ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • 897/2009 ΔΕΦ ΑΘ

  ΙΚΑ και προσαύξηση της σύνταξης όταν ο σύζυγος του συνταξιούχου δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη. Η προσαύξηση αυτή αποτελεί πρόσθετη ασφαλιστική παροχή και χορηγείται για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος των συνταξιούχων του ΙΚΑ που είναι ασθενέστεροι από οικονομική άποψη. Η μη χορήγηση της προσαύξησης αυτής σε όσους δεν συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας, ούτε στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας.

 • 9209/2005 ΔΠΡ ΑΘ

  ΤΣΑΥ. Συνταξιοδότηση διαζευγμένων θυγατέρων. Διαζευγμένη θυγατέρα ασφαλισμένου θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης εφόσον σωρευτικά ο θάνατος του γονέα και η λύση του γάμου επήλθε πριν τις 17.10.1990 εκτός εάν είχαν τη χρονολογία αυτή συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους. Συνταγματικές οι άνω διατάξεις. Αιτιολογημένη η απορριπτική απόφαση.

 • 977/2000 ΕΣ (ΟΛΟΜ)

  Η συνδρομή των λόγων απόκλισης ελέγχεται από τα δικαστήρια. Από τις υπερεθνικής ισχύος διατάξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση των δύο φύλων ως προς τις προϋποθέσεις του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 εισάγει ανεπίτρεπτα ευμενέστερο καθεστώς ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, αφού η προστασία της οικογένειας και των παιδιών, (όχι δε και της μητρότητας) στην οποία αποσκοπεί η διάταξη δεν δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση των δύο φύλων. Συνεπώς, οι διατάξεις που αφορούν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος της χήρας δημοσίου υπαλλήλου με άγαμα τέκνα επεκτείνονται και στους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και για τους έχοντες 15ετή συντάξιμη υπηρεσία που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου έχουν ήδη εξέλθει ή απομακρυνθεί της υπηρεσίας τους, έστω και απέκτησαν οικογένεια μετά την απομάκρυνσή τους.

 • 993/2003 ΣΤΕ

  Οι διατάξεις του ν. 1676/1999, αναφορικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του επιζώντος συζύγου, δεν εφαρμόζονται όταν, κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, τα όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών είχαν ήδη εκδώσει τις οικείες πράξεις για τη συνταξιοδότηση του επιζώντος συζύγου, όπως στην ένδικη υπόθεση.

 • C-147/95 Εβρενόπουλος κατά ΔΕΗ

  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κατά Ευθυμίου Εβρενόπουλου. - Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Διοικητικό Εφετείο Αθηνών - Ελλάς. - Κοινωνική πολιτική - Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι - Ίση μεταχείριση - Δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 119 της Συνθήκης ΕΚ ή της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ - Ασφαλιστικό καθεστώς δημόσιας επιχειρήσεως ηλεκτρισμού - Σύνταξη επιζώντος - Πρωτόκολλο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • C-4/02 και 5/02 Schönheit κατά Stadt Frankfurt am Main και Becker κατά Land Hessen

  Δεν επιτρέπεται εφαρμογή νομοθεσίας, η οποία μπορεί να συνεπάγεται μείωση του ποσού της συντάξεως των δημοσίων υπαλλήλων που άσκησαν τα καθήκοντά τους με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια τουλάχιστον μέρους της σταδιοδρομίας τους, όταν αυτή η κατηγορία υπαλλήλων περιλαμβάνει σημαντικά υψηλότερο αριθμό γυναικών παρά ανδρών, εκτός αν η νομοθεσία αυτή δικαιολογείται από παράγοντες αντικειμενικούς και ξένους προς οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου. Ο στόχος περιορισμού των δημοσίων δαπανών δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη διαφορετική μεταχείριση λόγω φύλου. 

