Νομολογία Εργατικού Δικαίου

 • 266/1999 ΑΠ

  Οι διατάξεις που προβλέπουν τη λύση της σχέσης εργασίας ή επιτρέπουν στον εργοδότη την καταγγελία της στην περίπτωση που η εργαζόμενη γυναίκα αποκτά δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, το οποίο όμως ορίζεται στο νόμο διαφορετικό από το προβλεπόμενο για τη συνταξιοδότηση, των ανδρών συναδέλφων της, είναι αντίθετες στην αρχή της ισότητας των φύλων.

 • 2729/2004 ΕΦ ΑΘ

  Προστασία εγκύου ή λεχώνας εργαζόμενης από καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, λόγω της εγκυμοσύνης της ή της λοχείας. Επιτρεπόμενη, κατ' εξαίρεση, η ως άνω καταγγελία μόνο για σπουδαίο λόγο. Προσδιορισμός του σπουδαίου λόγου. Υποχρέωση αιτιολογίας του σπουδαίου λόγου από πλευράς εργοδότη. Διαφορετικά, η καταγγελία είναι άκυρη και ο εργοδότης περιέρχεται σε υπερημερία ως προς την καταβολή των μισθών της εγκύου, εκτός εάν την επαναπροσλάβει. Η μείωση της αποδοτικότητας, εξαιτίας της εγκυμοσύνης, δεν αποτελεί επ' ουδενί σπουδαίο λόγο.

 • 3048/2002 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ

  Πρόσληψη προσωπικού με διαγωνισμό. Νομική φύση της προκήρυξης του διαγωνισμού, της υποβολής αίτησης και της συμμετοχής στο διαγωνισμό και της επιτυχίας σ΄ αυτόν. Αν ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του επιτυχόντας καθίσταται υπερήμερος. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων συνεπάγεται κατάρτιση της σύμβασης. Αν ο επιτυχών δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά του ή δεν αναλάβει τα καθήκοντά του θεωρείται ότι παραιτείται. Αυτός που κατέβαλε σειρά πέραν των θέσεων για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός δεν μπορεί να προσληφθεί με μεταγενέστερη απόφαση του οργάνου που προκήρυξε το διαγωνισμό. Γενικός Κανονισμός προσωπικού ΟΑΣΘ. Για τους επιλαχόντες απαιτείται νέα πρόταση για κατάρτιση σύμβασης εργασίας, η οποία ισχύει από το χρόνο αποδοχής της πρότασης και όχι από την ανακοίνωση του πίνακα.

 • 31/1993 ΑΠ (ΟΛΟΜ)

  Καθιέρωση ίσης αμοιβής ανάμεσα στα δύο φύλα. Επίδομα γάμου. Αντισυνταγματική είναι κάθε διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων ως προς την χορήγηση του επιδόματα. Γεωπόνοι ΝΠΔΔ. Αντισυνταγματική η πρόβλεψη με ΣΣΕ χορήγησης στους έγγαμους άρρενες επιδόματος οικογενειακού 10%. Η ρύθμιση επεκτείνεται και στις έγγαμες γυναίκες.

 • 315/2007 ΑΠ

  Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως. Εφαρμογή της επί του δικαιώματος αμοιβής των εργαζομένων. Έννοια αμοιβής. Εμπίπτουν στην έννοια αυτή και τα διάφορα επιδόματα. Τρόπος καταβολής του επιδόματος γάμου και τέκνων σε συζύγους ή γονείς. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που θέτουν όρια στην ακέραιη καταβολή του εν λόγω επιδόματος σε κάθε εργαζόμενο σύζυγο ή γονέα. Ανύπαρκτος ο λόγος αναίρεσης που δημιουργείται από πράξεις αυτού που δημιουργεί το λόγο, εκτός αν πρόκειται για κανόνα δημοσίας τάξεως.

