ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 276
Έτος
1987
ΦΕΚ
Α’ 140
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 1 και 2
Αντικείμενο
Ανασφάλιστος διαζευγμένος σύζυγος – Ναυτικοί
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και υγεία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σώματα επιθεωρητών εργασίας
Άρθρο 1

1. Ο ανασφάλιστος διαζευγμένος σύζυγος ναυτικού (άνδρας ή γυναίκα) μπορεί να διατηρήσει σαν άμεσα ασφαλισμένος το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στον Οίκο Ναύτη, στον οποίο ήταν ασφαλισμένος για τις παροχές αυτές ο άλλος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) Ο γάμος λύθηκε μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας. β) Δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθενείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

2. Για τη διατήρηση του δικαιώματος των παροχών ασθενείας σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (Νόμ. 1469/84 άρθρ. 30 παρ. 1 και 2) ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταβάλει στο ΝΑΤ, το άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και εργαζομένου για τον Κλάδο ασθενείας, λόγω της ιδιότητας του διαζευχθέντος συζύγου.

3) Το ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται από τον ενδιαφερόμενο εντός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Π.Δ/τος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην περίπτωση που το διαζύγιο εκδοθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος το ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται εντός έτους από την ημερομηνία της αμετάκλητης έκδοσης της απόφασης του διαζυγίου.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει ένα μήνα μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.