ΝΟΜΟΣ
Σύνταγμα
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 4,22
Αντικείμενο
Υποχρέωση στράτευσης
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Άμυνα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός
Άρθρο 4

2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις

 

Άρθρο 22

5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.