Έτος
2009
Νόμος / διάταξη που αφορά
αρθ 9παρ 5 ν. 2734/1999, αρθ 4παρ 2 Σ, Αρθ 116 παρ 2 Σ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Γυναίκες

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Τμήμα E
Με μέλη τους: Μαρία Λεντάρη-Τσινταράκη, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, που άσκησε καθήκοντα Προέδρου, επειδή κωλύονταν ο Πρόεδρος και οι αρχαιότεροί της δικαστές, Ελένη Παπαδημητρίου και Ευαγγελία Μπουμπουκιώτη, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 23 Ιανουαρίου 2009, με γραμματέα τον Παναγιώτη Χατζηδάκη, για να δικάσει την από 20 Νοεμβρίου 2007 (αριθμ. 
καταχ. ΑΒΕΜ 2430/2007) αίτηση του .. ...........  .. , κατοίκου Ελάφους Πιερίας, που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό του δικηγόρο Πέτρο Αγγελάκη, τον οποίο διόρισε ο αιτών με προφορική του δήλωση στο ακροατήριο κατά του Υπουργού Εσωτερικών (πρώην Δημόσιας Τάξης), που παραστάθηκε με τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. Περικλή Αγγέλου.
Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε:
Την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Μαρία Λεντάρη-Τσινταράκη, που διάβασε τη σχετική έκθεσή της, εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώμη της γι` αυτά, τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, που ανέπτυξε και προφορικά τους λόγους ακύρωσης και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και τον εκπρόσωπο του Υπουργού, που ζήτησε, αντίθετα, να απορριφθεί η αίτηση.
Μετά  τη  συνεδρίαση, το Δικαστήριο  συνήλθε  σε  διάσκεψη,  και αφούμελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει τα εξής:
1.Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. 1468175 και 866792 της 22-11-2007 ειδικά έντυπα παραβόλου). 
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση και το δικόγραφο προσθέτων λόγων ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της υπ` αριθμ. πρωτ. 6000/2/1940/2-ρκ/3-10-2007 απόφασης του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ανακλήθηκε η υπ` αριθμ. 6000/2/1940/1-μβ/13-6-2007 απόφαση του ίδιου οργάνου κατά το μέρος που είχε προσληφθεί ο αιτών ως Ειδικός Φρουρός στην Ελληνική Αστυνομία. 
3. Επειδή, με το άρθρο 9 του ν. 2734/1999 (ΦΕΚ Α΄ 161) συστάθηκαν θέσεις Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία. Στις παρ. 5 και 6 του εν λόγω άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3547/2007 (Α΄ 67), ορίζονται τα εξής: «....... 5.  Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ΄Ελληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού, που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ..... 6. Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ... Ο αριθμός των μορίων κατά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα, ο τρόπος διαπίστωσής τους, η προκήρυξη των θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης, οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας τους, η διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης». Κατ` εξουσιοδότηση της διατάξεως αυτής, εκδόθηκε η υπ` αριθμ. 7002/12/1-Ι/26-3-2007 (ΦΕΚ Β΄ 419) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης "Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών", στο άρθρο 1 της οποίας ορίζονται τ` ακόλουθα: «1. Ως ειδικοί Φρουροί προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Ελληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις: α. ... ζ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. η. ....." 
