Έτος
1996
Νόμος / διάταξη που αφορά
1514 ΑΚ,1511 ΑΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Άνδρες, γυναίκες γονείς / επιμέλεια τέκνων
Σημασία απόφασης
Επιμέλεια σε πατέρα

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Στυλιανό Γωνιωτάκη και το Γραμματέα Στρατή Γουδή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Ιανουαρίου 1996, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : ............, το γένος ............, κατοίκου ..........., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεφουσίου δικηγόρου της Ευστρατίου Ηλιογραμμένου.

ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : ..........., κατοίκου ............. και ήδη διαμένοντος στη .............., ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του Λάζαρου Γεωργιάδη και Ευάγγελου Γκιγκιλίνη.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 2.1.1996 αίτηση της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 6/ΑΣΦ/2/3.1.1996 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη άρθρου 1441 παρ. 3 του ΑΚ όταν, υπάρχουν ανήλικα τέκνο για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά. Η συμφωνία επικυρώνεται από το δικαστήριο και ισχύει, ώσπου να εκδοθεί απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513. Η έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη ρύθμιση της επιμελείας των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά αποτελεί ιδιόρρυθμη σύμβαση οικογενειακού δικαίου (ΕΑ 8053/1990 ΕλλΔ 33.174) η ισχύς της οποίας εξαρτάται από την επικύρωση της από το δικαστήριο. Η συμφωνία αυτή επικυρώνεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που εκδίδεται μετά τη δεύτερη συζήτηση με την οποία απαγγέλλεται η λύση του γάμου και ισχύει μόνο για το χρόνο μετά τη λύση του γάμου. Η συμφωνία από την επικύρωση της από το δικαστήριο έχει προσωρινή ισχύ και δεσμεύει τους συζύγους μέχρις ότου ρυθμιστεί η επιμέλεια και η επικοινωνία με τα τέκνα κατά το άρθρο 1513 του ΑΚ (ΕΑ 255/1993 ΕλλΔ 35.439). Κατά τον ενδιάμεσο όμως χρόνο μεταξύ της πρώτης και δεύτερης συζήτησης του Δικαστηρίου σε περίπτωση διαφωνίας των συζύγων ως προς την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία τους με αυτά, δύναται να επιδιωχθεί η ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας με την κίνηση της σχετικής διαδικασίας τακτικής ή ασφαλιστικών μέτρων κατά την οποία λαμβάνει υπόψη του κατά το άρθρο 1514 του ΑΚ και την έγγραφη συμφωνία των συζύγων (Πρ. Ιωανν. 63/1987 ΝοΒ 38. 133 ΕλλΔ 29.1452).

Στην υπό κρίση περίπτωση η αιτούσα ισχυρίζεται ότι με τον καθού σύζυγό της με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση, έχουν κινήσει τη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου και με έγγραφη συμφωνία τους έχουν ρυθμίσει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους και την επικοινωνία με αυτά. Οτι η συμφωνία τους αυτή δεν έχει επικυρωθεί από το Δικαστήριο γιατί δεν επακολούθησε η δεύτερη συζήτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Ζητεί δε επικαλουμένη κατεπείγουσα περίπτωση να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους γιατί αυτό απαιτεί το συμφέρον τους. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται σε συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 17 παρ. 1, 22, 683 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 686 επ. 735 ΚΠολΔ) και στηρίζεται στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη και στα άρθρα 1510, 1512, 1513, 1518 του ΑΚ, εφαρμοζομένου και του άρθρου 735 του ΚΠολΔ. Είναι συνεπώς νόμιμη και πρέπει να εξεταστεί και κατ` ουσίαν.

Από την εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων, όπως προέκυψαν στο ακροατήριο, των εγγράφων που οι διάδικοι προσκόμισαν και το σύνολο της συζήτησης αυτής πιθανολογήθηκε ότι οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά τους κανόνες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας την 25.4.1993 στην Κοινότητα ....... Μυτιλήνης, απέκτησαν δε από το γάμο τους δύο (2) τέκνα, τη ........... ηλικίας ήδη 2 ετών και αβάπτιστο άρρενων τέκνο ηλικίας 1 έτους. Οι διάδικοι δεν ζούσαν αρμονικά και αυτό οφειλόταν στις εξωσυζυγικές σχέσεις της αιτούσας, όπως κατέθεσε και η αδελφή της ............ που εξετάστηκε ως μάρτυρας. Οι διάδικοι ήλθαν σε διάσταση και διέκοψαν οριστικά την έγγαμη συμβίωση τους στην Κοινότητα ........... Μυτιλήνης όπου ζούσαν την 17.10.1995. Προχώρησαν δε στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Με έγγραφη δε συμφωνία τους την 17.10.1995 στη Μυτιλήνη συμφώνησαν να έχει την επιμέλεια των τέκνων ο καθού πατέρας τους. Η συμφωνία αυτή δεν έχει επικυρωθεί από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης γιατί δεν έγινε ακόμη η δεύτερη συζήτηση της αίτησης συναινετικού διαζυγίου. Η αιτούσα είναι απόφοιτος Λυκείου (1987). Είναι όμως ιδιόρρυθμο άτομο και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εξωσυζυγικές σχέσεις με τον εραστή της αγνώστων στοιχείων που διαμένει το χρόνο αυτό στην περιοχή Αθηνών. Ο καθού αντιθέτως είναι σοβαρό άτομο με σταθερή προσωπικότητα και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην περιοχή της ......... . Αγαπά δε και φροντίζει ιδιαίτερα τα ανήλικα τέκνα τους. Ενόψει τούτων το συμφέρον των τέκνων επί του παρόντος απαιτεί να παραμείνουν αυτά στην επιμέλεια του καθού πατέρα τους, αφού άλλωστε συμφώνησε σ` αυτό και η αιτούσα κατά την κίνηση έκδοσης του συναινετικού αυτών διαζυγίου.

Πρέπει συνεπώς να απορριφθεί η αίτηση ως αβάσιμη κατ` ουσίαν και καταδικαστεί η αιτούσα λόγω της ήττας της στα δικαστικά έξοδα του καθού, μειωμένα όμως κατ` άρθρο 179 του ΚΠολΔ, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας αντιμολία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Καταδικάζει την αιτούσα σε μέρος των δικαστικών εξόδων του καθού δραχμών δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Μυτιλήνη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 29 Ιανουαρίου 1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