Νομολογία Κοινωνικής Ασφάλισης

 • 897/2009 ΔΕΦ ΑΘ

  ΙΚΑ και προσαύξηση της σύνταξης όταν ο σύζυγος του συνταξιούχου δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη. Η προσαύξηση αυτή αποτελεί πρόσθετη ασφαλιστική παροχή και χορηγείται για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος των συνταξιούχων του ΙΚΑ που είναι ασθενέστεροι από οικονομική άποψη. Η μη χορήγηση της προσαύξησης αυτής σε όσους δεν συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας, ούτε στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας.

 • 9209/2005 ΔΠΡ ΑΘ

  ΤΣΑΥ. Συνταξιοδότηση διαζευγμένων θυγατέρων. Διαζευγμένη θυγατέρα ασφαλισμένου θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης εφόσον σωρευτικά ο θάνατος του γονέα και η λύση του γάμου επήλθε πριν τις 17.10.1990 εκτός εάν είχαν τη χρονολογία αυτή συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους. Συνταγματικές οι άνω διατάξεις. Αιτιολογημένη η απορριπτική απόφαση.

 • 977/2000 ΕΣ (ΟΛΟΜ)

  Η συνδρομή των λόγων απόκλισης ελέγχεται από τα δικαστήρια. Από τις υπερεθνικής ισχύος διατάξεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση των δύο φύλων ως προς τις προϋποθέσεις του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 εισάγει ανεπίτρεπτα ευμενέστερο καθεστώς ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, αφού η προστασία της οικογένειας και των παιδιών, (όχι δε και της μητρότητας) στην οποία αποσκοπεί η διάταξη δεν δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση των δύο φύλων. Συνεπώς, οι διατάξεις που αφορούν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος της χήρας δημοσίου υπαλλήλου με άγαμα τέκνα επεκτείνονται και στους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και για τους έχοντες 15ετή συντάξιμη υπηρεσία που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου έχουν ήδη εξέλθει ή απομακρυνθεί της υπηρεσίας τους, έστω και απέκτησαν οικογένεια μετά την απομάκρυνσή τους.

 • 993/2003 ΣΤΕ

  Οι διατάξεις του ν. 1676/1999, αναφορικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του επιζώντος συζύγου, δεν εφαρμόζονται όταν, κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, τα όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών είχαν ήδη εκδώσει τις οικείες πράξεις για τη συνταξιοδότηση του επιζώντος συζύγου, όπως στην ένδικη υπόθεση.

 • C-147/95 Εβρενόπουλος κατά ΔΕΗ

  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κατά Ευθυμίου Εβρενόπουλου. - Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Διοικητικό Εφετείο Αθηνών - Ελλάς. - Κοινωνική πολιτική - Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι - Ίση μεταχείριση - Δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 119 της Συνθήκης ΕΚ ή της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ - Ασφαλιστικό καθεστώς δημόσιας επιχειρήσεως ηλεκτρισμού - Σύνταξη επιζώντος - Πρωτόκολλο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • C-4/02 και 5/02 Schönheit κατά Stadt Frankfurt am Main και Becker κατά Land Hessen

  Δεν επιτρέπεται εφαρμογή νομοθεσίας, η οποία μπορεί να συνεπάγεται μείωση του ποσού της συντάξεως των δημοσίων υπαλλήλων που άσκησαν τα καθήκοντά τους με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια τουλάχιστον μέρους της σταδιοδρομίας τους, όταν αυτή η κατηγορία υπαλλήλων περιλαμβάνει σημαντικά υψηλότερο αριθμό γυναικών παρά ανδρών, εκτός αν η νομοθεσία αυτή δικαιολογείται από παράγοντες αντικειμενικούς και ξένους προς οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου. Ο στόχος περιορισμού των δημοσίων δαπανών δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη διαφορετική μεταχείριση λόγω φύλου. 

 • C-423/04 Richards κατά Secretary of State for Work and Pensions

  Άρνηση χορηγήσεως συντάξεως γήρατος σε ηλικία 60 ετών σε τρανσεξουαλικό άτομο το οποίο υποβλήθηκε σε εγχείρηση αλλαγής φύλου ώστε να γίνει από άνδρας γυναίκα

 • Υπόθεση C-109/91 Ten Oever και Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf

  Δεν μπορεί να γίνει επίκληση του αμέσου αποτελέσματος του άρθρου 119 της Συνθήκης, προκειμένου να ζητηθεί η εφαρμογή της ίσης μεταχειρίσεως στον τομέα επαγγελματικών συντάξεων παρά μόνον ως προς τις παροχές που οφείλονται βάσει περιόδων απασχολήσεως που έχουν διανυθεί μετά τις 17 Μαΐου 1990, με την επιφύλαξη της εξαιρέσεως που προβλέπεται υπέρ των εργαζομένων ή των ελκόντων δικαιώματα από αυτούς οι οποίοι, πριν από την ημερομηνία αυτή, είχαν ασκήσει ένδικη προσφυγή ή είχαν υποβάλει ισοδύναμη κατά το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ένσταση.