3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την 6000/2/1940-κβ/29-3-2007 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη 2.000 Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία. Το 80% του αριθμού αυτού, ήτοι 1600 θέσεις ορίσθηκε ότι θα καλυφθεί από υποψήφιους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ΤΕ.Σ. και Ο.Α.Ε.Δ., και το υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι 400 θέσεις ότι θα καλυφθεί από υποψήφιους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. Ο αιτών υπέβαλε την από 12-4-2007 αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό, επισυνάπτοντας, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και την από 12-4-2007 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δήλωσε ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Αυτός συμπεριελήφθη, μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων, στον πίνακα επιτυχόντων της κατηγορίας Α΄ (80%) στην 1053η θέση και με την 6000/2/1940/1-μβ/13-6-2007 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού κατατάχθηκε ως Ειδικός Φρουρός στην Ελληνική Αστυνομία. Με την προσβαλλόμενη απόφαση του ίδιου Προϊσταμένου ανακλήθηκε η ως άνω απόφαση κατάταξης του αιτούντος ως Ειδικού Φρουρού με την εξής αιτιολογία: «Ανακαλούμε την 6000/2/1940/1-μβ από 13-6-2007 απόφασή μας και θεωρούμε ότι αυτή δεν εκδόθηκε ποτέ μόνο κατά το μέρος που αφορά την πρόσληψη του ............ και της ..... ως Ειδικού Φρουρού επειδή, όπως βεβαιώνεται με το 187051 από 12-6-2007 πιστοποιητικό τύπου Α΄ του Στρατολογικού Γραφείου Κατερίνης, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις απαλλαχθείς απ` αυτές, με αποτέλεσμα να απωλέσει το προς πρόσληψη κριτήριο σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2734/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Την ακύρωση της απόφασης αυτής ζητά ο αιτών με την κρινόμενη αίτηση και τους προσθέτους λόγους, ως μη νόμιμης και αναιτιολόγητης. 
4. Επειδή, με το δικόγραφο προσθέτων λόγων ο αιτών προβάλλει ότι η προπαρατεθείσα διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999, η οποία θέτει ως προϋπόθεση για την πρόσληψη ανδρών ως ειδικών φρουρών την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, αντίκειται στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων, διότι για τις γυναίκες δεν υφίσταται ο εν λόγω περιορισμός, αφού δεν έχουν υποχρέωση στράτευσης. Ο λόγος αυτός ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η καθιερούμενη από τη στρατολογική νομοθεσία διάκριση ως προς την υποχρέωση εκπληρώσεως στρατιωτικής υπηρεσίας η οποία για τις γυναίκες μπορεί να επιβληθεί κατ` εξαίρεση, μόνο σε περίπτωση πολέμου ή επιστρατεύσεως, είναι δικαιολογημένη εν όψει των διαφορών των δύο φύλων, οι οποίες επιτρέπουν κατ` αρχήν την διαφορετική μεταχείρισή τους στο ζήτημα αυτό σε καιρό ειρήνης. Συνεπώς, η διαφοροποίηση αυτή, δικαιολογούμενη από αποχρώντες λόγους, δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας (βλ. Σ.τ.Ε. 2061/2006, 2476/1986). 
5. Επειδή, περαιτέρω, όπως έχει κριθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την έννοια των διατάξεων της οδηγίας 76/207 (ΕΟΚ), το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει την επιβολή σε μόνους τους άρρενες της υποχρεώσεως για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, δεδομένου ότι η απόφαση ενός κράτους - μέλους να διασφαλίσει την άμυνά του με επιβολή και υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας εκφράζει εθνική επιλογή ως προς την στρατιωτική οργάνωση, επί της οποίας δεν μπορεί να έχει εφαρμογή το κοινοτικό δίκαιο (απόφαση της 11ης Μαρτίου 2003 επί της υποθέσεως C - 186/01, Alexander Dory κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Συλλογή 2003, σ. Ι - 2479). 
Συνεπώς, η προεκτεθείσα εθνική στρατολογική νομοθεσία ούτε στην Οδηγία 76/207/ΕΟΚ αντίκειται, και πρέπει ν` απορριφθεί ο προβαλλόμενος με τους προσθέτους λόγους ισχυρισμός του αιτούντος περί αντιθέσεως της προπαρατεθείσας διάταξης (παρ. 5 άρ. 9 Ν. 2734/1999) στην εν λόγω Οδηγία, καθόσον επιτρεπτώς αξιώνεται με τη διάταξη αυτή, να έχει εκπληρωθεί η δημοσίου δικαίου υποχρέωση της στρατεύσεως απ` όσους νομίμως βαρύνονται με αυτήν (άνδρες) (βλ. Στ.Ε. 2061/2006).