 • 3623/1997 ΜονΠρωτΑθ

  Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας της υπαλλήλου που αντέδρασε σε σεξουαλική παρενόχληση του προϊσταμένου της. Ακυρότητα της καταγγελίας λόγω καταχρηστικότητας. Παρέμβαση του ΕΚΑ και της ΓΣΕΕ υπέρ της εργαζομένης. Επιδίκαση αποδοχών υπερημερίας. Δεκτό το αναγνωριστικό αίτημα για οφειλή χρηματικής ικανοποίησης νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.

 • 37/2004 ΑΠ

  Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Δικαίωμά της, παρεχόμενο σε αυτήν από τον με ισχύ νόμου Οργανισμού της, να μεταβάλει μονομερώς, δια του αρμοδίου προς τούτο οργάνου της, και δη του διευθυντού του εκάστοτε καταστήματός της, τους όρους της συμβάσεως εργασίας των εις το κατάστημά της απασχολουμένων υπαλλήλων της, είτε ευνοϊκώς γι' αυτούς, και δη δια της τοποθετήσεώς τους σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλου μη κατέχοντος προηγουμένως τέτοια θέση, είτε και δυσμενώς δια της αφαιρέσεως τέτοιας θέσεως και της κατανομής του υπαλλήλου σε άλλη θέση του καταστήματος. Η ανωτέρω όμως ρύθμιση του Οργανισμού της ΑΤΕ, καθ' όσον εμπεριέχει και δικαίωμά της να μεταβάλει μονομερώς τους όρους της εργασιακής συμβάσεως υπαλλήλου της για μόνο τον λόγο της εγκυμοσύνης και μητρότητας αυτής, είναι ανίσχυρη, ως αντίθετη προς τις υπερνομοθετικού περιεχομένου διατάξεις του Συντάγματος και των διεθνών κανόνων οι οποίες απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση το φύλο και προστατεύουν την μητρότητα

 • 4164/2006 ΕΦ ΑΘ

  Προστασία της εργαζόμενης εγκύου γυναίκας, ασχέτως αν ο εργοδότης γνώριζε ή όχι την κατάστασή της. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίος. Τι θεωρείται ως σπουδαίος λόγος. Ο εργοδότης, στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος, δεν μπορεί να μεταβάλει μονομερώς τους όρους της εργασιακής σχέσης, με βλάβη του εργαζόμενου, εκτός αν αυτό προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση και δεν υπάρχει καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Κρίση ότι στην ένδικη υπόθεση τα κίνητρα που ώθησαν την εναγόμενη στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας της ενάγουσας ήταν η αιφνιδιαστική εγκυμοσύνη της σε συνδυασμό με τον υψηλό μισθό της, της μη συμπλήρωσης διμήνου από της προσλήψεώς της και την αλλαγή του διευθύνοντος συμβούλου. Άκυρη ως καταχρηστική η καταγγελία αυτή και επιδίκαση στην ενάγουσα μισθών υπερημερίας και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

 • 4741/2010 ΕΦ ΑΘ

  Προστασία της εγκύου εργαζομένης, έστω και αν απασχολείται με άκυρη σύμβαση εργασίας. Άκυρη η απόλυση της εργαζομένης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ένα έτος μετά τον τοκετό. Η ακύρως απολυθείσα μπορεί να ζητήσει αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας και καταβολή αποδοχών υπερημερίας. Σε περίπτωση όμως πλημμελούς ή μη προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων της εγκύου ή μη συμμόρφωσης στις οδηγίες του εργοδότη μπορεί να θεμελιωθεί σπουδαίος λόγος που επιτρέπει την καταγγελία.

 • 4937/2001 ΕφΑθ

  Υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη. Υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του μισθωτού, από τις προσβολές συναδέλφων, όπως είναι οι ερωτικές παρενοχλήσεις γυναικών από συναδέλφους τους. Προστασία του εργαζομένου σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης πρόνοιας.

 • 505/2010 ΣτΕ

  Ιατροί ΕΣΥ και πειθαρχικά παραπτώματα αυτών. Ο προσφεύγων προέβη σε σεξουαλική παρενόχληση τεσσάρων γυναικών, συγγενών ασθενών του, διαπράττοντας το πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς και ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός της υπηρεσίας και του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Ο προσφεύγων, παρά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του, διατηρεί ηθικό έννομο συμφέρον προς εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση της προσβαλλομένης πράξης.

