• Για το ρόλο των γυναικών και των ανδρών στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης CM/REC (2010) 10
  • Για τα πρότυπα και τους μηχανισμούς ισότητας των φύλων CM/REC (2007) 17
  • Για την προστασία των γυναικών κατά της βίας REC (2002) 5
  • R(85)2 για την έννομη προστασία κατά των διακρίσεων λόγω φύλου
  • R(96)5 για τον συμβιβασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής
  • R(98)14 για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,και συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
  • 1229 (1994) για την ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών
  • 1269 (1995) για την επίτευξη πραγματικής προόδου στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών
  • 1413 (1999) για την ίση εκπροσώπηση στην πολιτική ζωή