ΝΟΜΟΣ
2956
Έτος
2001
ΦΕΚ
Α' 258
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 35, παρ. 2
Αντικείμενο
Κατάργηση διατάξεων που προκαλούν άνιση μεταχείριση εργαζομένων - Έγγαμες γυναίκες συνταξιούχοι Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση - πρόνοια Γάμος - οικογένεια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Άρθρο 35 - Κατάργηση διατάξεων που προκαλούν άνιση μεταχείριση εργαζομένων

2. Έγγαμες γυναίκες, συνταξιούχοι Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που χορηγούν συντάξεις στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19.12.78 (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.1.79) δύναται να ζητήσουν την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με αίτησή τους προς τον Οργανισμό από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. Η καταβολή των διαφορών που θα προκύψουν δεν δύναται να ανατρέξει σε χρόνο μεγαλύτερο της πενταετίας από την υποβολή της αίτησης.

Όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 13 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ Α 214) .