Νομολογία Εργατικού Δικαίου

 • Yπόθεση C-438/99 Maria Luisa Jiménez Melgar κατά Ayuntamiento de Los Barrios

  Προστασία των εγκύων γυναικών - Οδηγία 92/85/ΕΟΚ - Άρθρο 10 - Άμεσο αποτέλεσμα και περιεχόμενο - Απόλυση - Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 • Yπόθεση C-460/06 Nadine Paquay κατά Société d’architectes Hoet + Minne SPRL

  Προστασία των εγκύων γυναικών – Οδηγία 92/85/EOK – Άρθρο 10 – Απαγόρευση της απολύσεως από την έναρξη της εγκυμοσύνης μέχρι τη λήξη της άδειας μητρότητας – Περίοδος προστασίας – Απόφαση περί απολύσεως εργαζομένης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προστασίας – Κοινοποίηση και εφαρμογή της αποφάσεως περί απολύσεως μετά την εκπνοή αυτής της περιόδου – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Οδηγία 76/207/EOK – Άρθρα 2, παράγραφος 1, 5, παράγραφος 1, και 6 – Άμεση δυσμενής διάκριση λόγω φύλου – Κυρώσεις.

 • Yπόθεση C-476/99 H. Lommers κατά Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  Ίση μεταχείριση των εργαζομένων ανδρών και εργαζομένων γυναικών - Εξαιρέσεις - Μέτρα για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών - Υπουργείο το οποίο θέτει στη διάθεση του προσωπικού του επιδοτούμενες θέσεις βρεφονηπιακού σταθμού - Θέσεις που κρατούνται μόνο για τα τέκνα γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, εκτός αν κατά την κρίση του εργοδότη πρόκειται για επείγουσα περίπτωση.

 • Yπόθεση C-506/06 Sabine Mayr κατά Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG

  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και θηλαζουσών εργαζομένων – Έννοια του όρου "έγκυος εργαζόμενη".

  Απαγόρευση απόλυσης των εγκύων εργαζομένων από την έναρξη της εγκυμοσύνης τους μέχρι το πέρας της άδειας μητρότητας – Εργαζόμενη που απολύθηκε ενώ τα ωάριά της, κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της απόλυσης, είχαν γονιμοποιηθεί τεχνητώς, αλλά δεν είχαν μεταφερθεί στη μήτρα της – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Εργαζόμενη που υποβάλλεται σε τεχνητή γονιμοποίηση – Απαγόρευση απόλυσης.

 • Yπόθεση C-519/03 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

  Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια – Υποκατάσταση της γονικής άδειας από την άδεια μητρότητας – Ημερομηνία μετά την οποία χορηγείται ατομικό δικαίωμα γονικής άδειας.

 • Yπόθεση C‑104/09 Pedro Manuel Roca Alvarez κατά Sesa Start Espana ETT SA

  Δικαίωμα άδειας των μητέρων που εργάζονται ως μισθωτές – Δυνατότητα χρήσης της άδειας από τη μητέρα που εργάζεται ως μισθωτή ή τον πατέρα που εργάζεται ως μισθωτός – Μητέρα που δεν εργάζεται ως μισθωτή – Μη χορήγηση του δικαιώματος άδειας στον πατέρα που εργάζεται ως μισθωτός.

 • Yπόθεση C‑116/08 Christel Christel Meerts κατά Proost NV

  Οδηγία 96/34/EΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από τη UNICE, το CEEP και τη CES – Ερμηνεία της ρήτρας 2, σημεία 6 και 7 – Γονική άδεια μερικού χρόνου – Απόλυση εργαζομένου πριν τη λήξη της γονικής άδειας χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη προθεσμία καταγγελίας – Υπολογισμός της αποζημίωσης.

 • Yπόθεση C‑149/10 Χατζή κατά Υπουργού Οικονομικών

  Οδηγία 96/34/EΚ – Συμφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια – Ερμηνεία της ρήτρας 2.1 της συμφωνίας πλαισίου – Δικαιούχος της γονικής άδειας – Γονική άδεια σε περίπτωση γεννήσεως διδύμων – Έννοια "γέννηση" – Συνυπολογισμός του αριθμού των γεννηθέντων τέκνων – Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως.

 • Yπόθεση C‑194/08 Susqnne Gassmayr κατά Bundesminister fur Wissenschaft und Forschung

  Κοινωνική πολιτική − Οδηγία 92/85/ΕΟΚ − Εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων – Άρθρα 5, παράγραφος 3, και 11, σημεία 1 έως 3 − Άμεσο αποτέλεσμα − Έγκυος εργαζόμενη η οποία απαλλάχθηκε από την εργασία της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της − Εργαζόμενη τελούσα σε άδεια μητρότητας − Δικαίωμα λήψεως επιδόματος εφημερίας.

 • Yπόθεση C‑232/09 Dita Danosa κατά LKB Lizings SIA

  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων – Άρθρα 2, στοιχείο α΄, και 10 – Έννοια του όρου "έγκυος εργαζόμενη" – Απαγόρευση απόλυσης εγκύου εργαζομένης από την έναρξη της εγκυμοσύνης της μέχρι το πέρας της άδειας μητρότητας – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Μέλη του διοικητικού συμβουλίου κεφαλαιουχικών εταιριών – Εθνική ρύθμιση επιτρέπουσα την απόλυση των μελών αυτών χωρίς κανέναν περιορισμό.