 • Υπόθεση C-123/10 Waltraud Brachner κατά Pensionsversicherungsanstalt

  Μη χορήγηση του αντισταθμιστικού επιδόματος στους συνταξιούχους των οποίων τα εισοδήματα, κατόπιν συνυπολογισμού των εισοδημάτων του συζύγου που ζει στο ίδιο νοικοκυριό, υπερβαίνουν το βασικό αυτό ποσό. Έμμεση διάκριση σε βάρος των γυναικών

 • Υπόθεση C-147/08 Jurgen Romer κατά Freie und Hansestadt Hamburg

  Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία Επαγγελματικό σύστημα ασφαλίσεως υπό τη μορφή καταβολής επικουρικής συντάξεως γήρατος σε πρώην εργαζομένους οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και στους επιζώντες αυτών – Μέθοδος υπολογισμού της εν λόγω συντάξεως γήρατος η οποία ευνοεί τους έγγαμους δικαιούχους έναντι όσων συζούν στο πλαίσιο καταχωρισμένης σχέσεως συμβιώσεως – Δυσμενής διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού.

 • Υπόθεση C-170/84 Bilka κατά WebervonHartz

 • Υπόθεση C-356/09 Pensionsversicherungsanstalt κατά. Christine Kleist

  Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εθνική νομοθεσία διευκολύνουσα την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που έχουν αποκτήσει δικαίωμα συντάξεως – Σκοπός της προωθήσεως της απασχόλησης των νέων εργαζομένων – Εθνική νομοθεσία ορίζουσα ως ηλικία συνταξιοδοτήσεως το 60ό έτος για τις γυναίκες και το 65ο έτος για τους άνδρες.

 • Υπόθεση C-366/99 Joseph Griesmar κατά Ministre de l'Économie, des Finance set de l'Industrie, Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Étatet de la Décentralisation

   Γαλλικό σύστημα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων - Επίδομα τέκνων μόνον υπέρ των γυναικών υπαλλήλων - Παραδεκτό ενόψει του άρθρου 6, παράγραφος 3, της συμφωνίας για την κοινωνική πολιτική ή των διατάξεων της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ.

 • Υπόθεση C-50/99 Podesta κατά CRICA

  Σύστημα συμπληρωματικής συντάξεως, ιδιωτικό και διεπαγγελματικό, βάσει ορισμένων εισφορών, υποκείμενο σε διαχείριση διά κατανομής - Συντάξεις θανόντος συζύγου, ως προς τις οποίες διαφέρει η προϋπόθεση της ηλικίας χορηγήσεως αναλόγως του φύλου.

 • Υπόθεση C-559/07 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

  Παράβαση κράτους μέλους – Κοινωνική πολιτική – Άρθρο 141 EΚ – Ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Εθνικό σύστημα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων – Διαφορετική μεταχείριση ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία – Δικαιολογητικός λόγος – Δεν υφίσταται.

 • Υπόθεση C-7/93 Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfondsκαι G. A. Beune

   Για να προσδιοριστεί αν ένα συνταξιοδοτικό σύστημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 79/7 ή του άρθρου 119 της Συνθήκης, μόνο αποφασιστικό κριτήριο αποτελεί η διαπίστωση ότι η σύνταξη καταβάλλεται στον εργαζόμενο λόγω της σχέσεως εργασίας μεταξύ του ενδιαφερομένου και του πρώην εργοδότη του.

 • Υπόθεση C-80/70 Defrenne κατά βελγικού δημοσίου

  Τα γενικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (νομικά συστήματα) δεν καλύπτονται από το άρθρο 119 της συνθήκης ΕΚ.

 • Υπόθεση C‑236/09 Test-Achats κατά Conseil des ministres

  Καθορισμός ασφαλίστρων πρέπει να γίνεται ανεξαρτήτως φύλου - Τα κράτη μέλη δεν έχουν δυνατότητα διαφοροποιήσεων σε ζητήματα ασφαλίστρων και παροχών οσάκις το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εκτίμηση των κινδύνων.

 • Υπόθεση C‑577/08 Rijksdienst voor Pensioenen κατά Elisabeth Brouwer

  Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως – Οδηγία 79/7/ΕΟΚ – Μεθοριακοί εργαζόμενοι – Υπολογισμός συντάξεων