ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

  • Νόμος 3227/2004 (ΦΕΚ Α/31/2004-02-09) «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις»

    Άρθρο 2 - Κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των ηλικιωμένων

    1. Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργαζόμενους ή εργαζόμενες για αναπλήρωση εργαζομένων που απουσιάζουν από την εργασία τους με άδεια κύησης ή λοχείας επιδοτούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια, με το ισόποσο των ασφαλιστικών εισφορών που τους επιβαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων. Όσοι προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης για την εφαρμογή των διατάξεων περί ομαδικών απολύσεων ή των διατάξεων του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ220 Α') και του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α').