ΝΟΜΟΣ
2335
Έτος
1995
ΦΕΚ
B’ 185
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 3, παρ. 1
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση - πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Εσωτερικές υποθέσεις - δημόσιος τομέας
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις

Άρθρο 3

 

  1. Στην ασφάλιση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και για όλους τους κλάδους αυτού, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) υπάγονται και:
    1. Οι ανήλικοι, οι ξεναγοί οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη, οι σύζυγοι, οι γονείς και τα παιδιά που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση που λειτουργεί με μορφή εταιρείας, οι ρητινοσυλλέκτες που απασχολούνται αυτοτελώς ή μέσω συνεταιρισμών και οι δασεργάτες, μέλη δασικών συνεταιρισμών.
    2. Οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. βάσει των κεφαλαίων Η', Θ' και Ι' του κανονισμού ασφάλισής του (Απόφ. Υπουργού Εργασίας 55575/18.11.1965, ΦΕΚ 816 Β') και από το κεφάλαιο ΙΑ' οι απασχολούμενοι με εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη ή συγχρόνως σε περισσότερους από τρεις εργοδότες με καθέναν από τους οποίους συνδέονται με ιδιαίτερη σχέση εργασίας (περίπτωση β', παρ. 2 του άρθρου 80 του κανονισμού ασφάλισης).
    3. Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, οι μαθητές-τεχνίτες του β.δ/τος 6.6.1952 (ΦΕΚ 157 Α'), οι μαθητευόμενοι στα εθνικά ιδρύματα παιδικής μέριμνας, οι μαθητές σπουδαστές τεχνικών και επαγγελματικών σχολών του ν.δ/τος 3971/1959 (ΦΕΚ 187 Α'), οι επαγγελματικά καταρτιζόμενοι κατ εφαρμογή προγραμμάτων ταχύρρυθμης εκπαίδευσης, για όλες τις κατηγορίες των οποίων οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, καθώς και οι μετεκπαιδευόμενοι άνεργοι στα τμήματα της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, για τους οποίους οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του συνόλου του επιδόματος που τους καταβάλλεται.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έναρξη, τη διάρκεια, τη λήξη της επιδότησης ανεργίας, το ύψος του επιδόματος και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την ασφάλιση της ανεργίας των παραπάνω προσώπων.

Κάθε αντίθετη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα παραπάνω θέματα καταργείται.