ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (2011) – Δεν έχει κυρωθεί (Αρ. 1, 2, 3, 4)

  Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

  Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011

 • ΣΥΝΘΗΚΗ για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ), ΕΕ C 83, 30.03.2010, σ. 47-199 (Αρ. 8,10,19)

  Άρθρο 8 (πρώην άρθρο 3, παράγραφος 2, της ΣΕΚ) ( 1 )

  Σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.  

 • ΣΥΝΘΗΚΗ για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ), ΕΕ C 83, 30/03/2010

  Άρθρο 8(πρώην άρθρο 3, παράγραφος 2, της ΣΕΚ) ( 1 )

  Σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.  

 • ΣΥΝΘΗΚΗ για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ), ΕΕ C 83, 30/03/2010 (Αρ. 157)

  Άρθρο 157 (πρώην άρθρο 141 της ΣΕΚ)
 • ΣΥΝΘΗΚΗ για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΣΕΕ), ΕΕ C 83, 30/03/2010

  Άρθρο 2

  Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 • ΣΥΝΘΗΚΗ για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΣΕΕ), ΕΕ C 83, 30/03/2010 (Αρ. 2, 9)

  Άρθρο 2

  Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 • ΣΥΝΘΗΚΗ για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΣΕΕ), ΕΕ C 83, 30/03/2010 (Αρ. 2,3,9)

  Άρθρο 2

  Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 • Σύνταγμα της Ελλάδος

 • Σύνταγμα της Ελλάδος (Αρ. 21 παρ. 2)

  Άρθρo 21

 • Σύνταγμα της Ελλάδος (Αρ. 22 παρ.1)

  Άρθρo 22

 • Σύνταγμα της Ελλάδος (Αρ. 22)

  Άρθρo 22

 • Σύνταγμα της Ελλάδος (Αρ. 4 παρ. 2, 116)

  Άρθρο 4
  2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 • Σύνταγμα της Ελλάδος (Αρ. 4,116)

  Άρθρο 4
  1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
  2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
  4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
  5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
  6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
  7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.
  Ερμηνευτική δήλωση: Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας.

 • Σύνταγμα της Ελλάδος (Αρ. 4,21,22,116)

  Άρθρο 4

  1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
  2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
  4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
  5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
  6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
  7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.
  Ερμηνευτική δήλωση: Η διάταξη της παραγράφου 6 δεν αποκλείει να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας.

 • Σύνταγμα της Ελλάδος (Αρ. 4,22)

  Άρθρο 4

  2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις

 • Σύνταγμα της Ελλάδος (Αρ. 4)

  Άρθρο 4

  6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.

 • Σύνταγμα της Ελλάδος (Αρ. 9,21 παρ. 1,2)

  Άρθρo 21
 • Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών ΣΕ (μη νομικά δεσμευτικά κείμενα)

  • Για το ρόλο των γυναικών και των ανδρών στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης CM/REC (2010) 10
  • Για τα πρότυπα και τους μηχανισμούς ισότητας των φύλων CM/REC (2007) 17
  • Για την προστασία των γυναικών κατά της βίας REC (2002) 5
  • R(85)2 για την έννομη προστασία κατά των διακρίσεων λόγω φύλου
  • R(96)5 για τον συμβιβασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής
  • R(98)14 για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,και συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
  • 1229 (1994) για την ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών
  • 1269 (1995) για την επίτευξη πραγματικής προόδου στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών
  • 1413 (1999) για την ίση εκπροσώπηση στην πολιτική ζωή
 • Τροποποίηση (ΦΕΚ Β’ 653 -14 Μαΐου 2010)

  Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887Β΄/14.5.2008) κοινής υπουργικής  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών  «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007 όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179Β΄/26−06−2008)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 • Υπουργική Απόφαση 90071/502/15 - 2005 (ΦΕΚ Β/339/2005)

  Αγρότισσες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'),όπως ισχύει, απαλλάσσονται για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του ενός, από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) για τους Κλάδους Σύνταξης, Ασθένειας και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας επί ένα έτος από τη γέννηση κάθε τέκνου από το δεύτερο και μετά, με έναρξη εφαρμογής την 9.2.2004 ημερομηνία ισχύος του νόμου Ν. 3227/2004.