 • C-423/04 Richards κατά Secretary of State for Work and Pensions

  Άρνηση χορηγήσεως συντάξεως γήρατος σε ηλικία 60 ετών σε τρανσεξουαλικό άτομο το οποίο υποβλήθηκε σε εγχείρηση αλλαγής φύλου ώστε να γίνει από άνδρας γυναίκα

 • Διεθνής Σύμβαση Εργασίας υπ' αριθ. 102 "Περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας" (Νόμος 3251/1955 ΦΕΚ Α 140 1955/06/02 (Αρ. 1, 39-45) - «Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 102 διεθνούς Συμβάσεως "Περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας"»

  Άρθρο 1

  Περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας

  Άρθρο 39

  ΜΕΡΟΣ VII: Παροχαί προς τας οικογενείας

  Παν Μέλος δι' ο ισχύει το παρόν Μέρος της Συμβάσεως δέον όπως εξασφαλίζη εις τα προστατευόμενα πρόσωπα την χορήγησιν παροχών εις τας οικογενείας, συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα του ρηθέντος Μέρους.

 • Διεθνής Σύμβαση Εργασίας υπ' αριθ. 102 "Περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας" (Νόμος 3251/1955 ΦΕΚ Α 140 1955/06/02 (Αρ. 46-52) - «Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 102 διεθνούς Συμβάσεως "Περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας"»

  Άρθρο46

  ΜΕΡΟΣ VIII

  Παροχαί Μητρότητος 

  Παν Μέλος δι' ο το παρόν Μέρος της Συμβάσεως ισχύει δέον όπως εξασφαλίζη εις τα προστατευόμενα πρόσωπα την χορήγησιν παροχών μητρότητος, συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα του ρηθέντος Μέρους.

 • Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΤS No 35,1961), όπως αναθεωρήθηκε ( ETS Νο 163, 1996) Ν. 1426/1984, ΦΕΚ Α/32 (Αρ. 12)

  Άρθρο 12 - Δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια

  Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για κοινωνική ασφάλεια, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

 • Νόμος 1287/1982 (ΦΕΚ Α 123/1982-10-05) Βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας που παρέχεται στους αγρότες από τον ΟΓΑ.

  Άρθρο 3
 • Νόμος 1469/1984 (ΦΕΚ Α 111/1984-08-03) "Ασφάλιση ομογενών, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ και ρύθμιση διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων".

  Άρθρο12

  1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  "Προκειμένου περί μητέρων ασφαλισμένων του Ιδρύματος, η κατά τα ανωτέρω ασφάλιση συνεχίζεται και κατά το χρόνο επιδότησής τους από τον ΟΑΕΔ λόγω κυοφορίας και λοχείας. Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για την ασφάλιση των προσώπων αυτών υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου επιδόματος και παρακρατούνται απ' αυτό".

 • Νόμος 1483/1984 (ΦΕΚ Α 153/1984-10-08) (Αρ. 6) - Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων.

  Άρθρο 6 - Ασφαλιστικά δικαιώματα
 • Νόμος 1902/1990 (ΦΕΚ Α 138/1990-10-17) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων»

  Άρθρο1 - Δικαίωμα σύνταξης γυναικών υπαλλήλων, τέκνων και αδελφών

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

  Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίων υπαλλήλων

  1. Κατ' εξαίρεση για τις γυναίκες υπαλλήλους, οι οποίες έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά, καθώς και για τους άνδρες υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι η διαζευγμένοι, εφ' όσον, οι τελευταίοι, με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια των ανήλικων η ανίκανων παιδιών, αρκεί εικοσαετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψής τους.

  Όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το ν. 1976/91 άρθρο 1 παρ. 3.

 • Νόμος 1976/ 1991 (ΦΕΚ Α 184/1991-12-04) "Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση του συνανταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και άλλες διατάξεις".

  Άρθρο3 - Όρια ηλικίας ειδικών κατηγοριών - Έκταση εφαρμογής

  2. Οι διατάξεις των άρθρ. 1 και 2 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., που συνταξιοδοτούνται απο το Δημόσιο ή δεν συνταξιοδοτούνται μεν από το Δημόσιο, διέπονται όμως από το ίδιο νομικό καθεστώς, βάσει ιδιαιτέρων νομοθετημάτων, που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές. Επίσης, οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του νόμου αυτού, καθώς και οι διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 4 του Νομ. 1902/1990 εφαρμόζονται αναλόγως και επί του προσωπικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), το οποίο εξέρχεται από την υπηρεσία μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος και διέπεται από το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν.Δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α') όπως αυτό ισχύει.

