ΝΟΜΟΣ
1426
Έτος
1984
ΦΕΚ
Α’ 32
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 8, 12, 13, 17
Αντικείμενο
Προστασία εργαζομένων γυναικών, δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια, ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης εργαζομένων των δυο φύλων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγ-γύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις (εργαζομένων)
Άρθρο 8 - Δικαίωμα των εργαζομένων γυναικών για προστασία

Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος των εργαζόμενων γυναικών για προστασία τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

 

1. Να εξασφαλίζουν στις γυναίκες, πριν και μετά τον τοκετό, ανάπαυση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 εβδομάδων είτε με την μορφή άδειας με αποδοχές είτε με τη μορφή κατάλληλων παροχών κοινωνικής ασφάλειας ή παροχών από δημόσια κεφάλαια.

2. Να θεωρούν παράνομη την κοινοποίηση από μέρους του εργοδότη της απόλυσης σε γυναίκα ενώ διαρκεί η άδειά της λόγω μητρότητος ή σε ημερομηνία που η προθεσμία της προειδοποίησης εκπνέει κατά τη διάρκεια της απουσίας αυτής.

3. Να εξασφαλίζουν στις μητέρες που θηλάζουν τα παιδιά τους παύσεις εργασίας που να είναι αρκετές για το σκοπό αυτόν.

4. α) Να ρυθμίζουν την απασχόληση του γυναικείου εργατικού δυναμικού για νυκτερινή εργασία σε βιομηχανικές απασχολήσεις.

β) Να απαγορεύουν την απασχόληση του γυναικείου εργατικού δυναμικού σε υπόγειες εργασίες στα μεταλλεία και ενδεχόμενα σε όλες τις εργασίες που δεν ταιριάζουν στο εργατικό αυτό δυναμικό λόγω του επικίνδυνου, ανθυγιεινού ή επίπονου χαρακτήρα τους.