Έτος
2005
Νόμος / διάταξη που αφορά
932 ΑΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Άνδρες, γυναίκες σύζυγοι – εγκυμοσύνη – απώλεια κυοφορούμενου
Σημασία απόφασης
Ψυχική οδύνη στους γονείς για αποβολή εμβρύου

 Πρόεδρος: Ελένη Σπίτσα Εισηγητής: Λάμπρος Καρέλλος, Εφέτης Δικηγόροι: Ευάγγελος Σακέλλιος - Βασίλειος Βαρτζιώτης

Από τη διάταξη του προαναφερθέντος άρθρου 932 ΑΚ, συνάγεται, ότι: σε περίπτωση αδικοπραξίας, το δικαστήριο, στα πλαίσια της εξουσίας, την οποία του παρέχει το άρθρο αυτό, έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το ύψος της χρηματικής ικανοποιήσεως του δικαιούχου, λόγω ηθικής βλάβης και, σε περίπτωση θανάτου, λόγω ψυχικής οδύνης, με βάση τους οικείους προσδιοριστικούς παράγοντες, όπως είναι το πταίσμα του υπόχρεου, το τυχόν συντρέχον πταίσμα του παθόντος ή του θύματος, αντιστοίχως και η κοινωνική και περιουσιακή κατάσταση των μερών (ΟλΑΠ 13/02 ΝοΒ 51. 660). Δικαίωμα χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής οδύνης, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 297, 298, 299 και 914 ΑΚ, υφίσταται και υπέρ της εγκύου, εκ του ότι αυτή έχασε το κυοφορούμενο συνεπεία αδικοπραξίας, καθώς επίσης και υπέρ του συζύγου αυτής. Και τούτο, διότι η διαδικασία δημιουργίας του ανθρώπου και, επομένως, η ύπαρξη του, ως ζωντανού οργανισμού, αρχίζει με τη σύλληψη (ΕφΑΘ 7041/96 ΕλΔνη 38. 1871. Επίσης, ΕφΑΘ 6810/96 ΕλΔνη 38. 867). Εν προκειμένω, από τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία προαναφέρθηκαν, αποδείχθηκε, περαιτέρω, ότι από την, κατά τα ανωτέρω, αποβολή του εμβρύου της εφεσίβλητου, οι εφεσίβλητοι σύζυγοι υπέστησαν ψυχική οδύνη. Επίσης, η εφεσίβλητη, εξαιτίας του επιδίκου τροχαίου ατυχήματος και των ανωτέρω συνεπειών του γι` αυτή, αντιμετωπίζει έκτοτε ψυχολογικά προβλήματα και υποβάλλεται σε σχετική θεραπευτική αγωγή. Οι εφεσίβλητοι είναι κάτοικοι Ιωαννίνων, γονείς δυο τέκνων, τα οποία γεννήθηκαν το έτος 1994 το ένα και το έτος 1996 το άλλο, ηλικίας σήμερα 31 ετών η εφεσίβλητη και 35 ετών ο εφεσίβλητος, ο οποίος υπηρετεί στα Σώματα Ασφαλείας. Επίσης, η ανωτέρω Χ.Ε.Κ.**, υπαίτια, σύμφωνα με όσα εκτίθενται ειδικότερα παρακάτω, του επιδίκου τροχαίου ατυχήματος και, συνεπώς και της, εξ αιτίας αυτού, αποβολής του εμβρύου της εφεσίβλητου, είναι κάτοικος Μ.** Φθιώτιδος και εργάζεται στο εκεί δημοτικό σχολείο. Περαιτέρω, κατά τη μη πληττόμενη κρίση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, η ανωτέρω Χ.Ε.Κ.** κρίθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση, όπως από αυτή προκύπτει, αποκλειστική υπαίτια του παραπάνω τροχαίου ατυχήματος και της, εξαιτίας αυτού, αποβολής του εμβρύου της εφεσίβλητου, όπως και των ανωτέρω επιπτώσεων του εν λόγω ατυχήματος στην υγεία της τελευταίας. Συνίσταται δε, κατά την εκκαλουμένη απόφαση, η υπαιτιότητα της Χ.Κ.** στο ότι αυτή, στους ανωτέρω τόπο και χρόνο, επειδή δεν οδηγούσε το προαναφερθέν αυτοκίνητο της με προσοχή, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως, ότι τα έμπροσθεν της κινούμενα αυτοκίνητα, είχαν ακινητοποιηθεί, λόγω αφής του ερυθρού φωτός κυκλικής μορφής του φωτεινού σηματοδότη, με αποτέλεσμα να μη μπορέσει να ακινητοποιήσει και η ίδια το όχημα της, προ των αυτοκινήτων αυτών, αλλά να επιπέσει, με το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου της επί του οπισθίου τμήματος του έμπροσθεν αυτής ακινητοποιημένου, για την παραπάνω αιτία, προαναφερθέντος αυτοκινήτου των εφεσίβλητων, με αποτέλεσμα να προκληθεί το επίδικο τροχαίο ατύχημα, με τις προεκτεθείσες συνέπειες. Με βάση τα παραπάνω, για την ικανοποίηση της, κατά τα ανωτέρω, ψυχικής οδύνης των εφεσίβλητων από την αποβολή του εμβρύου της εφεσίβλητου, αλλά και της ηθικής βλάβης της τελευταίας από την, κατά τα ανωτέρω, δυσμενή, εξαιτίας του επιδίκου τροχαίου ατυχήματος, εξέλιξη της καταστάσεως της υγείας της, ενόψει των προεκτεθεισών συνθηκών τελέσεως της ενδίκου αδικοπραξίας και της εξ αυτής αποβολής του εμβρύου της εφεσίβλητου και των επιπτώσεων της στην υγεία της τελευταίας, του είδους της προσβολής, την οποία υπέστησαν οι εφεσίβλητοι, του βαθμού του πταίσματος της υπαιτίου, της ελλείψεως υπαιτιότητας των εφεσίβλητων στην πρόκληση του ατυχήματος και στις συνέπειες του, του είδους, της φύσεως και της εκτάσεως των προβλημάτων υγείας της εφεσίβλητου από το ανωτέρω ατύχημα, της σοβαρότητας αυτών, των συνεπειών και επιπτώσεων τους στην όλη κατάσταση της, της ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως της, της θεραπευτικής εν γένει αγωγής και της χειρουργικής επεμβάσεως, στις οποίες υπεβλήθη, του χρόνου νοσηλείας της, της εξελίξεως της καταστάσεως της υγείας της, όπως τα στοιχεία αυτά εκτέθηκαν ειδικότερα παραπάνω, του πόνου, τον οποίο δοκίμασε και των ταλαιπωριών, στις οποίες υπεβλήθη, των επιπτώσεων των ανωτέρω προβλημάτων στην όλη εξέλιξη της υγείας της και της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των εκ των διαδίκων φυσικών προσώπων, όπως τα στοιχεία αυτά εκτέθηκαν ειδικότερα παραπάνω, απαιτούνται τα εύλογα ποσά των ευρώ 8.000 για τον εφεσίβλητο και 30.000 για την εφεσίβλητη. Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, δεχθέν τα ανωτέρω και επιδίκασαν τα παραπάνω ποσά, ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση των εφεσίβλητων από την παραπάνω αδικοπραξία και τις συνέπειες της, έστω και με την εσφαλμένη αιτιολογία της ηθικής βλάβης ως προς την αποβολή του εμβρύου, σωστά τις αποδείξεις εκτίμησε και το νόμο ερμήνευσε και εφήρμοσε.