ΝΟΜΟΣ
ΥΑ 26637/1050
Έτος
2009
ΦΕΚ
Β’1888
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο μόνο
Αντικείμενο
Επίδομα μητρότητας ξενοδοχοϋπαλλήλων – τροποποίηση εδαφίου
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια Γάμος - οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Γονείς

Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β' της υπ' αριθμ. 33891/606/7.5.2008, (ΦΕΚ 833/Β'/9.5.2008), απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας αντικαθίσταται ως εξής : «β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ή από τον συσταθέντα σε αυτό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2 του ν. 3655/2008, (ΦΕΚ 58/Α'/3.4.2008), Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.»

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.