ΝΟΜΟΣ
147
Έτος
1914
ΦΕΚ
Α' 25
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 4
Αντικείμενο
Γάμος μουσουλμά-νων και ισραηλιτών
Αρμόδιο υπουργείο
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γάμος - Οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Παρατηρήσεις
Κατάργηση της σαρίας
Άρθρον 4

Τα του γάμου των εις το μουσουλμανικόν ή ισραηλιτικόν θρήσκευμα ανηκόντων ήτοι τ’ αφορώντα εις την νόμιμον σύστασιν και διάλυσιν του γάμου και τας συνεστώτος αυτού προσωπικάς σχέσεις των συζύγων και τα των συγγενικών δεσμών διέπονται υπό του ιερού αυτών νόμου και κρίνονται κατ’ αυτόν.