ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 39
Έτος
2004
ΦΕΚ
Α΄ 36
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Οι διατάξεις του Π.Δ. 281/2002(ΦΕΚ Α 249) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μονό του Π.Δ. 3/2003 (ΦΕΚΑ' 3), τροποποιούνται ως εξής:

 

2) Μετά το άρθρο 14 προστίθεται άρθρο 14Α .