 • Yπόθεση C‑303/06 S. Coleman κατά. Attridge Law, Steve Law

  Οδηγία 2000/78/ΕΚ − Ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας − Άρθρα 1, 2, παράγραφοι 1, 2, στοιχείο α΄, και 3, καθώς και 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄ − Άμεση δυσμενής διάκριση λόγω ειδικών αναγκών − Παρενόχληση λόγω ειδικών αναγκών − Απόλυση υπαλλήλου χωρίς ειδικές ανάγκες, ο οποίος όμως έχει τέκνο με ειδικές ανάγκες − Εμπίπτει − Βάρος αποδείξεως.

 • Yπόθεση C‑471/08 Sanna Maria Parviainen κατά Finnair Oyj

  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ − Προστασία της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων − Άρθρα 5, παράγραφος 2, και 11, σημείο 1 − Εργαζόμενη η οποία μετατίθεται σε άλλη θέση εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της − Υποχρεωτική μετάθεση λόγω κινδύνου για την υγεία ή την ασφάλεια της εργαζομένης και του τέκνου της − Χαμηλότερη αμοιβή από τον μέσο όρο της αμοιβής που ελάμβανε προ της μεταθέσεως − Προηγούμενη αμοιβή αποτελούμενη από έναν βασικό μισθό και διάφορα επιδόματα − Υπολογισμός του μισθού τον οποίο δικαιούται έγκυος εργαζόμενη κατά τη διάρκεια της προσωρινής μεταθέσεώς της.

 • Yπόθεση C‑486/08 Zebtralbetriebsrat der Landeskrankenhauser Tirols κατά Land Tirol

  Κοινωνική πολιτική – Συμφωνίες-πλαίσια για την εργασία μερικής απασχόλησης και για την εργασία ορισμένου χρόνου – Δυσμενείς διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που ισχύουν για τους συμβασιούχους εργαζόμενους που εργάζονται με μειωμένο ωράριο, περιστασιακά ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου – Αρχή της ίσης μεταχείρισης.

 • Yπόθεση C‑63/08 Virginie Pontin κατά T-Comalux SA

  Προστασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων κατά την εργασία – Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Άρθρα 10 και 12 – Απαγόρευση απόλυσης από την αρχή της εγκυμοσύνης έως το τέλος της άδειας μητρότητας – Ένδικη προστασία των δικαιωμάτων που απονέμει στους πολίτες το κοινοτικό δίκαιο – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Άρθρο 2, παράγραφος 7, τρίτο εδάφιο – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας – Περιορισμοί ως προς τα μέσα παροχής ένδικης προστασίας που παρέχονται στις γυναίκες που απολύονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

 • YπόθεσηC-415/10 Galina Meister κατά Speech Design Carrier Systems GmbH

  Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία – Εργαζόμενος ο οποίος καταδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε μία προκήρυξη θέσεως εργασίας – Δικαίωμα του εργαζομένου αυτού να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που διευκρινίζουν αν ο εργοδότης έχει προσλάβει άλλον υποψήφιο.

 • Α.Π. 10/2010 (ΟΛΟΜ)

  Χορήγηση σε εργαζόμενη μητέρα αντί μειωμένου ωραρίου, συνεχόμενης ισόχρονης άδειας με αποδοχές για να αναθρέψει το νεογέννητο τέκνο της. Η μη χορήγηση της σχετικής συναίνεσης του εργοδότη αποτελεί εκδήλωση του διευθυντικού δικαιώματός του και υπόκειται στον έλεγχο της καταχρηστικής άσκησής του. 

 • Υποθέσεις C-122/99 P και C-125/99 Βασίλειο Σουηδίας, Δανίας, Κάτω Χωρών κατά Συμβουλίου Ε.Ε.

  Αίτηση αναιρέσεως - Υπάλληλος - Επίδομα στέγης - ´Εγγαμος υπάλληλος - Ληξιαρχικώς καταχωρισμένη σχέση κατά το σουηδικό δίκαιο.

 • Υπόθεση C- 32/93 Carole Louise Webb κατά EMO Air Cargo (UK) Ltd

  Είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, και του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 76/2Θ7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, η απόλυση εργαζομένης η οποία προσελήφθη με σύμβαση αορίστου χρόνου για να αντικαταστήσει, αρχικά, άλλη εργαζομένη κατά τη διάρκεια της αδείας μητρότητας της και η οποία δεν μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες της προς αντικατάσταση της μέλλουσας να απουσιάσει εργαζομένης λόγω του ότι και η ίδια βρίσκεται λίγο μετά την πρόσληψη της, σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

 • Υπόθεση C-109/00 Tele Danmark A/S κατά Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)

  Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών - Άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ - Άρθρο 10 της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ - Απόλυση εγκύου εργαζομένης - Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 • Υπόθεση C-313/02 Nicole Wippel κατά Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG

  Ίση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων με μερική απασχόληση και εργαζομένων με πλήρη απασχόληση – Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Διάρκεια της εργασίας και οργάνωση του χρόνου εργασίας.