ΝΟΜΟΣ
1469
Έτος
1984
ΦΕΚ
Α' 111
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 12,30
Αντικείμενο
Επιδότηση από τον ΟΑΕΔ μητέρων ασφαλισμένων του ΙΚΑ
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία Γυναίκες και υγεία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια Άγαμη μητέρα,Εργαζόμενη μητέρα Γάμος - οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Γονείς
Συνδεδεμένες Διατάξεις
ΠΔ 276/1987 (ΦΕΚ Α’140)

Άρθρο 12

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Προκειμένου περί μητέρων ασφαλισμένων του Ιδρύματος, η κατά τα ανωτέρω ασφάλιση συνεχίζεται και κατά το χρόνο επιδότησής τους από τον ΟΑΕΔ λόγω κυοφορίας και λοχείας. Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη για την ασφάλιση των προσώπων αυτών υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου επιδόματος και παρακρατούνται απ' αυτό".

2. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 825/1978 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Ομοίως με τους ίδιους όρους των προηγούμενων εδαφίων και τα υπόλοιπα μέλη του ανωτέρω συνεταιρισμού μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο απασχόλησής τους στα εργοστάσια του συνεταιρισμού, ως χρόνο ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ".

3. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287) αντικαθίσταται ως εξής:

2. Οι ανωτέρω 500 ημέρες εργασίας προσαυξάνονται ανά 175 κατά μέσο όρο για κάθε χρόνο αρχής γενομένης από 1.1.1984 και μετά μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των 4.050 ημερών εργασίας".

Για τη συμπλήρωση των παραπάνω ημερών ασφάλισης υπολογίζονται και οι ημέρες κανονικής άδειας και ασθένειας και μέχρι ένα μήνα για κάθε περίπτωση (άδεια ή ασθένεια) κατ' ανωτέρω όριο το χρόνο, κατά τη διάρκεια των οποίων συνεχίζεται να καταβάλλεται η πρόσθετη εισφορά που προβλέπεται από την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

 

Άρθρο 30

1. Ο ανασφάλιστος διαζευγμένος σύζυγος (άνδρας ή γυναίκα) μπορεί να διατηρήσει σαν άμεσα ασφαλισμένος το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στο Δημόσιο ή στον ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθενείας ο άλλος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας. β) Δεν καλύπτει άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθενείας από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

2. Για τη διατήρηση του δικαιώματος των παροχών ασθενείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο ασθενείας του φορέα που υπάγεται, λόγω της ιδιότητας του διαζευχθέντος συζύγου, ως εξής:

α) Οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο καταβάλλουν εισφορά σε ποσοστό 5% που υπολογίζεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου Κλάδου ΜΕ, που στερείται οικογενειακών βαρών.

β) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο ασθενείας ασφαλιστικών οργανισμών ή ταμείων υγείας, που ασφαλίζουν αυτοτελώς απασχολούμενα πρόσωπα ή ελεύθερους ή ανεξάρτητους επαγγελματίες καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στην κατώτερη ασφαλιστική κλάση ή τη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά όπου δεν προβλέπονται ασφαλιστικές κλάσεις ή κατηγορίες.

3. Το ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται από τον ενδιαφερόμενο εντός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

Στην περίπτωση που το διαζύγιο εκδοθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται εντός έτους από την ημερομηνία της τελεσίδικης έκδοσης της απόφασης του διαζυγίου.

4. Επέκταση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και σε άλλες περιπτώσεις διαζευγμένων προσώπων ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού".