Έτος
2009
Νόμος / διάταξη που αφορά
304 ΠΚ
Άλλες διατάξεις/ νόμοι που επηρεάζονται
59 ΠΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
ΟΛΟΙ
Σημασία απόφασης
Γέννηση παθολογικού εμβρύου

 

   ….Κατ` ακολουθία των ανωτέρω η εναγόμενη ιατρός επιδεικνύοντας αμελή συμπεριφορά δεν παρείχε στους ενάγοντες τις ενδεδειγμένες με βάση τους ιατρικούς κανόνες, τις γνώσεις και τις ικανότητες της και έχοντας υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο της υπηρεσίες προγενετικής διάγνωσης και ειδικότερα ανέλαβε την διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου χωρίς να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες και διαβεβαίωσε τους ενάγοντες για την κατάσταση της υγείας του εμβρύου χωρίς να παραπέμψει ως όφειλε και δύνατο να πράξει προς εξέταση και διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου β` τριμήνου σε ερευνητικά κέντρα όπου εφαρμόζεται η πλέον ασφαλής μέθοδος υπερηχογραφικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία της εγκύου και την αυξημένη αυχενική διαφάνεια παράγοντες που όφειλαν να καταστήσουν στην ίδια περισσότερο επιτακτική την άνω υποχρέωση της για επίδειξη ιδιαίτερης επιμέλειας, η διενέργεια του οποίου θα αποκάλυπτε συγγενείς ανωμαλίες του γεννηθέντος τέκνου και δη την συνδακτυλία, αγενεσία μεσολοβίου, υπερτελορισμό, σε χρόνο κατά τον οποίο θα ήταν επιτρεπτή η διακοπή της κυήσεως, στερώντας διά των άνω πράξεων της το δικαίωμα των εναγόντων για διακοπή της κυήσεως προσβάλλοντας παράνομα και υπαιτίως την προσωπικότητα τους. Ειδικότερα διά της άνω ειδικότερα περιγραφόμενης συμπεριφοράς της εναγομένης ιατρού επήλθε παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων κατά την έννοια των αρθρ, 2 § 1, 5 § 1 Συντ., 57, 59 ΑΚ και 304 § 4 ΠΚ. διότι, αν είχαν πληροφορηθεί την ανωμαλία του εμβρύου, θα είχαν νόμιμο δικαίωμα να συναποφασίσουν τη διακοπή της κυήσεως, η αποστέρηση της οποίας συνιστά κατά την αγωγή το ειδικότερο περιεχόμενο της άμεσης προσβολής της προσωπικότητας της πρώτης και αντανακλαστικά -λόγω της συζυγικής τους σχέσης- του δεύτερου, συντρεχουσών των προϋποθέσεων της διάταξης του άρθρου 304 § 4 περ. β` ΠΚ περί επιτρεπτής διακοπής της κυήσεως λόγω ευγονίας καθόσον υφίσταντο ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού, και δη πάσχοντος από σοβαρή ανωμαλία σε κάθε περίπτωση μη ιάσιμη. Συνεπεία της άνω προσβολής οι ενάγοντες υπέστησαν βαρύτατη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας η εναγόμενη ιατρός πρέπει να καταβάλει στους ενάγοντες χρηματική ικανοποίηση, η οποία, λαμβανομένων υπόψιν του είδους και των συνεπειών της προσβολής, των συνθηκών τέλεσης τns πράξης, της βαρύτητας του πταίσματος, της περιουσιακής και κοινωνικής κατάστασης των μέρων, πρέπει να προσδιορισθεί για έκαστο των εναγόντων στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ, που κρίνεται εύλογο για την συγκεκριμένη περίπτωση...]