Έτος
2006
Νόμος / διάταξη που αφορά
1471 ΑΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Άνδρες, γυναίκες / προσβολή πατρότητας
Σημασία απόφασης
Σπουδαίος λόγος για την μη άσκηση της αγωγής προσβολής κατά τη διάρκεια του γάμου

 

Πρόεδρος: Γιαννούλα Κεφάλα. Δικαστές : Ε. Κωνσταντινίδου, Μ. Καραγκιοζίδου (εισηγήτρια). Δικηγόροι: Ν. Κυρτσίδου - Α. Ζώμπου.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος απόδειξης, που νομότυπα εξετάσθηκε στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά, από τα έγγραφα που επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν οι παριστάμενοι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε για άμεση απόδειξη είτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, την προσκομιζόμενη από την ενάγουσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Ζ.Π., την ομολογία της δεύτερης των εναγομένων, που εκτιμάται ελεύθερα και σε συνδυασμό με τις άλλες αποδείξεις, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο αυτεπάγγελτα (αρθρ. 336 παρ.4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : η ενάγουσα και ο πρώτος εναγόμενος τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο στη θεσσαλονίκη στις 19 Αυγούστου 1990, συμβίωσαν δε μέχρι και τις 18.3.2000, οπότε διακόπηκε οριστικά η έγγαμη συμβίωση τους και από τότε δεν είχαν καμία σχέση και επαφή μεταξύ τους.

Κατόπιν αγωγής της ενάγουσας εκδόθηκε η με αριθμό 9332/2006 οριστική απόφαση του δικαστηρίου τούτου, η οποία απάγγειλε τη λύση του μεταξύ τους γάμου. Στις 8.7.1998, η ενάγουσα γέννησε στη θεσσαλονίκη δύο άρρενα τέκνα (δίδυμα), τον Ι. και θ., τα οποία, παρόλο που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας τους με τον πρώτο εναγόμενο, δεν είναι τέκνα αυτού, καθόσον η ενάγουσα είναι φανερά αδύνατο να έχει συλλάβει απ` αυτόν, διότι αυτός από νεαρή ηλικία πάσχει από πλήρη ασπερμία, γεγονός που τον καθιστά ανίκανο προς τεκνοποίηση (βλ. τα από 9.12.1991 και 22.1.1992 σπερμοδιαγράμματα των μικροβιολογικών εργαστηρίων Α.Π.και Γ.Ζ. - θ.Μ., αντίστοιχα). Αντιθέτως, κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης των τέκνων, που περιλαμβάνεται μεταξύ της 300ής και 180ής ημέρας πριν από τον τοκετό, η ενάγουσα είχε δημιουργήσει ερωτικό δεσμό με τον Κ.Κ., καρπός της σχέσης των οποίων υπήρξαν τα ανήλικα, τα οποία νόμιμα εκπροσωπούνται στην παρούσα δίκη από τη νομίμως διορισθείσα επίτροπο τους δυνάμει της με αριθμό .../2006 απόφασης του ενταύθα Μονομελούς Πρωτοδικείου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Τα περιστατικά αυτά βεβαιώνει ο μάρτυρας που εξετάστηκε στο ακροατήριο του δικαστηρίου και επιπλέον τα συνομολογεί με τις προτάσεις της η δεύτερη εναγομένη, της ομολογίας της αυτής εκτιμώμενης ελεύθερα από το δικαστήριο σε συνδυασμό με τις άλλες αποδείξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 614 παρ.1 και 600 παρ.1 του ΚΠολΔ. Το γεγονός ότι ο πρώτος εναγόμενος δεν είναι ο πατέρας των προαναφερομένων τέκνων της ενάγουσας προκύπτει κυρίως από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από την ίδια με ημεροχρονολογία 13.2.2002 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Ζ.Π., διευθυντή του εθνικού περιφερειακού κέντρου ιστοσυμβατότητας - τμήμα ανοσολογίας του ................ νοσοκομείου θεσσαλονίκης, ο οποίος, μετά από αιμοληψία της ενάγουσας, του πρώτου εναγομένου και των παραπάνω διδύμων τέκνων για τον προσδιορισμό των HLA A,B,C, DRB1 με μοριακές τεχνικές και μετά από τυποποίηση των παραπάνω αντιγόνων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αποκλείεται η πατρότητα του πρώτου εναγομένου, καθόσον τα HLA A,B,C, DRB1 αντιγόνα που υπάρχουν στα τέκνα δεν υπάρχουν στον πρώτο εναγόμενο. Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά, αποδεικνύεται ότι η ενάγουσα ήταν φανερά αδύνατο να συλλάβει από τον πρώτο εναγόμενο, κατά το προαναφερόμενο κρίσιμο διάστημα που έγινε η σύλληψη των τέκνων της. Να σημειωθεί εδώ ότι δεν παρήλθε για την ενάγουσα η προθεσμία του άρθρου 1470 ΑΚ προς άσκηση της κρινόμενης αγωγής, παρότι παρήλθε ένα και πλέον έτος από τον τοκετό των διδύμων, διότι με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας, η αποκάλυψη της σύλληψης των τέκνων από σαρκικές επαφές αυτής με άλλον άνδρα κατά τη διάρκεια του γάμου της, αποτελεί γι` αυτήν ηθικά επίμεμπτη και κοινωνικά αποκρουστέα συμπεριφορά, ενώ εξάλλου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη λύση του γάμου της (14.3.2006) μέχρι και την άσκηση της υπό κρίση αγωγής (8.6.2006).