Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαίου

 • 1028/1992 ΣΤΕ

  Δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων θυγατέρων των αποβιωσάντων ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ. Διάταξη νόμου με την οποία προβλέπεται και η συνταξιοδότηση των διαζευγμένων θυγατέρων. Αντισυνταγματική ως εισάγουσα διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων, εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου επήλθε μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρ. 116 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος.

 • 10352/2008 ΔΠΡ ΑΘ

  Προς αποκατάσταση της επιβαλλομένης μεταχείρισης των δύο φύλων είναι εφαρμοστέα και για τη συνταξιούχο του εναγομένου Ταμείου, η ισχύουσα για τον άντρα συνταξιούχο αυτού, ρύθμιση, κατά την οποία για τη χορήγηση της προσαύξησης της σύνταξης αρκεί μόνο η ύπαρξη συζύγου, χωρίς να απαιτείται και να μην εργάζεται ή να μη συνταξιοδοτείται αυτός.

 • 1038/2004 ΕΦ ΠΑΤΡΩΝ

  Απόλυση εγκύου εργαζομένης με σχέση εργασίας ή σχέση έμμισθης εντολής. Έννοια των όρων αυτών. Δικαιώματα της απολυθείσης. Νόμιμα διεκδικούνται αποδοχές υπερημερίας έστω και αν πρόκειται για άκυρη σύμβαση εργασίας οπότε ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μόνο τη νόμιμη αποζημίωσή του. Πότε καταγγέλεται νόμιμα η σύμβαση εργασίας της εγκύου.

 • 10391/1990 ΔΠΡ ΑΘ

  Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών. Συνύπαρξη στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας του δικαιούχου και του δικαιοδόχου συντάξεως δεν αποκλείει τη σχετική παροχή. Ισότητα στη κοινωνική ασφάλιση. Το δικαστήριο της ουσίας οφείλει να αποκαθιστά με τρόπο θετικό την ισότητα, επεκτείνοντας την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων και στο άλλο φύλο.

 • 1047/2010 ΔΕΦ ΑΘ

  ΙΚΑ και χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε γυναίκες με ανήλικα τέκνα. Το προνόμιο αυτό χορηγείται και στον ασφαλισμένο πατέρα ανηλίκων τέκνων, άλλως παραβιάζεται η αρχή της ισότητας των φύλων και η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 είναι αντισυνταγματική.

 • 1051/1988 ΑΠ

  Η καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως της εγκυμονούσας εφόσον δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος απαγορεύεται και αν γίνει είναι άκυρη, χωρίς να έχει σημασία η γνώση από τον εργοδότη της εγκυμοσύνης. Πότε συντρέχει σπουδαίος λόγος. Η μειωμένη απόδοση της εγκύου δεν θεωρείται σπουδαίος λόγος.

 • 1052/2007 ΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ)

  Απονομή σύνταξης στα άγαμα άρρενα τέκνα υπαλλήλου ή συνταξιούχου του Δημοσίου. Προϋποθέσεις. Οι διατάξεις του αρ. 31 του ΣΚ, που τάσσουν πρόσθετες προϋποθέσεις στα άγαμα άρρενα τέκνα πέρα από εκείνες που απαιτούνται για τις άγαμες θυγατέρες, αντίκεινται στο άρθρο 4 του Σ., καθώς συνιστούν δυσμενή διάκριση σε βάρος των ανδρών με κριτήριο το φύλο.

 • 1095/1998 ΑΠ

  Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη σε θέσεις εργασίας, που θα κενωθούν σε ορισμένη προθεσμία. Η προκήρυξη αυτή αποτελεί πρόταση συνάψεως συμβάσεως εργασίας υπό την αίρεση επιτυχίας στον διαγωνισμό και της κενώσεως θέσεων. Σύνταγμα. Ισότητα φύλων. Ανίσχυρη η προκήρυξη διαγωνισμού χωριστά, για την πλήρωση ορισμένου αριθμού θέσεων εργασίας για κάθε φύλο. Η ακυρότητα αυτή δεν επιδρά κατά τα λοιπά στο κύρος του διαγωνισμού και στην κατάρτιση της συμβάσεως εργασίας βάσει των λοιπών όρων της προκηρύξεως.