 • Νόμος 2079/1992 (ΦΕΚ Α 142/1992-08-27) "Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις".

  Άρθρο21

 • Νόμος 2084/1992 (ΦΕΚ Α 165/1992-10-07) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

  Άρθρο3- Δικαίωμα σύνταξης – προϋποθέσεις

  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

  Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1-1-1993

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

  Πολιτικές συντάξεις

 • Νόμος 2335/1995 (ΦΕΚ Β 185/1995/09/06) «Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.)

  Άρθρο3

 • Νόμος 2676/1999 (ΦΕΚ Α 1/1999-01-05) (Αρ. 65) - «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

  Άρθρο 65 - Ασφάλιση ιεροδούλων

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Στο τέλος του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, προστίθεται διάταξη.

 • Νόμος 2676/1999 (ΦΕΚ Α 1/1999-01-05) (Αρ. 62, 65) - «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

  Άρθρο 62 - Σύνταξη αιτία θανάτου
   1. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, στον επιζώντα των συζύγων, που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις του κάθε οργανισμού, καταβάλλεται η σύνταξη για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα.
   2. Μετά την πάροδο της τριετίας, σε περίπτωση που ο επιζών των συζύγων εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη περιορίζεται στο 50% της σύνταξης λόγω θανάτου έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση του ορίου αυτού ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης αυτής.
   3. Εάν ο επιζών των συζύγων, κατά την ημερομηνία θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
   4. Στην περίπτωση που ο επιζών των συζύγων λαμβάνει και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ή περισσότερες της μίας συντάξεις λόγω θανάτου, κύριες ή επικουρικές, ο περιορισμός του ποσού της σύνταξης που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή γίνεται σε μία από τις κύριες, καθώς και μία από τις επικουρικές συντάξεις της επιλογής του, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως ισχύουν κάθε φορά.
  1. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα ανάπηρα ή ανήλικα ή σπουδάζοντα σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως του 24ου έτους της ηλικίας τους, που δικαιούνται σύνταξη σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις των φορέων που χορηγούν τη σύνταξη θανάτου, το υπόλοιπο της σύνταξης του επιζώντα των συζύγων, σε περίπτωση που καταβάλλεται μειωμένη, επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη. Ο κατά τα ανωτέρω επιμερισμός χωρεί και στην περίπτωση που η σύνταξη του επιζώντα, που καταβάλλεται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλλεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 1379/1983 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν ή μειώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/ 1998 (ΦΕΚ 57 Α'), όπως ισχύουν.
  2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη με βάση τις διατάξεις του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α'), του ν.δ. 4575/ 1966 (ΦΕΚ 227 Α'), του ν.δ. 1390/1973 (ΦΕΚ 103 Α'), του ν. 1745/1987 (ΦΕΚ 234 Α') και του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'), καθώς και στην περίπτωση που ο επιζών σύζυγος είναι ασφαλισμένος ή συνταξιούχος του ΟΓΑ και λαμβάνει σύνταξη σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

  Όπως το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115/15.7.2010).

  Άρθρο 65 - Ασφάλιση ιεροδούλων

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Στο τέλος του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, προστίθεται διάταξη.

  «Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ., ΔΛΟΕΜ και ΟΕΚ τα πρόσωπα του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 1193/1981 "περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 220 Α'), και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου οργανισμού, λόγω ασκήσεως άλλου επαγγέλματος ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα λόγω άμεσου ή έμμεσου δικαιώματος.

  «Στην ασφάλιση του ΙΚΑ και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με τη διαδικασία επιταγών κατάρτισης, και για όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών.» Η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του νομάρχη, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ανωτέρω νόμου.

  «Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εξακολουθεί να βαρύνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω εδάφιο και στην περίπτωση που το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο δημόσιο φορέα.» Τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα υποχρεούνται τον πρώτο μήνα κάθε χρόνου κατά τις ιατρικές εξετάσεις, που διενεργούνται κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1193/1981, να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα. Η μη προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας συνεπάγεται τη μη ισχύ της απόφασης του νομάρχη της προηγούμενης παραγράφου.

  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης και της ασφαλιστικής κλάσης, οι συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών, η είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων".