Νομολογία Δημόσιου - Διοικητικού Δικαίου

 • Σ.τ.Ε 2369/2010

  Κρίση ότι η θέσπιση ομοίου ορίου ύψους για άνδρες και γυναίκες για την πρόσληψη τους στην αστυνομία δε συνιστά διάκριση λόγω των καθηκόντων του αστυνομικού σώματος.

 • Σ.τ.Ε 3057/2009

  Φορέας του δικαιώματος του άρθρου 116 μόνο πρόσωπα που ανήκουν στο εκάστοτε φερόμενο ως τιθέμενο σε μειονεκτική θέση φύλο.

 • Σ.τ.Ε 3216/2003

  Και οι γυναίκες δικαστικοί δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου ακόμη και εάν η τότε ισχύουσα νομοθεσία δεν το προέβλεπε, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισότητας.

 • Σ.τ.Ε 3226/2010

  Ενόψει της συνταγματικής αρχής προστασίας της οικογένειας και της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ε.Ε και οι άνδρες δικαστές δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου.

 • Σ.τ.Ε 3390/2009

  Θέσπιση ποσοστώσεων σε βάρος των γυναικών για την πρόσληψη ειδικών φρουρών χωρίς να αναφέρονται κριτήρια δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή.

 • Σ.τ.Ε. 2061/2006

  Οι άνδρες υποψήφιοι για διορισμό στο δημόσιο μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρόσληψης και να διοριστούν εφόσον έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η διάκριση ως προς την υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας ανδρών και γυναικών είναι δικαιολογημένη και δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και η οδηγία 76/207/ΕΟΚ. 

 • Σ.τ.Ε. 3237/2007

  Η ανακήρυξης συνδυασμού για δημοτικές και κοινοτικές εκλογές που δεν περιλαμβάνει το νόμιμο ελάχιστο αριθμό υποψηφίων γυναικών, κατόπιν αποδοχής άκυρης ανάκλησης δήλωσης υποψηφιότητας υποψήφιας συμβούλου, είναι μη νόμιμη.