ΝΟΜΟΣ
1287
Έτος
1982
ΦΕΚ
Α' 123
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 3
Αντικείμενο
Συντάξεις εγγάμων γυναικών ασφαλισμένων του ΟΓΑ
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια Αγρότισσα
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Λοιποί επαγγελματίες – ελεύθεροι επαγγελματίες
Άρθρο 3

1. Οι παντρεμένες γυναίκες, που είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ και έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρ. 4 του Νόμ. 4169/1961, δικαιούνται αυτοτελή σύνταξη από τον ΟΓΑ.

Η έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα εκδοθεί μέχρι 31 Δεκ. 1982, ύστερα και από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

2. Από την ισχύ της πιο πάνω διάταξης καταργείται η παρ. 7 του άρθρ. 4 του Νόμ. 4169/1961 καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη του Ν.Δ. 991/1971 "περί της εκ του ΟΓΑ συνταξιοδοτήσεως των εγγάμων γυναικών" και κάθε άλλου σχετικού νόμου.