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν εκκρεμεί ανάμεσα στους συζύγους δίκη διαζυγίου.

 

Όπως αντικαταστάθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 1 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

Άρθρο 1550 - Συναίνεση των γονέων ή του νόμιμου αντιπροσώπου

Για να υιοθετηθεί ένας ανήλικος χρειάζεται να συναινέσουν ενώπιον του δικαστηρίου οι γονείς του ή ο ένας τους μόνο, αν ο άλλος έχει εκπέσει από τη γονική μέριμνα κατά το άρθρο 1537 ή η συναίνεσή του είναι αδύνατη γιατί έχει τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, που περιλαμβάνει και τη στέρηση της ικανότητας να συναινεί για την υιοθεσία του παιδιού του. Αν ο ανήλικος δεν έχει γονείς, συναινεί ενώπιον του δικαστηρίου ο επίτροπος, ύστερα από άδεια του εποπτικού συμβουλίου.

Η συναίνεση της προηγούμενης παραγράφου είναι, στην περίπτωση που ο ανήλικος προστατεύεται από αρμόδια κοινωνική υπηρεσία ή οργάνωση, έγκυρη και όταν αυτός που συναινεί δεν γνωρίζει το πρόσωπο του υποψηφίου θετού γονέα.

Όπως αντικαταστάθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 1 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

Άρθρο 1554 - Γενική εξουσιοδότηση

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των τριών προηγούμενων άρθρων, οι γονείς ή ο επίτροπος μπορούν να δίνουν, με δήλωσή τους ενώπιον του δικαστηρίου, στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία ή την αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση, που περιθάλπουν τον ανήλικο, γενική εξουσιοδότηση να κινούν τη διαδικασία μελλοντικής υιοθεσίας του ανηλίκου από πρόσωπο ή από ζεύγος συζύγων που θα επιλέγονται ελεύθερα από την κοινωνική υπηρεσία ή την οργάνωση. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να ανακαλείται από τους γονείς ή τον επίτροπο, επίσης με δήλωσή τους προς το δικαστήριο, που θα πρέπει να κοινοποιείται στην υπηρεσία ή την οργάνωση το αργότερο έως την κατάθεση, από αυτές στο δικαστήριο, της αίτησης για υιοθεσία.

Όπως αντικαταστάθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 1 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

Άρθρο 1571 - Λύση με δικαστική απόφαση

Αν ο θετός γονέας εκπέσει από τη γονική μέριμνα ή αν του αφαιρεθεί η άσκησή της για έναν από τους λόγους του άρθρου 1532, καθώς και αν συντρέχει λόγος αποκλήρωσης του θετού τέκνου για μια από τις περιπτώσεις 1, 2 και 3 του άρθρου 1840, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον οι συνέπειες αυτές κρίνονται ανεπαρκείς, να διατάσσει, λόγω της βαρύτητας της περίπτωσης ακόμη και τη λύση της υιοθεσίας.

Όπως αντικαταστάθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 1 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).

Άρθρο 1579 - Υιοθεσία ενηλίκου

Η υιοθεσία ενηλίκου επιτρέπεται μόνο όταν ο υιοθετούμενος είναι συγγενής ως και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτού που υιοθετεί.

Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 άρθρου 25 Ν. 2915/2001 (ΦΕΚ Α' 109).

Άρθρο 1584 - Αποτελέσματα

Από την τέλεση της υιοθεσίας, το θετό τέκνο και οι κατιόντες του που γεννήθηκαν μετά την υιοθεσία έχουν θέση κοινού τέκνου και κοινών κατιόντων και των δύο συζύγων. Ο δεσμός του θετού τέκνου με τον άλλο φυσικό γονέα του και τους συγγενείς του διατηρείται.

Όπως αντικαταστάθηκε από 30.12.1996 με το άρθρο 1 Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α' 278).