Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 67
Αντικείμενο
Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας Πολιτικής
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Άρθρο 67 - Επιτροπή για την Ισότητα των δύο Φύλων

 

1. Στην Επιτροπή για την Ισότητα των δύο Φύλων μετέχουν:

α) Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρος, β) το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ασκεί την εποπτεία των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, γ) ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο αρμόδιος για τις δημόσιες επενδύσεις, την περιφερειακή πολιτική και την ανάπτυξη, δ) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο αρμόδιος για τα θέματα εμπορίου, ε) ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στ) ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο αρμόδιος για τα θέματα εργασίας, ζ) ο Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο αρμόδιος για τα θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων, η) ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αρμόδιος για την υγεία, θ) ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο αρμόδιος για την πρόνοια, ι) ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αρμόδιος για τη φυτική παραγωγή, τις γεωργικές εφαρμογές και την έρευνα και ια) ο Γενικός Γραμματέας Ισότητας.

2. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) Η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για την προώθηση της εθνικής πολιτικής για την ισότητα των δύο φύλων στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (mainstreaming), και των πολιτικών ισότητας των διεθνών οργανισμών.

β) Ο συντονισμός των υπουργείων και των φορέων του δημόσιου τομέα κατά την επεξεργασία πολιτικών και δράσεων για τις γυναίκες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

γ) Η υποστήριξη των υπουργείων και των φορέων του δημόσιου τομέα στο σχεδιασμό νομοθετικών πρωτοβουλιών και την υλοποίηση μέτρων που αφορούν ειδικά τις γυναίκες.

δ) Η προετοιμασία και η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης για την ισότητα με στόχο τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης πολιτικής στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων και των μέτρων του εν λόγω προγράμματος.

ε) Η εποπτεία, η παρακολούθηση και η ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση των ασκούμενων πολιτικών.

στ) Η προβολή των αποφάσεων για θέματα ισότητας των δύο φύλων.

3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή μπορεί να συνεργάζεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις γυναικών, καθώς επίσης και με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.

4. Η γραμματειακή, η τεχνική, η επιστημονική και κάθε άλλη υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας