ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 2  της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Είναι  µία από τις κοινές αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εισαγωγή

Τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών βοήθησαν να αλλάξουν οι ζωές πολλών Ευρωπαίων πολιτών προς το καλύτερο και προσφέρουν τη βάση πάνω στην οποία οφείλουμε τώρα να οικοδομήσουμε μια γνήσια κοινωνία με ισότητα φύλων.

Ισότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι γυναίκες συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται στις διαδικασίες και τις θέσεις με ευθύνη λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα στα υψηλότερα επίπεδα, παρά το γεγονός ότι αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του εργατικού δυναμικού και περισσότερο από το ήμισυ των νέων αποφοίτων πανεπιστημίων στην ΕΕ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

την συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 235,

την πρόταση της Επιτροπής

την γνώμη της Συνελεύσεως.

την γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 118 Α,

την πρόταση της Επιτροπής, που υποβλήθηκε µετά από διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας (1),

Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),