ΝΟΜΟΣ
3251
Έτος
1955
ΦΕΚ
Α’ 140
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 1, 39-45
Αντικείμενο
παροχαί προς οικογένειες και παροχαί μητρότητας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια Εργαζόμενη Μητέρα
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση
Τομέας COFOG
Γενικά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Γονείς Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις (εργαζομένων) Σώμα επιθεωρητών εργασίας
Άρθρο 1

Περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας

Άρθρο 39

ΜΕΡΟΣ VII: Παροχαί προς τας οικογενείας

Παν Μέλος δι' ο ισχύει το παρόν Μέρος της Συμβάσεως δέον όπως εξασφαλίζη εις τα προστατευόμενα πρόσωπα την χορήγησιν παροχών εις τας οικογενείας, συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα του ρηθέντος Μέρους.

 

Άρθρο 40

Ο καλυπτόμενος κίνδυνος συνίσταται εις την συντήρησιν των τέκνων ως θέλει καθορισθή.

Άρθρο 41

Εις τα προστατευόμενα πρόσωπα δέον όπως περιλαμβάνωνται:

α) είτε καθωρισμέναι κατηγορίαι μισθωτών, εις αναλογίαν 50% τουλάχιστον του συνόλου των μισθωτών,

β) είτε καθωρισμέναι κατηγορίαι του εργαζόμενου πληθυσμού, εις αναλογίαν εν συνόλω 20% τουλάχιστον του συνόλου των κατοίκων,

γ) είτε όλοι οι κάτοικοι των οποίων το εισόδημα κατά την διάρκειαν του ασφαλιστικού κινδύνου δεν υπερβαίνει ωρισμένον όριον,

δ) είτε οσάκις κατετέθη δήλωσις κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3

καθωρισμέναι κατηγορίαι μισθωτών, εις αναλογίαν 50% τουλάχιστον του συνόλου των μισθωτών των εργαζομένων εις βιομηχανικάς επιχειρήσεις απασχολούσας 20 τουλάχιστον άτομα.

Άρθρο 42

Αι παροχαί δέον όπως συνίστανται:

α) είτε εις περιοδικάς καταβολάς χορηγουμένας εις παν προστατευόμενον πρόσωπον το οποίον έχει συμπληρώσει καθωρισμένας χρονικάς προϋποθέσεις,

β) είτε εις την χορήγησιν εις τα τέκνα, ή δια τα τέκνα, τροφής, ενδυμάτων, κατοικίας, θερινής διαμονής ή οικοκυρικής βοηθείας,

γ) είτε εις τον συνδυασμόν των ως άνω α) και β) παροχών.

Άρθρο 43

Αι περί ων το άρθρον 42 παροχαί δέον όπως εξασφαλίζωνται τουλάχιστον εις προστατευόμενα πρόσωπα έχοντα συμπληρώσει τας καθωρισμένας χρονικάς προϋποθέσεις, αίτινες δύνανται να συνίστανται είτε εις την καταβολήν εισφορών ή απασχόλησιν τριών μηνών, είτε εις ετησίαν διαμονήν ως θέλει ορισθή.

Άρθρο 44

Η συνολική αξία των κατά το άρθρον 42 χορηγουμένων παροχών εις τα προστατευόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι τοιαύτη ώστε ν' αντιπροσωπεύη:

α) είτε ποσοστόν 3% του κατ' εφαρμογήν του άρθρου 66 οριζομένου ημερομισθίου, ενηλίκου άρρενος συνήθους εργάτου, πολλαπλασιαζόμενον επί τον συνολικόν αριθμόν των τέκνων απάντων των προστατευομένων προσώπων,

β) είτε ποσοστόν 1,5% του ως άνω ημερομισθίου πολλαπλασιαζόμενον επί τον συνολικόν αριθμόν των τέκνων απάντων των κατοίκων.

Άρθρο 45

Οσάκις αι παροχαί συνίστανται εις περιοδικάς καταβολάς, δέον όπως χορηγούνται αύται καθ' όλην την διάρκειαν του κινδύνου.