ΝΟΜΟΣ
344
Έτος
1976
ΦΕΚ
Α' 143
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 21 §1-3
Αντικείμενο
Γέννηση
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Κορίτσι-παιδί
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γάμος - Οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος Λειτουργός (βουλευτής κ.α.)
Παρατηρήσεις
Διοικητική μεταρρύθμιση

Άρθρο21 - Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων

1. Υπόχρεοι προς δήλωσιν των γεννήσεων είναι: α) ο πατήρ, β) ο ιατρός, γ) η μαία και δ) πας οιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετόν.

 

2. Η υποχρέωσις των κατά το παρόν άρθρον κατά τάξιν επομένων γεννάται μόνον ελλείποντος ή κωλυομένου προς δήλωσιν του προηγουμένου.

3. Η δήλωσις δύναται να γίνη και υπό της μητρός ή αντιπροσώπου αυτής, έχοντος ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.