Έτος
2004
Νόμος / διάταξη που αφορά
1471 ΑΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Άνδρες, γυναίκες / προσβολή πατρότητας
Σημασία απόφασης
Έννοια σοβαρού λόγου για τη μη προσβολή πατρότητας στο γάμο

 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεωργία Κωνσταντινίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελευθέριο Καλογερόπουλο, Πρωτοδίκη, Φωτεινή Καρανικόλα, Δικαστική Πάρεδρο (λόγω κωλύματος των τακτικών Δικαστών) - Εισηγήτρια και τη Γραμματέα Αικατερίνη Μαυρουδάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 20 Νοεμβρίου 2003 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

Της ενάγουσας: Ε. τέως συζ. Ν.Ρ., κατοίκου Κοσκινού Ρόδου, η οποία εμφανίσθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ελευθέριο Περίδη.

Των εναγομένων: 1) Ν.Ρ., κατοίκου Ρόδου, 2) Σ.Λ., κατοίκου Ρόδου, ως ειδικού επιτρόπου του θηλέως ανηλίκου και αβάπτιστου τέκνου της ενάγουσας, δυνάμει της υπ` αριθμ. 443/2003 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και 3) Ι.Μ., κατοίκου Ρόδου, ως ειδικής επιτρόπου του άρρενος ανηλίκου και αβάπτιστου τέκνου της ενάγουσας, δυνάμει της υπ` αριθμ. 443/2003 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, οι εμφανίσθηκαν με την πληρεξούσια δικηγόρο τους Μαίρης Περίδη.

Η ενάγουσα με την από 24 Ιουλίου 2003 και με αριθμό καταθέσεως 535/2003 αγωγή προσβολής πατρότητας ζήτησε να γίνουν δεκτά τ` αναφερόμενα στο αιτητικό της.

Για τη συζήτηση της αγωγής αυτής, ορίστηκε δικάσιμος η στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμος και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ενάγουσα, με την υπό κρίση αγωγή της, ζητεί να προσβληθεί η πατρότητα των δύο ανηλίκων τέκνων της, τα οποία γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον πρώτο εναγόμενο και τεκμαίρονται ως γνήσια τέκνα του, για το λόγο ότι κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης ήταν φανερά αδύνατο να συλλάβει από αυτόν, επειδή δεν είχαν σχέσεις.

Με το περιεχόμενο αυτό, η αγωγή αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπο φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 18 αριθμ. 1, 22 Κ.Πολ.Δ) για να δικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων των άρθρων 614 έως 622 Κ.Πολ.Δ και τυγχάνει νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1465, 1467, 1468, 1469 Α.Κ και επομένως πρέπει να εξετασθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Η προσβολή της πατρότητας από τη μητέρα αποκλείεται, κατ` άρθρο 1470 αριθμ. 4 Α.Κ, όταν περάσει ένα έτος από τον τοκετό, ή εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος για τη μη προσβολή κατά τη διάρκεια του γάμου, έξι μήνες αφότου λύθηκε ή ακυρώθηκε ο γάμος με το σύζυγο της. Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής, που είναι αποκλειστική και λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως, θεμελιώνει ένσταση, η οποία μπορεί να προβληθεί από τον εναγόμενο, τεκμαιρόμενο πατέρα του τέκνου. Τα πραγματικά δε περιστατικά, που συνιστούν το σοβαρό λόγο για τη μη προσβολή της πατρότητας από τη μητέρα κατά τη διάρκεια του γάμου, δεν είναι αναγκαία για τη θεμελίωση της αγωγής, αλλά αντιτείνονται από την ενάγουσα μητέρα για την κατάλυση της εκ του άρθρου 1470 αριθμ. 4 Α.Κ ένστασης, κατ` αντένσταση. Σοβαρό δε λόγο, για τη μη προσβολή της πατρότητας, όσο διαρκεί ο γάμος, συνιστά το γεγονός, ότι η αποκάλυψη της σύλληψης του τέκνου της από τις σαρκικές επαφές της με άλλο άνδρα αποτελεί γι` αυτήν ηθικά και κοινωνικά αποκρουστέα συμπεριφορά (Α.Π 1546/2000, ΕλλΔνη 42. 1343).

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση αγωγή έχει ασκηθεί εντός της αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την αμετάκλητη λύση του γάμου της ενάγουσας με τον πρώτο εναγόμενο, όπως προκύπτει από το υπ` αριθμ. 31/03.02.2003 πιστοποιητικό μη ασκήσεως ενδίκων μέσων, την υπ` αριθμ. 18/03.02.2003 έκθεση παραίτησης από το ένδικα μέσα της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Ρόδου και τις υπ` αριθμ. 2044, 2045, 2047/28.07.2003 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου Π.Π. και ως εκ τούτου ασκείται εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα ανωτέρω στη μείζονα σκέψη.

Περαιτέρω, από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του νομίμως εξετασθέντος μάρτυρος της ενάγουσας ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και των επικαλούμενων και προσκομιζόμενων από τους διαδίκους εγγράφων αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η ενάγουσα και ο πρώτος εναγόμενος τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο, στα Άνω Λιόσια Αττικής, στις 14.11.1993. Η έγγαμη συμβίωση τους διασπάσθηκε οριστικά το έτος 1997, καθώς η ενάγουσα συνήψε ερωτικές σχέσεις με τρίτο άντρα, τον Ν.Δ. Από τις σχέσεις της αυτές γεννήθηκαν στη Ρόδο, την 24.07.2000 ένα θήλυ τέκνο, ήτοι η δεύτερη εναγομένη και την 10.11.2001, ένα άρρεν τέκνο, ήτοι ο τρίτος εναγόμενος, τα οποία είναι ακόμη αβάπτιστα. Ενόψει των παραπάνω πραγματικών περιστατικών, τα οποία συνομολογεί με τις προτάσεις του ο πρώτος εναγόμενος και επιβεβαιώνει με την κατάθεση του ο μάρτυρας αποδείξεως, Ε.Δ., αποδεικνύεται πλήρως ότι η ενάγουσα είναι προφανώς αδύνατον να έχει συλλάβει τα δύο ανήλικα τέκνα της, δεύτερο και τρίτο εναγόμενο, από τον πρώτο εναγόμενο, γιατί κατά τα κρίσιμα διαστήματα της σύλληψης αυτών, που περιλαμβάνονται μεταξύ της τριακοστής (300ης) και της εκατοστής ογδοηκοστής (180ης) ημέρας πριν από τους τοκετούς, αυτοί ήταν σε διάσταση και δεν είχαν - καμία σαρκική συνάφεια, η ενάγουσα δε, είχε συνάψει ερωτικές σχέσεις άλλον άντρα. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή, ως βάσιμη, κατ` ουσίαν και να κηρυχθούν τα δύο ανήλικα τέκνα της ενάγουσας, ήτοι η δεύτερη και τρίτος εναγόμενος, μη γνήσια τέκνα του πρώτου εναγομένου. Δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται ελλείψει σχετικού αιτήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλίαν των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τη δεύτερη εναγομένη-ανήλικο τέκνο της ενάγουσας, που γεννήθηκε την 24.07.2000, στη Ρόδο και είναι ακόμη αβάπτιστο και τον τρίτο εναγόμενο- ανήλικο τέκνο της ενάγουσας, που γεννήθηκε την 10.11.2001, στη Ρόδο και είναι ακόμη αβάπτιστο, μη γνήσια τέκνα του πρώτου εναγομένου.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στη Ρόδο στις 22 Ιανουαρίου 2004.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύτηκε την 1η Μαρτίου 2004, στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