ΝΟΜΟΣ
1976
Έτος
1991
ΦΕΚ
Α' 184
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 3 και 9
Αντικείμενο
Συντάξεις Δημοσίου, Συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλισμένων σε ειδικά ταμεία συντάξεων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός

Άρθρο 3 - Όρια ηλικίας ειδικών κατηγοριών - Έκταση εφαρμογής

2. Οι διατάξεις των άρθρ. 1 και 2 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., που συνταξιοδοτούνται απο το Δημόσιο ή δεν συνταξιοδοτούνται μεν από το Δημόσιο, διέπονται όμως από το ίδιο νομικό καθεστώς, βάσει ιδιαιτέρων νομοθετημάτων, που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές. Επίσης, οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του νόμου αυτού, καθώς και οι διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 4 του Νομ. 1902/1990 εφαρμόζονται αναλόγως και επί του προσωπικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), το οποίο εξέρχεται από την υπηρεσία μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος και διέπεται από το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν.Δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α') όπως αυτό ισχύει.

3.Οι διατάξεις του άρθρ. 7 του Νομ. 1902/1990 έχουν εφαρμογή και επί των:

α) Γενικών διευθυντών και βοηθών ή αναπληρωτών γενικών διευθυντών του Ο.Σ.Ε, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 3395/1955, όπως ήδη ισχύει.

β) Υπαλλήλων των ΕΛΤΑ, που είχαν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο με βάση τον 1ο βαθμό της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχείας κατά την αντιστοιχία του Ν.Δ. 1162/1972 (ΦΕΚ 82 Α') καθώς και των προερχόμενων από την τέως Γενική Δ/νση Ταχυδρομείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών, οι οποίοι προ της μεταφοράς τους στα ΕΛΤΑ έφεραν το βαθμό του γενικού διευθυντού και συνταξιοδοτήθηκαν με βάση τις αποδοχές του βαθμού αυτού. γ) Υπαλλήλων του ΚΕΠΕ που έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση το βαθμό του γενικού διευθυντή ή αναπληρωτή γενικού διευθυντή κατά την αντιστοιχία του Ν. 223/1975 (ΦΕΚ 266 Α') καθώς και επί γενικών επιστημονικών διευθυντών και επιστημονικών ερευνητών α' τάξεως, που εξήλθαν ή εξέρχονται της υπηρεσίας για τους οποίους εφαρμόζεται η παραπάνω αντιστοιχία.

4. Η αληθής έννοια της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 16 του άρθρου 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1902/1990 είναι ότι η σύνταξη των τέως αναπληρωτών γενικών διευθυντών αναπροσαρμόζεται με βάση το βασικό μισθό του 1ου μισθολογικού κλιμακίου προσαυξημένο κατά 40%, καθώς και με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας τους που αντιστοιχεί στον αυξημένο αυτόν μισθό και τα έτη υπηρεσίας τους.

5. Υποθέσεις συντάξεων που, από της ενάρξεως ισχύος του Ν. 1902/1990, έχουν κριθεί αντίθετα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου επανακρίνονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων ή και οίκοθεν από τα αρμόδια συνταξιοδοτικά όργανα με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού.

6. Σε περίπτωση αναστολής καταβολής της σύνταξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος:

α) Δικαιούται ο υπάλληλος να εισπράξει το εφάπαξ βοήθημα, κατά το χρόνο αποχώρησής του, από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων ή άλλο φορέα Προνοίας στον οποίο είναι ασφαλισμένος, εφ' όσον πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις του καταστατικού του οικείου φορέα για την κανονική συνταξιοδότησή του.

β) Αναστέλλεται και η καταβολή της επικουρικής σύνταξης, από τα ταμεία αρωγής δημοσίων υπαλλήλων και λοιπά επικουρικά ταμεία, καθώς και το μέρισμα των μετοχικών ταμείων μέχρι την έναρξη καταβολής της κύριας σύνταξης, οπότε καταβάλλεται αναπροσαρμοσμένη με όλες τις αυξήσεις, που έχουν στο μεταξύ χορηγηθεί.

γ) Ο αποχωρών υπάλληλος και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του, εάν το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίζουν την ασφάλισή τους για υγειονομική περίθαλψη στον ίδιο φορέα, εφ' όσον δεν υπαχθεί εξ ιδίου δικαιώματος στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου υγείας. Για τη συνέχιση της ασφάλισης καταβάλλεται από τον αποχωρούντα υπάλληλο η εισφορά ασφαλισμένου του κλάδου υγείας, την οποία καταβάλλει ο εν ενεργεία υπάλληλος με την ίδια υπηρεσιακή κατάσταση.

Ο τρόπος και χρόνος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καταβολής της εισφοράς καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων.

7. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 1041/79) προστίθεται παράγραφος 17.

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 1902/1990 έχει εφαρμογή και για την αναπροσαρμογή των συντάξεων της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 9 - Συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλισμένων σε Ειδικά Ταμεία Συντάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Συνταξιοδοτικές διατάξεις ασφαλισμένων σε Ειδικά Ταμεία Συντάξεων

1. Το άρθρο 10 του Ν. 1902/90 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε.

2. Συνταξιοδοτικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εδαφ. ε' της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1902/90 και μέχρι την ισχύ του Ν. 1914/90, παραμένουν ισχυρές.