ΝΟΜΟΣ
3614
Έτος
2007
ΦΕΚ
Α’ 267
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 5, παρ.1 εδ. β
Αντικείμενο
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000−2006, του Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Ε. – Γ.Γ.Ι.Φ.)
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας Πολιτικής
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις

Άρθρο 5 - Ειδικές Υπηρεσίες

1. Από τις κάτωθι ειδικές υπηρεσίες οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 2860/2000 στο οικείο Υπουργείο, ασκούνται οι ακόλουθες αρμοδιότητες για τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ:

 

(β) Η διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ασκείται από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ 2000−2006, η οποία μετονομάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Η ίδια ειδική υπηρεσία ασκεί και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, για τις πράξεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης.

Το δεύτερο εδάφιο όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.2 άρθρ. 7 Ν.3840/2010Φ(ΕΚ Α 53/31-3-2010)