6. Επειδή, η υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των ανδρών για την πρόσληψη αυτών ως Ειδικών Φρουρών ορίζεται από την προπαρατεθείσα διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999. Την απαίτηση αυτή του νόμου επαναλαμβάνει η κατ` εξουσιοδότηση της ίδιας διάταξης εκδοθείσα υπ` αριθμ. 7002/12/1-Ι/26-3-2007 Υπουργική απόφαση, με την οποία διευκρινίζεται ο χρόνος που θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο υποψήφιος και πως δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι διευκρινίσεις αυτές αποτελούν αναγκαίες λεπτομέρειες και κείνται εντός της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης, η οποία εξουσιοδότησε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να καθορίσει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Συνεπώς, πρέπει ν` απορριφθεί ως βάσιμος ο προβαλλόμενος λόγος ακύρωσης, σύμφωνα με τον οποίο η πιο πάνω Υπουργική απόφαση είναι ανίσχυρη και δεν πρέπει να εφαρμοσθεί κατά το μέρος που απαιτεί την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και να μην έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές οι άνδρες υποψήφιοι, γιατί δεν ερείδεται σε νομοθετική εξουσιοδότηση, κατά τον ισχυρισμό αυτό. 
7. Επειδή, το επικαλούμενο με το υπόμνημα του αιτούντος από 24-10-2008 Πιστοποιητικό Τύπου Α` του Στρατολογικού Γραφείου Κατερίνης αναφέρει αναλυτικά τις στρατολογικές μεταβολές του αιτούντος και καταλήγει ότι από αυτές προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν υπέχει σήμερα καμία στρατιωτική υποχρέωση επειδή απαλλάχθηκε από την υποχρέωση στράτευσης (στις 7 Σεπ. 2004 κρίθηκε Ακατάλληλος για στράτευση Ι/5 επειδή πάσχει από άσηπτη νέκρωση κεφαλών μηρικών άμφω με λειτουργικά ενοχλήματα). Με τα δεδομένα αυτά, με επαρκή και νόμιμη αιτιολογία ανακλήθηκε η ως άνω απόφαση κατάταξης του αιτούντος ως Ειδικού Φρουρού, εφόσον δεν είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, που αποτελούσε μία από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κατάταξής του, ως Ειδικού Φρουρού, και όσα αντίθετα προβάλλει ο αιτών με την κρινόμενη αίτηση και το υπόμνημά του είναι απορριπτέα ως αβάσιμα, καθόσον η νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις δεν ισοδυναμεί με εκπλήρωση των υποχρεώσεων, όπως υποστηρίζει αυτός. Αλλωστε η νόμιμη απαλλαγή των στρατιωτικών υποχρεώσεων για λόγους υγείας δεν συμβαδίζει με την κατάταξη ως Ειδικού Φρουρού του υποψήφιου που κρίνεται ακατάλληλος για στράτευση για λόγους υγείας (Ι/5), δεδομένου ότι και τα καθήκοντα που θα εκτελεί σε στρατιωτική υπηρεσία, όπως θεωρείται η Ελληνική Αστυνομία, απαιτούν εξίσου καλή υγεία. 
8. Επειδή, μη προβαλλομένου άλλου λόγου ακύρωσης, πρέπει ν` απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και οι πρόσθετοι λόγοι, να καταπέσει υπέρ του Δημοσίου το παράβολο που έχει καταθέσει ο αιτών και να μην καταλογισθεί σε βάρος του η δικαστική δαπάνη του Δημοσίου γιατί δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα.
Δ Ι Α   Τ Α Υ Τ Α
Απορρίπτει την αίτηση και τους προσθέτους λόγους.