ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 • Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «για την ισότητα των ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων των δύο φύλων: Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις» (1981, υπ’ αρ. 156, Ν.1576/1985 ΦΕΚ Α 218 1985/12/23)

  Προοίμιο

  Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας στη Γενεύη και συνήλθε εκεί στις 3 Ιουνίου 1981, στην εξηκοστή έβδομη σύνοδό της.

  Έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας, για τους σκοπούς και τους στόχους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που αναγνωρίζει ότι "όλα τα ανθρώπινα όντα, ανεξάρτητα από φυλή, θρήσκευμα ή γένος έχουν το δικαίωμα να επιδιώκουν την υλική τους πρόοδο και την πνευματική τους ανάπτυξη ελεύθερα και με αξιοπρέπεια με οικονομική ασφάλεια και με ίσες δυνατότητες επιτυχίας".

  Έχοντας υπόψη τους όρους της Διακήρυξης για την ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων γυναικών και την απόφαση που αφορά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων γυναικών που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας το 1975.

 • Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «για την προστασία της μητρότητας» (1952, υπ’ αρ. 103, Ν.1302/1982

  Προοίμιο
  Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε στη Γενεύη στις 4 Ιουνίου 1952 πραγματοποιώντας την τριακοστή πέμπτη σύνοδό της, Αφού αποφάσισε να υιοθετήσει διάφορες προτάσεις σχετικές με το ζήτημα της προστασίας της μητρότητας, που είναι γραμμένο ως το 7ο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνόδου, Αφού αποφάσισε να δώσει στις προτάσεις αυτές τη μορφή διεθνούς σύμβασης, Αποδέχεται σήμερα, στις εικοσιοκτώ Ιουνίου χίλια εννεακόσια πενήντα δύο, την ακόλουθη σύμβαση, που θα αποκαλείται σύμβαση για την προστασία της μητρότητας (αναθεωρημένη), 1952.