ΝΟΜΟΣ
2521
Έτος
1997
ΦΕΚ
Α' 174
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 681Γ ΚπολΔ
Αντικείμενο
Οικογένεια
Αρμόδιο υπουργείο
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Κορίτσι-παιδί
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γάμος - Οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Γονείς (έγγαμος/άγαμος γονέας)
Παρατηρήσεις
Εκσυγχρονισμός δικαίου

Άρθρο 681Γ

1. Στις διαφορές της περίπτωσης β’ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 681Β εφαρμόζονται και τα άρθρα 598, 600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ. 3. Αν αυτές οι διαφορές ενωθούν με οποιαδήποτε από τις διαφορές των άρθρο 592 παρ.1 ή 614 παρ.1 εφαρμόζονται τα άρθρα 744 και 759 παρ.3

 

2. Στις ίδιες διαφορές καθιερώνεται στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας που περιλαμβάνει την έρευνα από όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την υποβολή στο δικαστήριο έως την ημέρα της συζήτησης σχετικής αναλυτικής έκθεσης η οποία στις περιπτώσεις όπου φέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο ένας από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο παρουσιάζει ψυχικά προβλήματα θα πρέπει να συνοδεύεται και από ψυχιατρική έκθεση. Το μονομελές ή πολυμελές δικαστήριο είναι εξάλλου υποχρεωμένο κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο της αγωγής και πριν από κάθε συζήτηση να προσπαθήσει με την ποινή του απαράδεκτου να επιλύσει συμβιβαστικά τη διαφορά ύστερα από ακρόαση των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους. Ο συμβιβασμός πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου αλλιώς δεν δεσμεύει το δικαστήριο.

3. Το δικαστήριο πριν από την έκδοση της απόφασής του ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του. Μπορεί αν αποφασίσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης να ορίζει ελεύθερα το χρόνο διεξαγωγής της χωρίς να δεσμεύεται από χρονικούς περιορισμούς.

4. Για την επικοινωνία με το τέκνο ορίζονται στα πρακτικά του αρμόδιου δικαστηρίου ο χρόνος και ο τόπος της συνάντησης καθώς και στην περίπτωση του πολυμελούς δικαστηρίου ο δικαστής που θα επικοινωνήσει με το τέκνο. Με τα ίδια πρακτικά καλείται επίσης να παρουσιάσει το τέκνο όποιος διαμένει μαζί του. Σε περίπτωση ερημοδικίας κάποιου διαδίκου το δικαστήριο ορίζει χρόνο επιδόσεως αντιγράφου των πρακτικών στον απολειπόμενο διάδικο. Η επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο γίνεται ιδιαιτέρως και δεν επιτρέπεται να είναι παρόν σ’ αυτήν άλλο πρόσωπο εκτός αν ο δικαστής κρίνει διαφορετικά. Για το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν συντάσσεται έκθεση.

Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 ν.1329/1983, τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν.2447/1996 και με το άρθρο 19 του ν.2521/1997.