Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαίου

 • 6/2001 ΑΠ (ΟΛΟΜ)

  Οικογενειακό επίδομα. Η μη καταβολή του οικογενειακού επιδόματος σε υπάλληλο επειδή έχει σύζυγο που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, αφού το επίδομα καταβάλλεται αν ο σύζυγος δεν εργάζεται ή εργάζεται στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

 • 614/2001 ΕΣ (ΟΛΟΜ)

  Υπάλληλοι δημόσιοι και συνταξιοδότηση του χήρου συζύγου λόγω θανάτου της συζύγου του, δημοσίου υπαλλήλου ή συνταξιούχου.

  Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης στο χήρο σύζυγο. Αν ο δικαιούχος της σύνταξης καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε ποινή κάθειρξης για ορισμένα αδικήματα, όπως για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χάνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι να λήξει η επιβληθείσα ποινή. Αν ο καταδικασθείς απολυθεί από τις φυλακές με όρους δεν μπορεί να ασκήσει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα.

 • 617/2007 ΔΠΡ ΑΘ

  Αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντ. η διάταξη του άρθ. 2 παρ. 1 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. που απαιτεί μεγαλύτερο όριο ηλικίας για τους άνδρες ασφαλισμένους -65 έτη- από τις γυναίκες -60 έτη.

 • 6252/1996 ΣΤΕ

  Συντάξεις λόγω θανάτου. Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 28 παρ. 6 του ΑΝ 1846/1951 που προβλέπει την εφαρμογή δύο διαφορετικών συστημάτων συντάξεων επιζώντων, ανάλογα αν ο αποβιώσας ασφαλισμένος του ΙΚΑ ήταν ανδρικού ή γυναικείου φύλου.

 • 642/2009 ΕΣ (ΟΛΟΜ)

  Η θέσπιση πρόσθετων όρων για τη συνταξιοδότηση του άγαμου άρρενος ενήλικου τέκνου αποβιώσαντος στρατιωτικού, πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση της άγαμης θυγατέρας, αντίκειται στην αρχή της ισότητας των δυο φύλων. Οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 περ. β' και δ' του κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων, που θεσπίζουν τέτοιες πρόσθετες προϋποθέσεις είναι αντισυνταγματικές και ανίσχυρες. Η ευνοϊκότερη ρύθμιση που αφορά στη συνταξιοδότηση της άγαμης θυγατέρας πρέπει να επεκταθεί και στα ανωτέρω τέκνα. Η άνιση μεταχείριση των άρρενων τέκνων δεν ήρθη ούτε με το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 1902/1990

 • 645/2005 Ελ.Σ.

  Συντάξεις χηρείας

 • 650/1999 ΕΣ (ΟΛΟΜ)

  Αντίθεση στην ισότητα κατά το μέτρο που θέτει πρόσθετους όρους για τη συνταξιοδότηση φονευθέντος αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, πέραν των όρων που τίθενται για τη συνταξιοδότηση της αδελφής.

 • 657/1992 ΑΠ

   Ισότητα φύλων:ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας. Ευρεία έννοια αμοιβής: κάθε όφελος σε χρήμα ή σε είδος, συνεπώς και τα επιδόματα οικογενειακών βαρών και γάμου. Αντίκειται στο Σύνταγμα και στο Κοινοτικό Δίκαιο διάταξη συλλογικής σύμβασης προβλέπουσα χορήγηση επιδόματος γάμου μόνο στους άνδρες γεωπόνους, απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο. Επέκταση εφαρμογής της διάταξης υπέρ των γυναικών γεωπόνων.

 • 66/2000 ΕΦ ΑΘ

  Άκυρη η καταγγελία συμβάσεως εργασίας εγκύου, ανεξαρτήτως γνώσεως του εργοδότη περί της εγκυμοσύνης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η απόλυση εγκύου σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, τον οποίο όμως δεν συνιστά η μειωμένη, λόγω εγκυμοσύνης απόδοση της εργαζομένης. Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως.

   

 • 743/1999 Μον Πρωτ Αθ

  Κρίση περί καταχρηστικότητας της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, καθόσον αυτή έγινε για εκδίκηση, επειδή η ενάγουσα απέκρουσε σεξουαλική παρενόχληση του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης.

  Ακυρη είναι η καταγγελία και για το λόγο της μη καταβολής της αποζημίωσης απολύσεως, η οποία οφείλεται ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία εχώρησε η καταγγελία, ακόμη και αν η ενάγουσα είχε επιδείξει αντισυμβατική-μη καταχρηστική, όμως-συμπεριφορά, εφόσον αυτή δεν αποχώρησε οικειοθελώς, η δε σε βάρος της μήνυσης ασκήθηκε μετά την απόλυσή της.

  Επιδίκαση και της αιτούμενης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

 • 751/2000 ΕΣ

  Για τον κανονισμό σύνταξης από μεταβίβαση στη μητέρα θανόντος στρατιωτικού συνταξιούχου θεσπίζεται πρόσθετη προϋπόθεση, πέρα από εκείνες που απαιτούνται για τον κανονισμό σύνταξης από μεταβίβαση στον πατέρα του θανόντος, ήτοι απαιτείται η μητέρα να είναι χήρα ή άγαμη. Η σχετική διάταξη του άρθρου 32 παρ. 1 περ. β' του πδ 1041/1979 αντίκειται στα άρθρα 4 και 116 του Συντάγματος, αφού εισάγει δυσμενή διάκριση σε βάρος της μητέρας.

 • 755/2010 ΣΤΕ

  Πολύτεκνοι. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, κατά το μέρος που δεν προβλέπει ότι, σε περίπτωση θανάτου της δικαιούχου της ισόβιας σύνταξης μητέρας, τη σύνταξη μπορεί να λάβει ο επιζών σύζυγός της, ο οποίος μετά το θάνατο της μητέρας είχε την ευθύνη για τη διατροφή των τέκνων, δεν είναι σύμφωνη με τα άρθρα 4 και 21 του Συντάγματος.

  Δεν είναι συνταγματικά ανεκτό να χορηγείται μόνο στον ένα από τους συζύγους παροχή, υπό την ιδιότητα του πολύτεκνου συζύγου, σε περίπτωση δε θανάτου να μη λαμβάνει ο επιζών σύζυγος την παροχή αυτή, εφόσον και οι δύο σύζυγοι αποτελούν μέλη της συνταγματικά προστατευόμενης οικογένειας.

  Η ισόβια σύνταξη θα πρέπει να καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο και στην περίπτωση κατά την οποία η πολύτεκνη μητέρα, λόγω της ενηλικίωσης των τέκνων της, ελάμβανε ήδη προ του θανάτου της την ισόβια σύνταξη. Αντίθετη μειοψηφία. Η απόρριψη σχετικού αιτήματος του αιτούντος από τον ΟΓΑ δεν είναι νόμιμη.

 • 774/1999 ΕΙΡ ΑΘ

   

 • 79/1993 ΑΠ

  Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη προσωπικού σε Τράπεζα. Η προκήρυξη αποτελεί πρόταση για σύμβαση εργασίας υπό την αναβλητική αίρεση της επιτυχίας του διαγωνιζομένου και της κένωσης θέσης. Η σύμβαση καταρτίζεται με την επιτυχία του διαγωνισθέντος. Αρχή της ισότητας. Απαγορεύεται η χωριστή προκήρυκη θέσεων για άνδρες και για γυναίκες καθώς και η κατάρτιση χωριστών πινάκων για τους επιτυχόντες βάσει του φύλλου.

 • 821/1993 ΔΕΦ ΑΘ

  ΙΚΑ. Συντάξεις. Καθιέρωση μειωμένου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τις μητέρες ή χήρες ασφαλισμένες με ανήλικα τέκνα. Η ρύθμιση συνιστά δυσμενή διάκριση κατά των ανδρών ασφαλισμένων οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση (χηρεία και ανήλικα παιδιά). Επέκταση εφαρμογής της διάταξης και στους χήρους πατέρες ανηλίκων

 • 828/1989 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ)

  Συνταξιοδότηση διαζευγμένων θυγατέρων, λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

 • 84/2011 ΑΠ

  Καταγγελία συμβάσεως αορίστου χρόνου. Προσβολή της ως άκυρης λόγω καταχρηστικής της ασκήσεως. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. Εσφαλμένη η κρίση του Εφετείου, με βάση την οποία δεν είναι καταχρηστική η απόλυση που γίνεται από λόγους εμπάθειας, επειδή η υπάλληλος απέκρουσε την ιδιαιτέρως "φιλική" στάση που της επιδείκνυε ο Διευθυντής Προσωπικού, συνισταμένη, μεταξύ άλλων, στις διαρκείς και μη αρμόζουσες, για εργασιακό χώρο, φιλοφρονήσεις για την εμφάνισή της ως γυναίκας, αξιώνοντας περισσότερα στοιχεία για τη βασιμότητα της αγωγής, όπως εκείνο της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 • 8431/1991 ΔΠΡ ΑΘ

  Δικαίωμα στα πρόσωπα του κάθε φύλλου να αξιώνουν δικαστικώς την επέκταση και σ'αυτά τυχόν ευνοϊκών διατάξεων που ισχύουν για το άλλο φύλλο. Αδικαιολόγητη διάκριση των γυναικών σε βάρος των ανδρών αντιβαίνει διατάξεις του Συντάγματος. Δικαίωμα στους συζύγους γυναικών ασφαλισμένων στο ΤΑΣ, να ζητήσουν την επέκταση της ασφαλίσεως και επ'αυτών.

 • 85/1995 ΑΠ

  Οριο ηλικίας για την χορήγηση συντάξεως σε μισθωτούς. ΙΚΑ. Η καθιέρωση διαφορετικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες προσκρούει στην αρχή της ισότητας των φύλων και είναι αντισυνταγματική.

 • 852/2005 ΕΣ

  Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 εδ. α' του πδ 166/2000, κατά το μέρος που θεσπίζει πρόσθετες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση του χήρου συζύγου υπαλλήλου ή συνταξιούχου του Δημοσίου, πέραν αυτών που απαιτούνται για τη χήρα, αντίκειται στην αρχή της ισότητας και είναι ανίσχυρη.