Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887Β΄/14.5.2008) κοινής υπουργικής  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών  «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007 όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179Β΄/26−06−2008)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στην υπ’ αριθμ. 131/18.4.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών − Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 887 Β΄/14.05.2008 στη σελίδα 11580 στη Β΄ στήλη διορθώνεται στον τέταρτο στίχο το εσφαλμένο σημείο «(i)» στο ορθό «(xii)».