ΝΟΜΟΣ
ΥΑ 378
ΦΕΚ
Β’ 653
Σχετικά Άρθρα
Όλο το κείμενο
Αντικείμενο
Τροποποίηση του άρθρου 4 σχετικά με τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας Πολιτικής
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις

Στην υπ’ αριθμ. 131/18.4.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών − Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 887 Β΄/14.05.2008 στη σελίδα 11580 στη Β΄ στήλη διορθώνεται στον τέταρτο στίχο το εσφαλμένο σημείο «(i)» στο ορθό «(xii)».

 

Στον ενδέκατο στίχο το εσφαλμένο σημείο «(ii)» στο ορθό «(xiii)».

Στον τριακοστό πρώτο στίχο το εσφαλμένο σημείο «(iii)» στο ορθό «(xiν)»,

στον τριακοστό τρίτο στίχο το εσφαλμένο σημείο «(iν)» στο ορθό «(xv)».

Στον τριακοστό έκτο στίχο το εσφαλμένο σημείο «(ν)» στο ορθό «(xνi)».

Στον τεσσαρακοστό έκτο στίχο το εσφαλμένο σημείο «(νi)» στο ορθό «(xνii)».

Στη σελίδα 11582 στη Β΄ στήλη το εσφαλμένο σημείο «Άρθρο 4» στο ορθό «Άρθρο 3».

Και το εσφαλμένο σημείο «Άρθρο 5» στο ορθό «Άρθρο 4».