Άρθρο 2

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

  • Για το ρόλο των γυναικών και των ανδρών στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης CM/REC (2010) 10
  • Για τα πρότυπα και τους μηχανισμούς ισότητας των φύλων CM/REC (2007) 17
  • Για την προστασία των γυναικών κατά της βίας REC (2002) 5
  • R(85)2 για την έννομη προστασία κατά των διακρίσεων λόγω φύλου
  • R(96)5 για τον συμβιβασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής
  • R(98)14 για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,και συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
  • 1229 (1994) για την ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών
  • 1269 (1995) για την επίτευξη πραγματικής προόδου στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών
  • 1413 (1999) για την ίση εκπροσώπηση στην πολιτική ζωή

Άρθρο 46

ΜΕΡΟΣ VIII

ΠΑΡΟΧΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ

Παν Συμβαλλόμενον Μέρος διά το οποίον ισχύει το παρόν μέρος του κώδικος δέον όπως εγγυάται εις τα προστατευόμενα πρόσωπα την χορήγησιν παροχών μητρότητος συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα του ρηθέντος μέρους.

Άρθρο 8 - Δικαίωμα των εργαζομένων γυναικών για προστασία

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των εργαζόμενων γυναικών για προστασία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

Άρθρο 8 - Δικαίωμα των εργαζομένων γυναικών για προστασία

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των εργαζόμενων γυναικών για προστασία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση: