ΝΟΜΟΣ
1136
Έτος
1981
ΦΕΚ
Α’ 61
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 46-52
Αντικείμενο
Παροχές μητρότητας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια Εργαζόμενη Μητέρα
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Γονείς Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις (εργαζομένων) Σώμα επιθεωρητών εργασίας

Άρθρο 46

ΜΕΡΟΣ VIII

ΠΑΡΟΧΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ

Παν Συμβαλλόμενον Μέρος διά το οποίον ισχύει το παρόν μέρος του κώδικος δέον όπως εγγυάται εις τα προστατευόμενα πρόσωπα την χορήγησιν παροχών μητρότητος συμφώνως προς τα κατωτέρω άρθρα του ρηθέντος μέρους.

 

Αρθρο 47

Ο καλυπτόμενος κίνδυνος θα περιλαμβάνη την κύησιν, τον τοκετόν και τας συνεπείας των και την εκ τούτων προκύπτουσαν διακοπήν του εκ της εργασίας εισοδήματος ως τούτο ορίζεται υπό της εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 48

Τα προστατευόμενα πρόσωπα δέον όπως περιλαμβάνουν:

α) είτε όλας τας γυναίκας τας ανηκούσας εις καθωρισμένας κατηγορίας μισθωτών, των κατηγοριών τούτων αποτελουσών συνολικώς το 50% τουλάχιστον του συνόλου των μισθωτών και εις ότι αφορά τας ιατρικάς φροντίδας εις περίπτωσιν μητρότητος και τας συζύγους των ανδρών, των ανηκόντων εις τας αυτάς κατηγορίας.

β) είτε όλας τας γυναίκας τας ανηκούσας εις καθωρισμένας κατηγορίας του ενεργού πληθυσμού, των κατηγοριών τούτων αποτελουσών συνολικώς το 20% τουλάχιστον του συνόλου των κατοίκων και εις ότι αφορά τας ιατρικάς παροχάς εν περιπτώσει μητρότητος, ομοίως τας συζύγους των ανδρών των ανηκόντων εις τας αυτάς κατηγορίας.

Άρθρο 49

1. Προκειμένου περί κυήσεως τοκετού και των συνεπειών των, αι ιατρικαί παροχαί μητρότητος δέον όπως περιλαμβάνουν τας ιατρικάς φροντίδας τας μνημονευομένας εις τας παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2. Αι ιατρικαί φροντίδες δέον όπως περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) τας φροντίδας πρό, κατά και μετά τον τοκετόν, τας παρεχομένας είτε υπό ιατρού είτε υπό διπλωματούχου μαίας και

β) την νοσοκομειακήν περίθλαψιν όταν αύτη είναι αναγκαία.

3. Αι ιατρικαί φροντίδες αι μνημονευόμεναι εις την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου δέον να αποβλέπουν εις την διαφύλαξιν, την αποκατάστασιν ή την βελτίωσιν της υγείας της προστατευομένης γυναικός ως και της ικανότητός της προς εργασίαν και εις την αντιμετώπισιν των ατομικών αυτής αναγκών.

4. Αι κρατικαί υπηρεσίαι ή τα ιδρύματα τα χορηγούντα τας ιατρικάς παροχάς μητρότητος δέον όπως ενθαρρύνουν τας προστατευομένας γυναίκας δι' όλων των μέσων τα οποία δύνανται να θεωρούνται ως πρόσφορα, όπως προσφεύγουν εις τας γενικάς υγειονομικάς υπηρεσίας, αίτινες τίθενται εις την διάθεσιν αυτών υπό των δημοσίων αρχών ή υπό ετέρων οργανισμών ανεγνωρισμένων υπό των δημοσίων αρχών.

 

Άρθρο 50

Εν περιπτώσει διακοπής του εκ της εργασίας εισοδήματος προκυπτούσης εκ της κυήσεως του τοκετού και των συνεπειών των, η παροχή θα αποτελή περιοδικήν πληρωμήν υπολογιζομένην συμφώνως προς τας διατάξεις είτε του άρθρου 65 είτε του άρθρου 66. Το ποσόν της περιοδικής πληρωμής δύναται να ποικίλη κατά την διάρκειαν του κινδύνου, υπό την προϋπόθεσιν ότι το μέσον ποσόν θα είναι σύμφωνον προς τας ρηθείσας διατάξεις.

Άρθρο 51

Αι μνημονευόμεναι εις τα άρθρα 49 και 50 παροχαί, δέον όπως, εν επελεύσει του καλυπτομένου κινδύνου, είναι ηγγυημέναι τουλάχιστον δια γυναίκα ανήκουσαν εις τας προστατευομένας κατηγορίας, ήτις έχει συμπληρώσει περίοδον δυναμένην να θεωρηθή ως αναγκαία προς αποφυγήν των καταχρήσεων.

Αι μνημονευόμεναι εις το άρθρο 49 παροχαί δέον ωσαύτως όπως είναι ηγγυημέναι εις τας συζύγους των ανδρών των προστατευομένων κατηγοριών, όταν ούτω έχουν εκπληρώσει την προβλεπομένην περίοδον.

Άρθρο 52

Αι μνημονευόμεναι εις τα άρθρα 49 και 50 παροχαί δέον όπως απονέμωνται καθ' όλην την διάρκειαν του καλυπτομένου κινδύνου. Οπωσδήποτε αι περιοδικαί πληρωμαί δύνανται να περιορίζωνται εις 12 εβδομάδας εκτός εάν μακροτέρα περίοδος αποχής εκ της εργασίας επιβάλλεται ή επιτρέπεται υπό της εθνικής νομοθεσίας οπότε αι πληρωμαί δεν θα δύνανται να περιορίζωνται εις περίοδον μικροτέρας διαρκείας.