Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαίου

 • Yπόθεση C-460/06 Nadine Paquay κατά Société d’architectes Hoet + Minne SPRL

  Προστασία των εγκύων γυναικών – Οδηγία 92/85/EOK – Άρθρο 10 – Απαγόρευση της απολύσεως από την έναρξη της εγκυμοσύνης μέχρι τη λήξη της άδειας μητρότητας – Περίοδος προστασίας – Απόφαση περί απολύσεως εργαζομένης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προστασίας – Κοινοποίηση και εφαρμογή της αποφάσεως περί απολύσεως μετά την εκπνοή αυτής της περιόδου – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Οδηγία 76/207/EOK – Άρθρα 2, παράγραφος 1, 5, παράγραφος 1, και 6 – Άμεση δυσμενής διάκριση λόγω φύλου – Κυρώσεις.

 • Yπόθεση C-476/99 H. Lommers κατά Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  Ίση μεταχείριση των εργαζομένων ανδρών και εργαζομένων γυναικών - Εξαιρέσεις - Μέτρα για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών - Υπουργείο το οποίο θέτει στη διάθεση του προσωπικού του επιδοτούμενες θέσεις βρεφονηπιακού σταθμού - Θέσεις που κρατούνται μόνο για τα τέκνα γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, εκτός αν κατά την κρίση του εργοδότη πρόκειται για επείγουσα περίπτωση.

 • Yπόθεση C-506/06 Sabine Mayr κατά Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG

  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και θηλαζουσών εργαζομένων – Έννοια του όρου "έγκυος εργαζόμενη".

  Απαγόρευση απόλυσης των εγκύων εργαζομένων από την έναρξη της εγκυμοσύνης τους μέχρι το πέρας της άδειας μητρότητας – Εργαζόμενη που απολύθηκε ενώ τα ωάριά της, κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της απόλυσης, είχαν γονιμοποιηθεί τεχνητώς, αλλά δεν είχαν μεταφερθεί στη μήτρα της – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Εργαζόμενη που υποβάλλεται σε τεχνητή γονιμοποίηση – Απαγόρευση απόλυσης.

 • Yπόθεση C-519/03 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

  Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια – Υποκατάσταση της γονικής άδειας από την άδεια μητρότητας – Ημερομηνία μετά την οποία χορηγείται ατομικό δικαίωμα γονικής άδειας.

 • Yπόθεση C‑104/09 Pedro Manuel Roca Alvarez κατά Sesa Start Espana ETT SA

  Δικαίωμα άδειας των μητέρων που εργάζονται ως μισθωτές – Δυνατότητα χρήσης της άδειας από τη μητέρα που εργάζεται ως μισθωτή ή τον πατέρα που εργάζεται ως μισθωτός – Μητέρα που δεν εργάζεται ως μισθωτή – Μη χορήγηση του δικαιώματος άδειας στον πατέρα που εργάζεται ως μισθωτός.

 • Yπόθεση C‑116/08 Christel Christel Meerts κατά Proost NV

  Οδηγία 96/34/EΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από τη UNICE, το CEEP και τη CES – Ερμηνεία της ρήτρας 2, σημεία 6 και 7 – Γονική άδεια μερικού χρόνου – Απόλυση εργαζομένου πριν τη λήξη της γονικής άδειας χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη προθεσμία καταγγελίας – Υπολογισμός της αποζημίωσης.

 • Yπόθεση C‑149/10 Χατζή κατά Υπουργού Οικονομικών

  Οδηγία 96/34/EΚ – Συμφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια – Ερμηνεία της ρήτρας 2.1 της συμφωνίας πλαισίου – Δικαιούχος της γονικής άδειας – Γονική άδεια σε περίπτωση γεννήσεως διδύμων – Έννοια "γέννηση" – Συνυπολογισμός του αριθμού των γεννηθέντων τέκνων – Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως.

 • Yπόθεση C‑194/08 Susqnne Gassmayr κατά Bundesminister fur Wissenschaft und Forschung

  Κοινωνική πολιτική − Οδηγία 92/85/ΕΟΚ − Εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων – Άρθρα 5, παράγραφος 3, και 11, σημεία 1 έως 3 − Άμεσο αποτέλεσμα − Έγκυος εργαζόμενη η οποία απαλλάχθηκε από την εργασία της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της − Εργαζόμενη τελούσα σε άδεια μητρότητας − Δικαίωμα λήψεως επιδόματος εφημερίας.

 • Yπόθεση C‑232/09 Dita Danosa κατά LKB Lizings SIA

  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων – Άρθρα 2, στοιχείο α΄, και 10 – Έννοια του όρου "έγκυος εργαζόμενη" – Απαγόρευση απόλυσης εγκύου εργαζομένης από την έναρξη της εγκυμοσύνης της μέχρι το πέρας της άδειας μητρότητας – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Μέλη του διοικητικού συμβουλίου κεφαλαιουχικών εταιριών – Εθνική ρύθμιση επιτρέπουσα την απόλυση των μελών αυτών χωρίς κανέναν περιορισμό.

 • Yπόθεση C‑303/06 S. Coleman κατά. Attridge Law, Steve Law

  Οδηγία 2000/78/ΕΚ − Ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας − Άρθρα 1, 2, παράγραφοι 1, 2, στοιχείο α΄, και 3, καθώς και 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄ − Άμεση δυσμενής διάκριση λόγω ειδικών αναγκών − Παρενόχληση λόγω ειδικών αναγκών − Απόλυση υπαλλήλου χωρίς ειδικές ανάγκες, ο οποίος όμως έχει τέκνο με ειδικές ανάγκες − Εμπίπτει − Βάρος αποδείξεως.

 • Yπόθεση C‑471/08 Sanna Maria Parviainen κατά Finnair Oyj

  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ − Προστασία της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων − Άρθρα 5, παράγραφος 2, και 11, σημείο 1 − Εργαζόμενη η οποία μετατίθεται σε άλλη θέση εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της − Υποχρεωτική μετάθεση λόγω κινδύνου για την υγεία ή την ασφάλεια της εργαζομένης και του τέκνου της − Χαμηλότερη αμοιβή από τον μέσο όρο της αμοιβής που ελάμβανε προ της μεταθέσεως − Προηγούμενη αμοιβή αποτελούμενη από έναν βασικό μισθό και διάφορα επιδόματα − Υπολογισμός του μισθού τον οποίο δικαιούται έγκυος εργαζόμενη κατά τη διάρκεια της προσωρινής μεταθέσεώς της.

 • Yπόθεση C‑486/08 Zebtralbetriebsrat der Landeskrankenhauser Tirols κατά Land Tirol

  Κοινωνική πολιτική – Συμφωνίες-πλαίσια για την εργασία μερικής απασχόλησης και για την εργασία ορισμένου χρόνου – Δυσμενείς διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που ισχύουν για τους συμβασιούχους εργαζόμενους που εργάζονται με μειωμένο ωράριο, περιστασιακά ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου – Αρχή της ίσης μεταχείρισης.

 • Yπόθεση C‑63/08 Virginie Pontin κατά T-Comalux SA

  Προστασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων κατά την εργασία – Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Άρθρα 10 και 12 – Απαγόρευση απόλυσης από την αρχή της εγκυμοσύνης έως το τέλος της άδειας μητρότητας – Ένδικη προστασία των δικαιωμάτων που απονέμει στους πολίτες το κοινοτικό δίκαιο – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Άρθρο 2, παράγραφος 7, τρίτο εδάφιο – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας – Περιορισμοί ως προς τα μέσα παροχής ένδικης προστασίας που παρέχονται στις γυναίκες που απολύονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

 • YπόθεσηC-415/10 Galina Meister κατά Speech Design Carrier Systems GmbH

  Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία – Εργαζόμενος ο οποίος καταδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε μία προκήρυξη θέσεως εργασίας – Δικαίωμα του εργαζομένου αυτού να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που διευκρινίζουν αν ο εργοδότης έχει προσλάβει άλλον υποψήφιο.

 • Α.Π. 10/2010 (ΟΛΟΜ)

  Χορήγηση σε εργαζόμενη μητέρα αντί μειωμένου ωραρίου, συνεχόμενης ισόχρονης άδειας με αποδοχές για να αναθρέψει το νεογέννητο τέκνο της. Η μη χορήγηση της σχετικής συναίνεσης του εργοδότη αποτελεί εκδήλωση του διευθυντικού δικαιώματός του και υπόκειται στον έλεγχο της καταχρηστικής άσκησής του. 

 • ΑναθΔικ 269/1993

  Εγκατάλειψη εγκύου, ηθική και ψυχική συμπαράσταση.

 • ΑΠ 1005

  Γονική μέριμνα ανηλίκων τέκνων. Περιεχόμενο αυτής. Εντός αυτής περιλαμβάνεται και η επιμέλεια των τέκνων. Τρόπος άσκησης αυτής στην περίπτωση που οι γονείς του τέκνου έχουν χωρίσει.

 • ΑΠ 1022/2011

  Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, δεδομένου ότι στρέφεται κατά αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, δεν αποτελεί ένδικο μέσο αλλά έκτακτη διαδικασία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, κατά τις οποίες ο αιτών δεν τέλεσε το έγκλημα του βιασμού, δεν μπορούν να αποτελέσουν νέα γεγονότα ή αποδείξεις, γιατί απλά είναι αντίθετες με αυτά που οι μάρτυρες κατέθεσαν στο δικαστήριο, χωρίς να είναι συμπληρωματικές ή τροποποιητικές σε αμφίβολα σημεία που δεν γνώριζαν οι δικαστές.

 • ΑΠ 1027/2008

  Μαστρωπεία κατ΄επάγγελμα, σωματεμπορία κατά συρροή και κατ΄εξακολούθηση και απλή συνέργεια σε αυτή. Σωματεμπορία με την παρακίνηση από τον κατηγορούμενο γυναίκας για την γενετήσια εμετάλλευσή της, χωρίς να απαιτείται στη συνέχεια να εκπορνεύθηκε πράγματι, ούτε το πρόσωπο, στο οποίο ο δράστης του εγκλήματος παρέδωσε την παθούσα να διαπράξει το έγκλημα της μαστρωπείας.

 • ΑΠ 1055

  Διαζύγιο. Καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης σχέσης και δεν τίθεται η υπαιτιότητα ως βάση του ισχυρού κλονισμού. Τα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν ισχυρό κλονισμό μπορεί να είναι και ανυπαίτια ή ακόμη και μη καταλογιστά και δεν έχει σημασία ποιος από τους συζύγους δημιούργησε πρώτος το λόγο κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης. Αν το κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωμα γεννάται ανεξαρτήτως ποιον από τους δύο βαρύνει περισσότερο η ύπαρξή του και από το αν υπάρχει υπαιτιότητα μόνο στο πρόσωπο του ενός από τους συζύγους. Στη δίκη του διαζυγίου δεν δικαιολογείται σε καμία πλευρά έννομο συμφέρον για την έρευνα της υπαιτιότητας, αφού το δεδικασμένο της διαπλαστικής απόφασης του διαζυγίου, δεν εκτείνεται σε ζητήματα υπαιτιότητας. Η απόφαση που κηρύσσει τη λύση του γάμου δεν αποτελεί δεδικασμένο ούτε ως προς την ύπαρξη καθεαυτή των επί μέρους πραγματικών περιστατικών που επέφεραν τον κλονισμό της έγγαμης σχέσης, ούτε ως προς το ζήτημα της υπαιτιότητας για τον κλονισμό αυτόν, τα δε ζητήματα υπαιτιότητας κρίνονται αυτοτελώς στη δίκη διατροφής.