Νομολογία Δημόσιου - Διοικητικού Δικαίου

 • ΔΕΦ 581/2010

  Ενόψει της συνταγματικής αρχής προστασίας της οικογένειας και της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ε.Ε οι άνδρες αστυνομικοί δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου.

 • ΔΕΦ Αθ 1405/2007

  Οι διατάξεις που επιβάλλουν την προηγούμενη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων μόνο από τους άρρενες υποψηφίους για διορισμό στο δημόσιο και η απαίτηση του άρθρου 10 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων είναι συνταγματικά ανεκτές και δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας. 

 • ΔΕΦ Αθ 17/2011

  Συνταγματικώς θεμιτή η θέσπιση διαφορετικού ύψους ως κριτηρίου πρόσληψης στις ένοπλες δυνάμεις.

 • ΔΕΦ Αθ 211/2009

  Η προϋπόθεση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων από τους άνδρες για το διορισμό τους σε θέση δημοσίου λειτουργού δε συνιστά διάκριση διότι η καθιερούμενη από τη στρατολογική νομοθεσία διάκριση ως προς την υποχρέωση εκπληρώσεως στρατιωτικής υπηρεσίας η οποία για τις γυναίκες μπορεί να επιβληθεί κατ` εξαίρεση, μόνο σε περίπτωση πολέμου ή επιστρατεύσεως, είναι δικαιολογημένη εν όψει των διαφορών των δύο φύλων, οι οποίες επιτρέπουν κατ` αρχήν την διαφορετική μεταχείρισή τους στο ζήτημα αυτό σε καιρό ειρήνης.

 • ΔΕΦ Αθ 293/2010

  Ενόψει της συνταγματικής αρχής προστασίας της οικογένειας αλλά και της αρχής της ισότητας και της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ε.Ε και οι άνδρες αξιωματικοί δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου.

 • ΔΕΦ Αθ 348/2010

  Τα κοινά αθλητικά όρια για άνδρες και γυναίκες στις εισαγωγικές εξετάσεις για την πρόσληψη στις ένοπλες δυνάμεις δε συνιστούν διάκριση λόγω της φύσης των καθηκόντων των ενόπλων δυνάμεων.

 • ΔΕΦ Αθ 413/2011

  Κρίση ότι θεσπίζεται μεν διαφορετικό όριο αναστήματος για τους άνδρες και για τις γυναίκες, για την πρόσληψη ως Μόνιμου ΕΠ.ΟΠ. τούτο, όμως, δικαιολογείται από την ύπαρξη της υφιστάμενης μεταξύ ανδρών και γυναικών βιολογικής διαφοράς σε σχέση με το ανάστημα κι ως εκ τούτου είναι συνταγματικώς θεμιτή και εξακολουθεί και μετά την ισχύ του ν. 3488/2006 να ισχύει.

 • ΔΕΦ ΑΘ 734/2010

  Η θέσπιση ίδιου ορίου ύψους για άνδρες και γυναίκες για την πρόσληψη στην αστυνομία συνιστά διάκριση σε βάρος των γυναικών.

 • ΔΕΦ Αθ 934/2007

  Η κατάταξη των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις ως ΕΠ.ΟΠ μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης και στα κοινά σώματα των Ε.Δ., ενώ τις αποκλείει από τις θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, τις οποίες κατανέμει αποκλειστικά στους άνδρες, θεσπίζει μεν περιορισμό στην πρόσβαση των γυναικών στις αντίστοιχες ειδικότητες, ο οποίος όμως δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας.

 • ΔΕΦ Θεσσ. 757/2007

  Και οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι σύζυγοι ελευθέρων επαγγελματιών δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου.

 • Διοικ Πρωτ Ηρακλείου 49 /2011

  Η μη τήρηση της υποχρεωτικής ποσόστωσης υπερ των γυναικών (1/3 των υποψηφίων) κατά την κατάρτιση των συνδυασμών των δημοτικών εκλογών καθιστά αυτοδικαίως απαράδεκτη την υποβολή υποψηφιότητα του εν λόγω συνδυασμού χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ότι η εν λόγω πλημμέλεια ασκεί επιρροή στο εκλογικό αποτέλεσμα.

 • ΝΣΚ 151/2008 (ολομ.)

  Η κατ` άρθρο 6 παρ.1 περ.α` του Ν 2839/2000 συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο φύλων κατ` ελάχιστο ποσοστό του 1/3 στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των άρθρων 32-35 του Οργανισμού του ΥΠΕΞ εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη.

 • Σ.τ.Ε 406/2012

  Η ποσόστωση σε βάρος των γυναικών που θεσπίζει η διάταξη του ν. 3013/2022 για την πρόσληψη γυναικών στη Δημοτική Αστυνομία αντίκειται στο Σύνταγμα.

 • Σ.τ.Ε 1083/2011

  Η ποσόστωση σε βάρος των γυναικών που προβλέπει η ανωτέρω διάταξη για την πρόσληψη στην αστυνομία δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα.

 • Σ.τ.Ε 1265/2006

  Ποσόστωση σε βάρος των γυναικών για την πρόσληψη στην πυροσβεστικής δεν αιτιολογείται επαρκώς και άρα δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή.

 • Σ.τ.Ε 1348/2012

  Ο αποκλεισμός των γυναικών από την πρόσβαση στο επάγγελμα του ειδικού φρουρού αντιβαίνει στο Σύνταγμα και το κοινοτικό Δίκαιο.

 • Σ.τ.Ε 1917/1998

  Η θέση ενός συγκριμένου ποσοστού υπέρ των γυναικών για τις προσλήψεις στην αστυνομία δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή ως αντίθετη στην αρχή της ισότητας.

 • Σ.τ.Ε 1933/1998

  Ποσόστωση για υποχρεωτική συμμετοχή γυναικών σε υπηρεσιακά συμβούλια συνταγματικός επιτρεπτή.

 • Σ.τ.Ε 1986/2005

  Θέσπιση ποσοστώσεων σε βάρος των γυναικών για την πρόσληψη ειδικών φρουρών χωρίς να αναφέρονται κριτήρια δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή.

 • Σ.τ.Ε 2123/2011

  Η μη τήρηση της υποχρεωτικής ποσόστωσης υπερ των γυναικών [1/3 των υποψηφίων] κατά την κατάρτιση των συνδυασμών των δημοτικών εκλογών καθιστά αυτοδικαίως απαράδεκτη την υποβολή υποψηφιότητα του εν λόγω συνδυασμού χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ότι η εν λόγω πλημμέλεια ασκεί επιρροή στο εκλογικό αποτέλεσμα.