Αγρότισσες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α'),όπως ισχύει, απαλλάσσονται για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του ενός, από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) για τους Κλάδους Σύνταξης, Ασθένειας και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας επί ένα έτος από τη γέννηση κάθε τέκνου από το δεύτερο και μετά, με έναρξη εφαρμογής την 9.2.2004 ημερομηνία ισχύος του νόμου Ν. 3227/2004.

Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β' της υπ' αριθμ. 33891/606/7.5.2008, (ΦΕΚ 833/Β'/9.5.2008), απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας αντικαθίσταται ως εξής : «β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ή από τον συσταθέντα σε αυτό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2 του ν. 3655/2008, (ΦΕΚ 58/Α'/3.4.2008), Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.»

Άρθρο 1

1. Ο ανασφάλιστος διαζευγμένος σύζυγος ναυτικού (άνδρας ή γυναίκα) μπορεί να διατηρήσει σαν άμεσα ασφαλισμένος το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στον Οίκο Ναύτη, στον οποίο ήταν ασφαλισμένος για τις παροχές αυτές ο άλλος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Άρθρο 11 - Δικαιώματα συναφή προς τη σύμβαση εργασίας

1. Η προσαρμογή των συνθηκών εργασίας ή/και του χρόνου εργασίας, η μετακίνηση από νυκτερινή εργασία σε θέση εργασίας ημέρας και η αλλαγή θέσης εργασίας, που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος διατάγματος σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται απώλεια των πάσης φύσεως αποδοχών ή άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση ή από τη σχέση εργασίας.

Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η συμπλήρωση των διατάξεων για τη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/85/EOK της 19ης Οκτωβρίου 1992 "Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων".

Άρθρο 1
Πολιτικοί υπάλληλοι - Προϋποθέσεις του δικαιώματος σύνταξης
1. Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος που λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους ειδικούς πόρους δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο: (`Αρθρο 1 παρ. 1 Α.Ν 1854/51 )
 α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία και έχει εικοσιπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. (Αρθρο 1 παρ. 1 περ. ά εδ. πρώτο Α.Ν. 1854/51)