 • 1139/2007 ΕΦ ΑΘ

  Η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης αορίστου χρόνου είναι δικαίωμα του καταγγέλοντα και δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά, άλλως είναι άκυρη.

  Καταχρηστική η καταγγελία που γίνεται για εκδίκηση σε βάρος του μισθωτού που απέκρουσε τις ερωτικές προτάσεις του εργοδότη, που τον παρενόχλησε σεξουαλικά.

  Ακυρη καταγγελία και προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού.

  Αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που συνίσταται σε ορισμένο ποσό.

  Κριτήρια καθορισμού του ποσού από το δικαστήριο.

 • 1177/1995 ΑΠ

  Καθαρίστριες νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Αποδοχές. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Ποσοστό επί των αποδοχών τους. Οικογενειακό επίδομα. Προϋποθέσεις χορηγήσεως. Αρχή της ισότητας. Χορήγηση του επιδόματος με τις ίδιες προϋποθέσεις και στα δύο φύλα εργαζομένων. Αναίρεση. Παραίτηση από λόγο αναίρεσης. Συνέπειες. Κατάργηση ως προς αυτόν.

 • 119/2006 Μ.ΠΡ ΑΘ

  Καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας. Η λύση της σύμβασης εργασίας με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική. Ο μισθωτός δικαιούται να παραμείνει στην εργασία του παρά τη συμπλήρωσή του. Ο εργοδότης που τον απολύει χωρίς τη συναίνεσή του είναι υπερήμερος, γιατί η καταγγελία της σύμβασης εργασίας είναι άκυρη.

 • 1193/2009 ΔΕΦ ΑΘ

  ΙΚΑ. Προσαύξηση της συντάξεως αν ο σύζυγος του συνταξιούχου δεν εργάζεται ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού, του Δημοσίου ή νπδδ. Η μη χορήγηση της προσαύξησης στους έγγαμους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. των οποίων οι σύζυγοι δεν συγκεντρώνουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν αντίκειται στα άρθρα 4 και 21 του Συντάγματος και άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Η οικογενειακή παροχή του άρθρου 12 του ν. 2470/1997 χορηγείται μόνο στους εν ενεργεία εγγάμους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, καθώς και στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου. Η επεκτατική εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων και σε συνταξιούχους του ΙΚΑ δεν επιβάλλεται από την αρχή της ισότητας.

 • 1261/1994 ΣΤΕ

  Η προσαύξηση του ποσού της σύνταξης του ΙΚΑ που προβλέπεται μόνον για τη σύζυγο που δεν εργάζεται ή δεν συνταξιοδοτείται, παρέχεται και για τον σύζυγο της συνταξιούχου, ο οποίος δεν εργάζεται ή δεν συνταξιοδοτείται.

 • 1273/1996 ΕΣ (ΟΛΟΜ)

  Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης χήρου από το Δημόσιο. Θέσπιση με το άρθρο 5 παρ. 3 εδ.α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων πρόσθετων προϋποθέσεων (αναπηρία και ανικανότητα προς άσκηση επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65%), πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση της χήρας συζύγου θανόντος υπαλλήλου ή συνταξιούχου. Η ρύθμιση του ανωτέρω άρθρου αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας και στην κοινοτική νομοθεσία και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρη. Εφαρμογή της ευνοϊκότερης ρύθμισης που αφορά τη χήρα δημοσίου υπαλλήλου και επί των χήρων ανδρών. Καθιέρωση της ίσης μεταχείρισης χήρων και χηρών το πρώτον με τον ν. 2084/1992 και εφαρμογή της ρύθμισης για τους προσληφθέντες υπαλλήλους από 1.1.93 και εφεξής.

 • 130/2005 ΑΠ

  Συνταγματικές αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Έννοια του όρου "αμοιβή" της ανωτέρω διατάξεως υπ΄ αρ. 83/1981 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών, άρθρο 4 αυτής. Χορήγηση, βάσει αυτής και σε εφαρμογή και εκτέλεσή της οικογενειακού επιδόματος στο προσωπικό των ΚΤΕΛ σε ποσοστό 5% για το κάθε ένα και μέχρι τριών ανηλίκων τέκνων, εφ΄ όσον αυτά, ανεξαρτήτως φύλου είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των 25, εφ΄ όσον σπουδάζουν, ή εφ΄ όρου ζωής, εάν είναι ανίκανα λόγω αναπηρίας και ειδικώς για τα θήλεα εξ αυτών, για όσο χρόνο παραμένουν άγαμα. Κρίση ότι η ανωτέρω κανονιστική διάταξη εισάγει ευνοϊκή ρύθμιση, με βάση το φύλο για τους εργαζομένους των ΚΤΕΛ με ενήλικα άγαμα θήλεα τέκνα σε βάρος των συναδέλφων τους με ενήλικα άγαμα άρρενα τέκνα και αντιβαίνει προς τις εκ προπαρατεθεισών διατάξεων καθιερούμενες αρχές, αφού μάλιστα η επίμαχη διαφορετική μεταχείριση δεν απαιτεί για τη χορήγηση του επιδόματος, αλλά, πλην της αγαμίας, προσδιοριστικά στοιχεία. Επομένως, δεν μπορεί να αποτελέσει η καταργημένη πλέον διάταξη της ανωτέρω διαιτητικής αποφάσεως βάση για εξίσωση υπέρ των εργαζομένων με ανήλικα άγαμα άρρενα τέκνα, αφού αυτοί δεν μπορούν να αρυσθούν δικαιώματα από καταργημένη διάταξη.

 • 13045/1988 ΔΠΡ ΑΘ

  Συνταγματική η υπέρ των διαζευγμένων θυγατέρων μέριμνα του καταστατικού του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Ε.Τ.Ε.

 • 1312/2002

  Σύνταξη γήρατος υπαλλήλου ΔΕΗ. Δικαίωμα χορήγησης της συντάξεως στο χήρο σύζυγο. Αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο και στο Σύνταγμα η απαίτηση επιπροσθέτων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της σύνταξης στο χήρο συνταξιούχου.

 • 1338/1994 ΕΣ

  Προϋποθέσεις μεταβίβασης σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα. Για τη στέρηση του ανωτέρω δικαιώματος δεν αρκεί η περιστασιακή ασφάλιση αυτής σε οργανισμό κύριας σύνταξης. Απαιτείται η ύπαρξη ασφαλιστικού δεσμού ικανού να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 • 136/2010 ΔΠΡ ΧΑΝ

  Σύνταξη γήρατος μητέρας με ανήλικα τέκνα. Επέκταση του δικαιώματος και στον πατέρα κατ΄ εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων. Άρθρο 28 ΑΝ 1846/1951. Τα προβλεπόμενα από τη διάταξη αυτή προνόμια για την ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκων παιδιών πρέπει να μπορούν να εφαρμοσθούν και για τον ασφαλισμένο πατέρα ανηλίκων παιδιών, ανεξαρτήτως του εάν ο πατέρας έχει και την αποκλειστική γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του.

 • 1360/1992 ΑΠ

  Μίσθωση εργασίας. Οδηγία Συμβουλίου Υπουργών ΕΟΚ. Ιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε τομείς εργασιακής σχέσης πέρα από τον τομέα της αμοιβής. Ανεπίτρεπτη από τον εργοδότη, όταν προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη προσωπικού, η παραβίαση της αρχής της ισότητας με κριτήριο τη διαφορά φύλου. Διοικητικές κυρώσεις. Νόμοι, κανονισμοί, διοικητικές πράξεις ως και κάθε διάταξη αντίθετες στην αρχή της ίσης μεταχειρίσεως καταργούνται. Εισαγωγή από κράτη-μέλη μέτρων που θα επιτρέπουν σε κάθε αδικημένο, την επιδίωξη των δικαιωμάτων του διά της δικαστικής οδού. Εναρμονισμός ελληνικής νομοθεσίας προς οδηγία ΕΟΚ με Ν 1414/84. Οποιαδήποτε ρήτρα, σε διαγωνισμό, που καθορίζει διαφορετικά κριτήρια επιλογής με βάση το φύλο, είναι απολύτως άκυρη, χωρίς να θίγεται το κύρος του διαγωνισμού. Υποχρέωση εργοδότη να προσλάβη τον επιτυχόντα αδιακρίτως φύλλου.