  Το αίτημα να εξαιρεθεί ο διενεργήσαν την ΕΔΕ υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, αφού είχε ήδη διενεργηθεί η ΕΔΕ και είχε εκδοθεί το πόρισμα, ενώ δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερη εχθρότητα προς το πρόσωπό του. Το όργανο που διενεργεί την ΕΔΕ είναι μονομελές και εφόσον το σχετικό πόρισμα υπογράφεται από τον διενεργήσαντα αυτή, είναι νομικά αδιάφορο εάν αυτό συνυπογράφεται ή όχι από άλλα πρόσωπα. Το αίτημα του προσφεύγοντα να εξετασθεί κατ΄ αντιπαράσταση με τις καταγγέλλουσες, δεν προβλέπεται από καμία διάταξη ή αρχή και δεν προκύπτει υποχρέωση ικανοποίησης τέτοιου αιτήματος ή αιτιολογημένης απάντησης σε αυτό. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και των ν.π.δ.δ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και όχι ομόφωνα.

  Ο διωκόμενος δικαιούται να ζητήσει εγγράφως την εξέταση μέχρι πέντε μαρτύρων. Η σχετική πρόταση πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος της ΕΔΕ ή, το αργότερο, μέχρι το χρόνο της απολογίας του. Από καμία διάταξη ή αρχή η Διοίκηση δεν είχε υποχρέωση να ικανοποιήσει το αίτημα διενέργειας αυτοψίας, ενώ το αίτημα εξέτασης μαρτύρων υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται ρητά η γνώμη της μειοψηφίας. Η παραγραφή των πειθαρχικών αδικημάτων που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης, είναι πενταετής. Εναρξη της παραγραφής και διακοπή αυτής. Εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Υ.Κ. και ως προς τα πειθαρχικά παραπτώματα των ιατρών του ΕΣΥ. Εξουσίες του ΣτΕ κατά την εκδίκαση της υπαλληλικής προσφυγής. Απορριπτέοι ως αλυσιτελείς οι λόγοι με τους οποίους προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι ειδικώς αιτιολογημένη και ότι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εσφαλμένο κατ΄ ουσίαν. Ορθά επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης.

 • 564/1992 ΑΠ

  Ισότητα εργαζομένων για εργασία ίσης αξίας. Αντισυνταγματική η χρήση από το νόμο, τη σ.σ.ε. κλπ. της διαφοράς φύλλου ως στοιχείου προσδιοριστικού του ύψους ή της χρονικής διάρκειας των οικογενειακών επιδομάτων. Διάταξη προβλέπουσα διαφορετική χρονική διάρκεια του επιδόματος τέκνου ανάλογα με το φύλλο του τέκνου, είναι αντισυνταγματική. Αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας, μη δικαιολογημένες από αποχρώντες λόγους θεωρούνται αυτοδικαίως κατηργημένες μετά τριετία από την έναρξη ισχύος του Συντάγματος ή το αργότερο από 1/1/83 (άρθρο 116 παρ. 3 του Συντάγματος). Επέκταση της ευμενούς διατάξεως υπέρ των υπαλλήλων με άρρενα τέκνα.

 • 5789/1998 ΕφΑθ

  Είναι δικαίωμα του εργοδότη, του οποίου η άσκηση ελέγχεται με τους όρους της ΑΚ 281, για να διαπιστωθεί εάν είναι, ή όχι καταχρηστική. Καταχρηστική θεωρείται η καταγγελία, όταν έγινε επειδή ο εργαζόμενος απέκρουσε τις ερωτικές προτάσεις και την σεξουαλική παρενόχληση του εργοδότη. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί προβολή της προσωπικότητας του εργαζομένου και καθιστά την εξ αιτίας προκαλουμένη καταγγελία της σχέσεως εργασίας καταχρηστική. Για την εγκυρότητα της καταγγελίας δεν απαιτείται εκ μέρους του εργοδότη ούτε η αιτιολόγησή της, ούτε η προηγουμένη ακρόαση του εργαζομένου.

