ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 63
Έτος
2005
ΦΕΚ
Α’ 98
Σχετικά Άρθρα
Όλο το κείμενο
Αντικείμενο
Επιτροπή για την Ισότητα των δύο φύλων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας Πολιτικής
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις

Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887Β΄/14.5.2008) κοινής υπουργικής  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών  «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007 όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179Β΄/26−06−2008)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

4. Την με α.π. E(2007) 5528/09−11−2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013», όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας– Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  (ΦΕΚ 213 Α΄).

6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

7. Το Π.Δ. 5/2008 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των φύλων» (ΦΕΚ 17 Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 2876/07−10−2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β΄).

9. Την υπ. αρ. οικ.202 /1.2.2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας & Οικονομικών «Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 −2013» (ΦΕΚ 155Β΄).

10. Τη με αριθμ. Oικ.131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887Β΄) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής “Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων” στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007 όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179Β΄).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 4 της με αριθμ. Oικ.131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής “Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων” στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007 όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179Β΄), το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων».

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων», εφαρμόζεται το άρθρο 18 του Ν. 3614/2007. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 30 άτομα τα οποία είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 27 άτομα.

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 2 άτομα.

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 1 άτομο.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιηθείσα απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.