Έτος
2002
Νόμος / διάταξη που αφορά
1388 ΑΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Άνδρες, γυναίκες σύζυγοι / επώνυμο
Σημασία απόφασης
Καλλιτεχνική φήμη με το επώνυμο του συζύγου

 

Πρόεδρος: Χρ. Σκευοφύλακας. Εισηγήτρια: Πολυξένη Κυπαρίσση, Πρωτοδίκης.

(Απόσπασμα)

Επειδή όλες οι δηλώσεις συνδυασμών που έχουν εκτεθεί σε ψηφοφορία της δεύτερης βαθμίδας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Ν.Α. του νομού Λέσβου ο οποίος έχει κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμό 109.118 για τις νομαρχιακές εκλογές της 13ης Οκτωβρίου 2002, υποβλήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, ήτοι είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία (άρθρο 23 παρ. 4 του Π.Δ. 30/1996) αφού τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 Π.Δ. 30/1996, ακόμα δε επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του κάθε συνδυασμού τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Π.Δ. 30/1996, δηλαδή 1) πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό μητρώο των δημοτών (δημοτολόγιο) και στον εκλογικό κατά λογο Δήμου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) στην οποία είναι υποψήφιος, 2) υπεύθυνη δήλωση του κάθε υποψηφίου, ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, 3) έντυπο παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης της αρμόδιας ΔΟΥ που αποδεικνύει ότι κάθε υποψήφιος νομάρχης και κάθε υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος (Ν.Σ.) έχει καταθέσει το ποσό των 102,71 ευρώ και ως εκ τούτου πρέπει, αφού γίνουν αποδεκτές οι πιο πάνω νομότυπα υποβληθείσες δηλώσεις, να ανακηρυχθούν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 30/1996 οι συνδυασμοί που έχουν δηλωθεί νόμιμα και έγκαιρα. Πρώτος πρέπει να γραφεί ο υποψήφιος Νομάρχης και να ακολουθήσουν με αλφαβητική σειρά προηγουμένου του επωνύμου τους, οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού, κάτω δε από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου νομάρχη πρέπει να γραφεί η ένδειξη "υποψήφιος Νομάρχης", αφού προταθεί το έμβλημα του κάθε συνδυασμού που έχει (άρθρ. 7 αριθμ. 3 του ν. 2218/1994). Σημειώνεται ότι η Σ.Α. (Α.) του Δ. πρώην σύζυγος Π.Β., ο γάμος της μετά του οποίου τελέσθηκε στις 28.9.1975 και λύθηκε αμετάκλητα με την υπ` αρθμ. 142/2001 απόφαση του Πολυμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης, μετά την εκφρασθείσα με την από 25/9/2002 απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Μυτιλήνης αίτησή του ρητή σχετική άρνησή του να χρησιμοποιεί το επώνυμό του, θα ανακηρυχθεί ως υποψήφια νομαρχιακή σύμβουλος του συνδυασμού "ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ" χωρίς να τεθεί δίπλα στο όνομά της το επώνυμο του τελευταίου και τούτο διότι δεν προέκυψε ότι η ανωτέρω υποψήφια νομαρχιακή σύμβουλος έχει αποκτήσει μ` αυτό κάποια επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη που να δικαιολογεί τη χρησιμοποίησή του και μετά τη λύση του γάμου της (άρθρο 66 Μ.Δ. του Ν. 1329/1983, βλ. και Β. Βαθρακοκοίλη, Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο, σελ. 871).