ΝΟΜΟΣ
2226
Έτος
1994
ΦΕΚ
Α’ 122
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 1, 2α
Αντικείμενο
Πρϋποθέσεις εισαγωγής στις σχολές αστυφυλάκων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός

Άρθρο1 - Προϋποθέσεις εισαγωγής στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών

 

1. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α') "Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις", όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα και ισχύουν κάθε φορά και με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2.α. Ο αριθμός των εισαγομένων σε υφιστάμενες κατά το χρόνο αποφοίτησής τους κενές θέσεις σε καθεμιά από τις παραπάνω Σχολές καθορίζεται κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τις ανάγκες κάθε φορά της Ελληνικής Αστυνομίας. "Στις εν λόγω Σχολές εισάγονται άνδρες και γυναίκες. Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα". Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 50% προέρχεται υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, από Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο Γ' εξάμηνο. Το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται κατά 5% κατ' έτος και μέχρι να φθάσει τελικά στο 20%.

(Το δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 2α αντικαταστάθηκαν από 29.01.2003 με το άρθρο 20 Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α' 23)