 • 6/2001 ΑΠ (ΟΛΟΜ)

  Οικογενειακό επίδομα. Η μη καταβολή του οικογενειακού επιδόματος σε υπάλληλο επειδή έχει σύζυγο που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, αφού το επίδομα καταβάλλεται αν ο σύζυγος δεν εργάζεται ή εργάζεται στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

 • 657/1992 ΑΠ

   Ισότητα φύλων:ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας. Ευρεία έννοια αμοιβής: κάθε όφελος σε χρήμα ή σε είδος, συνεπώς και τα επιδόματα οικογενειακών βαρών και γάμου. Αντίκειται στο Σύνταγμα και στο Κοινοτικό Δίκαιο διάταξη συλλογικής σύμβασης προβλέπουσα χορήγηση επιδόματος γάμου μόνο στους άνδρες γεωπόνους, απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο. Επέκταση εφαρμογής της διάταξης υπέρ των γυναικών γεωπόνων.

 • 66/2000 ΕΦ ΑΘ

  Άκυρη η καταγγελία συμβάσεως εργασίας εγκύου, ανεξαρτήτως γνώσεως του εργοδότη περί της εγκυμοσύνης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η απόλυση εγκύου σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, τον οποίο όμως δεν συνιστά η μειωμένη, λόγω εγκυμοσύνης απόδοση της εργαζομένης. Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως.

   

 • 743/1999 Μον Πρωτ Αθ

  Κρίση περί καταχρηστικότητας της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, καθόσον αυτή έγινε για εκδίκηση, επειδή η ενάγουσα απέκρουσε σεξουαλική παρενόχληση του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης.

  Ακυρη είναι η καταγγελία και για το λόγο της μη καταβολής της αποζημίωσης απολύσεως, η οποία οφείλεται ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία εχώρησε η καταγγελία, ακόμη και αν η ενάγουσα είχε επιδείξει αντισυμβατική-μη καταχρηστική, όμως-συμπεριφορά, εφόσον αυτή δεν αποχώρησε οικειοθελώς, η δε σε βάρος της μήνυσης ασκήθηκε μετά την απόλυσή της.

  Επιδίκαση και της αιτούμενης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

 • 774/1999 ΕΙΡ ΑΘ

   

 • 79/1993 ΑΠ

  Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη προσωπικού σε Τράπεζα. Η προκήρυξη αποτελεί πρόταση για σύμβαση εργασίας υπό την αναβλητική αίρεση της επιτυχίας του διαγωνιζομένου και της κένωσης θέσης. Η σύμβαση καταρτίζεται με την επιτυχία του διαγωνισθέντος. Αρχή της ισότητας. Απαγορεύεται η χωριστή προκήρυκη θέσεων για άνδρες και για γυναίκες καθώς και η κατάρτιση χωριστών πινάκων για τους επιτυχόντες βάσει του φύλλου.

 • 84/2011 ΑΠ

  Καταγγελία συμβάσεως αορίστου χρόνου. Προσβολή της ως άκυρης λόγω καταχρηστικής της ασκήσεως. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. Εσφαλμένη η κρίση του Εφετείου, με βάση την οποία δεν είναι καταχρηστική η απόλυση που γίνεται από λόγους εμπάθειας, επειδή η υπάλληλος απέκρουσε την ιδιαιτέρως "φιλική" στάση που της επιδείκνυε ο Διευθυντής Προσωπικού, συνισταμένη, μεταξύ άλλων, στις διαρκείς και μη αρμόζουσες, για εργασιακό χώρο, φιλοφρονήσεις για την εμφάνισή της ως γυναίκας, αξιώνοντας περισσότερα στοιχεία για τη βασιμότητα της αγωγής, όπως εκείνο της σεξουαλικής παρενόχλησης.