Έτος
2000
Νόμος / διάταξη που αφορά
1510 ΑΚ,1512 ΑΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Άνδρες, γυναίκες γονείς / γονική μέριμνα – ονοματοδοσία τέκνου

 

Εισηγήτρια: Αναστασία Περιστεράκη

Από τις ανωτέρω διατάξεις, (άρθ. 1510 § 1, 1511 § 1, 1512,1518 § 1 ΑΚ, 25 ν. 344/1976) σε συνδυασμό και προς το ότι η ονοματοδοσία ανηλίκου τέκνου δεν είναι συστατικό στοιχείο του μυστηρίου του βαπτίσματος, που τελείται άπαξ (ΟλΑΠ 240/75, 99/85, ΑΠ 417/05, ΑΠ 1700/01 ΕλλΔνη 43.1619, Εφθεσ 2269/00 Αρμ ΝΕ (2001).210) όπως και η συναρτόμενη με αυτή επιλογή του προσώπου του αναδόχου του τέκνου, προκύπτει ότι το δικαίωμα ονοματοδοσίας αποτελεί περιεχόμενο του ευρύτερου λειτουργικού δικαιώματος της γονικής μέριμνας, είναι όμως ανεξάρτητο από το επιμέρους δικαίωμα της επιμέλειας, που αποτελεί επίσης περιεχόμενο της γονικής μέριμνας. Συνεπώς και αν ακόμα η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, είναι απαραίτητο, εφόσον η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς, να αποφασίσουν αυτοί από κοινού για το όνομα που πρέπει να δοθεί στο τέκνο, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτών, αποφασίζει το δικαστήριο, με γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον του τέκνου (ΑΠ 417/05 ο.π., ΑΠ 631/02, 1700/01 ο.π., ΑΠ 947/96 ΕλλΔνη 38.1053). Ειδικότερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, αποτελεί αόριστη νομική έννοια, που εξειδικεύεται ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περίπτωσης. Για να κριθεί τι αποτελεί συμφέρον του ανηλίκου στην συγκεκριμένη περίπτωση θα εκτιμηθούν τα περιστατικά που διαπιστώθηκαν, βάσει αξιολογικών κριτηρίων, που αντλεί το δικαστήριο από τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, λαμβάνοντας υπόψη, σχετικά με το πρόσωπο του ανηλίκου και τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας και της παιδοψυχιατρικής (ΑΠ 417/05 ο.π.).

Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 681Β § 1 εδ. β προκύπτει ότι με την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 § 1, 670, 671 § 1 έως 3 και 672-676 ΚΠολΔ, δικάζονται και οι διαφορές που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας αναφορικά με το τέκνο κατά τη διάρκεια του γάμου και σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου καθώς και της διαφωνίας των γονέων κατά την κοινή άσκηση από αυτούς της γονικής μέριμνας. Επομένως, με βάση τις διατάξεις αυτές, η αγωγή ονοματοδοσίας τέκνου με αίτημα την άρση της περί του δοθέντος ονόματος διαφωνία δικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την προαναφερόμενη διαδικασία του άρθρου 681Β ΚΠολΔ (ΑΠ 240/75 ΝοΒ 23.665, ΕφΑΘ 558/95 ΕλλΔνη 37.353, ΕφΑΘ 4971/93 ΝοΒ.42.75