Έτος
2008
Νόμος / διάταξη που αφορά
Άρθ. 6 του Ν 2839/2000
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Άνδρες - γυναίκες

 

Ελάχιστη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Εξωτερικών, κατ` άρθρο 6 του Ν 2839/2000.
Πρόεδρος: Κ. Μπακάλης, Πρόεδρος Εισηγητής: Σ. Σπυρόπουλος, Πάρεδρος
Η κατ` άρθρο 6 παρ.1 περ.α` του Ν 2839/2000 συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο φύλων κατ` ελάχιστο ποσοστό του 1/3 στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των άρθρων 32-35 του Οργανισμού του ΥΠΕΞ εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (ομοφ.). 
Για τον υπολογισμό του, ως άνω, ελάχιστου ποσοστού συνυπολογίζονται και τα μέλη, τα οποία έχουν ενεργό υπαλληλική σχέση και υποδεικνύονται από φορείς άλλους από εκείνον στον οποίο ανήκει το Υ.Σ. (ομοφ.), καθώς επίσης και τα οριζόμενα μέλη, τα οποία δεν έχουν ενεργό υπαλληλική σχέση, όπως π.χ. οι συνταξιούχοι υπάλληλοι (πλειοψ.).
Η διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 περ.α` του Ν 2839/2000, εφαρμόζεται και επί των, κατ` άρθρο 33 παρ.4 του Οργανισμού του ΥΠΕΞ, πέντε πρέσβεων επί τιμή, οι οποίοι ορίζονται ως αναπληρωματικοί εκείνων των μελών του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΥΠΕΞ, που είναι κατώτερα κατά βαθμό ή νεώτερα στην επετηρίδα του κρινομένου διπλωματικού υπαλλήλου και καλούνται προς αναπλήρωση κατά τη σειρά του διορισμού τους (πλειοψ.). 
Για τον υπολογισμό του, ως άνω, ελάχιστου ποσοστού του 1/3 δεν συνυπολογίζονται τα μέλη, που μετέχουν εκ του νόμου στα Υ.Σ., λόγω της θέσεώς τους (ex officio) (ομοφ.). Κατόπιν αυτών, ο ελάχιστος αριθμός εκπροσώπων κάθε φύλου στα Υ.Σ. του ΥΠΕΞ, που έχουν τρία (3) ή τέσσερα (4) συνυπολογιζόμενα μέλη ανέρχεται σε ένα (1), στους δε πέντε πρέσβεις επί τιμή του άρθρου 33 παρ.4 του Οργανισμού του ΥΠΕΞ σε δύο (2).